مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 
صاحب‌ امتیاز دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ و خدمات‌ بهداشتی‌ درمانی‌ استان‌ گیلان‌     
ناشر  معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان     
مدیر مسئول‌     
دکتر حسن بهبودی‌ دانشیار گروه چشم، دانشگاه علوم پزشکی گیلان    
سردبیر    
دکتر عبدالرسول‌ سبحانی‌ دانشگاه علوم پزشکی گیلان    
هیأت‌ تحریریه‌ (به‌ ترتیب‌ حروف‌ الفباء)
دکتر انوش برزیگر استاد رشته قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی گیلان    
دکتر حسن بهبودی‌ دانشیار گروه چشم، دانشگاه علوم پزشکی گیلان      
دکتر احمدرضا دهپور  استاد رشته فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران    
دکتر کامبیز فرقان ­پرست دانشیار گروه میکروب‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان    
دکتر حسین فروتن  استاد گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی تهران    
دکتر عبدالرسول‌ سبحانی‌ استاد گروه فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان    
دکتر حمید سوری استاد رشته اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی    
دکتر عالیا صابری دانشیار گروه نورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان    
دکتر علی صدارت استاد گروه داخلی گوارش، دانشگاه پزشکی و دندانپزشکی نیوجرسی    
دکتر جواد گل‌چای استاد گروه پوست، دانشگاه علوم پزشکی گیلان    
دکتر فریبرز منصور قناعی استاد گروه داخلی گوارش، دانشگاه علوم پزشکی گیلان    
دکتر رضا نصیری استاد گروه فارماکولوژی، دانشگاه میشیگان آمریکا    
دکتر علی مجتهدی دانشیار گروه میکروبیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان    
دکتر شادمان نعمتی استاد گروه ENT، دانشگاه علوم پزشکی گیلان    
دکتر علی نوبخت استاد گروه نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی    
دکترشاهرخ یوسف زاده  استاد گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی گیلان    

نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان:
http://journal.gums.ac.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب