مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشانی:  رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان- معاونت تحقیقات و فناوری- دفتر مجله -کد پستی:66949-41446

تلفن و نمابر : 33330939-013

ایمیل : medjour@gums.ac.ir , jmedjour@yahoo.com , medjour92@gmail.com

نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان:
http://journal.gums.ac.ir/find.php?item=1.57.22.fa
برگشت به اصل مطلب