مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان- فرم تعهد نامه
فرم تعهدنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فایل تعهد نامه نویسندگان pdf
 
 فایل تعهدنامه نویسندگان ./WORD
نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان:
http://journal.gums.ac.ir/find.php?item=1.114.24.fa
برگشت به اصل مطلب