XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی گیلان
چکیده:   (11773 مشاهده)
چکیده مقدمه: امروزه اهمیت گردش ‌خون جانبی و عوامل تشخیصی آن، توجه بسیاری را به خود جلب نموده است. حضور این رگ‌ها تغییر چشمگیری در بروز آنژین، انفارکتوس میوکارد و اختلال دیواره‌ای بطنی یا همودینامیک ایجاد نمی‌کند. از سوی دیگر در گروهی از مطالعات، رگ‌های جانبی را عامل مشاهده الکتروکاردیو‌گرام طبیعی در بیماران دچار بیماری رگ‌های کرونر (CAD) می‌دانند. با توجه به اثر رگ‌های جانبی و وجود عدم توافق، به بررسی تاثیر گردش خون جانبی بر پیامد بالینی در گروهی از بیماران با تشخیصACS ,پرداخته شده‌است. هدف: تعیین ارتباط جریان خون جانبی قلبی بر پیامد بالینی در بیماران دچار نشانگان کرونری حاد مراجعه‌کننده به بیمارستان حشمت رشت مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی 99 بیمار دچار نشانگان کرونری حادکه به بیمارستان حشمت رشت مراجعه کرده بودند وارد مطالعه شدند. اکوکاردیوگرافی و آنژیوگرافی کرونرو کراتین‌کیناز نیز در آغاز ورود و سپس 12 و 48 ساعت پس از آن سنجیده شد. بیماران با و بدون رگ‌های جانبی در طی یک سال از نظر پیامدهای بالینی در برگیرنده مرگ، انفارکتوس مجدد و بستری مجدد به دلیل ایسکمی تکرار شونده و کاستی جهشی سیستولی بررسی شدند. ارتباط جریان خون جانبی با پیامد بالینی بر‌اساس نوع راهبرد درمانی انتخاب شده پس از آنژیوگرافی در بیماران جداگانه بررسی شد. داده‌ها با استفاده از امار توصیفی و استنباطی با نرم‌افزار SPSS نسخه 20 تجزیه و تحلیل گردید. نتایج: از 113 نفر، 99 نفر وارد مطالعه شدند که 6/56% مرد و 4/43% زن بودند. میانگین سنی نمونه‌ها 75/9±34/59 سال بود. در آنژیوگرافی 40 نفر (4/40%) با رگ‌های جانبی و 59 نفر (6/59%) بدون رگ‌های جانبی بودند. میان دو گروه از نظر جنس، مدت بستری، تعداد ضربان قلب در دقیقه، فشار‌خون سیستولی و دیاستولی و میانگین فشار‌خون شریانی تفاوت معنی‌دار دیده نشد. بین دیابت شیرین و جود رگ‌های جانبی تفاوت معنی‌دار مشاهده گردید (001/0p=). در میزان کاستی جهشی سیستولی بین دو گـروه در دو زمان ابتــدا و پس از 1سال هیــچ تفاوت معنی‌دار دیده نشد. همچنیـن، بین میزان حفظ عملکرد سیستولی قلب، تغییر کاستی جهشی سیستولی در عرض 1 سال در بیماران با و بدون تشکیل گردش‌خون جانبی ارتباطی وجود ندا شت همچنین، ارتباط معنی‌دار بین وجود رگ‌های جانبی در بیمار و دو متغیر بستری مجدد و مرگ پیدا نشد. نتیجه‌گیری: این پژوهش نشان داد که پیامدهایی مانند مرگ‌ومیر و بستری مجدد و حفظ عملکرد سیستولی در بیماران با تشخیص ACS (در بردارنده آنژین قلبی و MI)، بین بیماران با و بدون رگ های جانبی تفاوتی وجود ندارد
متن کامل [PDF 217 kb]   (1324 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۴/۷/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۴/۷/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۴/۷/۲۵