مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان- بانک ها و نمایه ها
بانک ها و نمایه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱۷ | 

CINAHL

CAB Abstracts

Global Health

index coperniqus - IMEMR

EBSCO

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(SID)

بانک اطلاعات نشریات کشور

راهنمای مقالات علوم پزشکی ایران-

Google Scholar

نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان:
http://journal.gums.ac.ir/find.php?item=1.119.32.fa
برگشت به اصل مطلب