مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 صاحب‌ امتیاز: دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ و خدمات‌ بهداشتی‌ درمانی‌ استان‌ گیلان‌

 ناشر : معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 مدیر مسئول‌: دکتر حسن بهبودی‌

 سردبیر: دکتر عبدالرسول‌ سبحانی‌

 هیأت‌ تحریریه‌ (به‌ ترتیب‌ حروف‌ الفباء)

دکتر محمدرضا افراز، دانشیار رشته قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دکتر انوش برزیگر، استاد رشته قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دکتر محمدعلی جوافشانی، استادیار رشته اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دکتر احمدرضا دهپور، استاد رشته فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر عبدالرسول سبحانی، استاد رشته فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دکتر حمید سوری، استاد رشته اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر علی صدارت، استاد رشته داخلی گوارش، دانشگاه پزشکی و دندانپزشکی نیوجرسی

دکتر کامبیز فرقان پرست، دانشیار رشته میکروب‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دکتر جواد گل‌چای، استاد رشته پوست، دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دکتر حسین فروتن، استاد رشته داخلی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر فریبرز منصور قناعی، استاد رشته داخلی گوارش، دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دکتر مرضیه مهرافزا، استادیار رشته زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دکتر علی نوبخت، استاد رشته نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر رضا نصیری، استاد رشته گوارش، دانشگاه پطرزبورگ

دکتر محمدحسن هدایتی امامی، دانشیار رشته داخلی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان

نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان:
http://journal.gums.ac.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب