راهنمای نگارش مقاله

راهنمای‌ تنظیم‌ دست‌نوشته (Manuscript) برای ارسال به مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان
مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، مجله‌ی علمی- پژوهشی متعلق به دانشگاه علوم پزشکی است که هدف از انتشار آن ارتقاء سطح دانش و ارائه دست آوردهای پژوهش جامعه علوم پزشکی می باشد. از نویسندگان محترمی که مایل به ارسال دست‌نوشته به صورت پستی به این مجله می‌باشند درخواست می‌شود جهت جلوگیری از تاخیر در چاپ یا عدم‌پذیرش دست‌نوشته‌ها نکات زیر را به طور کامل رعایت نمایند:
 ۱- دست‌نوشته‌ باید همراه با درخواست چاپ و تعهدنامه دال بر عدم ارسال هم‌زمان به سایر نشریات با امضاء تمامی نویسندگان ارسال شود.
 ۲-کلیه دست‌نوشته‌ها باید به زبان فارسی روان با رعایت اصول مشترک برای ارسال دست‌نوشته‌ها به نشریات زیست‌پزشکی نوشته شوند و از بکارگیری کلمات خارجی‌ که‌ معادل‌ مناسبی‌ در زبان‌ فارسی‌ ‌دارند اجتناب‌ شود.
۱-۲- در جدول و نمودارها کلیه اعداد فارسی باشد.

۲-۲- اعداد اعشاری در متن فارسی، جدول و نمودارها با (/) و در متن انگلیسی با (.) از هم جدا شوند.

۳-۲- در تنظیم جدول و نمودارها از فونت Zar و در متن از فونت Lotus  استفاده شود.

۴-۲- جدول‌هایی که دارای فراوانی و درصد می‌باشد در یک ستون کنار هم به‌صورتی که درصد داخل پرانتز قرار گیرد تنظیم شود.

۳- در صورت ارسال پستی یا تحویل دستی، دست‌نوشته در چهار نسخه چاپی (سه نسخه بدون نام یک نسخه با نام) تایپ شده با نرم‌افزار Word ۲۰۰۳,۲۰۰۷، همراه با سی‌دی حاوی دست‌نوشته به نشانی دفتر مجله ارسال گردد.

۱-۳. برای ارسال آنلاین به آدرس سایت journals.gums.ac.ir  مراجعه فرمایید.

 ۴- دست‌نوشته باید در یک روی کاغذ سفید (A۴) به صورت یک در میان (با فاصله سطر ۱/۲ سانتی متر) و حاشیه ۲/۵ سانتی متر از هر طرف تایپ گردد.
 ۵- صفحه‌عنوان (Title Page) ‌ دست‌نوشته باید شامل عنوان به صورت گویا، نام‌ و نام‌خانوادگی‌ نویسندگان، رتبه علمی و عنوان دانشگاهی، رشته تخصصی، نام مرکز یا سازمان مربوطه، نام مرکز یا سازمانی که تحقیق در آن انجام شده ، تاریخ ارسال نشانی دقیق به فارسی و انگلیسی، شماره تلفن تماس مستقیم (ترجیحاً تلفن همراه) و هم چنین آدرس پست الکترونیک( (e- mail باشد. لازم به ذکر است که حذف و اضافه وتغییر ترتیب اسامی پس از دریافت دست‌نوشته مورد قبول نمی‌باشد.
 ۶- مجله دست‌نوشته‌های‌ تحقیقی‌، گزارش‌ مورد ‌(Case report) ، مروری‌ (Review) را پذیرفته‌ و از چاپ‌ ترجمه ‌معذور است‌.
 ۷- دست‌نوشته‌های تحقیقی که حاصل یافته‌های تحقیقاتی نویسندگان می‌باشد باید قسمت‌های زیر را به‌ترتیب دارا باشد: الف- صفحه خلاصه مقاله فارسی حداکثر در ۲۵۰ کلمه (شامل مقدمه، هدف، مواد و روش‌ها، نتایج، نتیجه‌گیری و کلیدواژه‌ها) ب- متن دست‌نوشته شامل: مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج، بحث و نتیجه‌گیری ج- منابع د- چکیده انگلیسی (شامل: Introduction, Objective, Materials and Methods, Results, Conclusion, Key words) هـ- ضمایم (شامل: شکل‌ها، جداول و نمودارها در صفحات جداگانه).
 ۸- دست‌نوشته‌های مروری که شامل بررسی کلی یک موضوع جدید علمی می‌باشد صرفاً از نویسندگانی که تسلط کافی و سابقه طولانی در مورد موضوع خاص داشته‌اند و با مراجعه به تعداد قابل قبولی از مقالات منتشر شده ایشان، پذیرفته می‌شود و باید قسمت‌های زیر را به ترتیب دارا باشد: الف- صفحه خلاصه مقاله فارسی (شامل مقدمه، بحث، کلید واژه‌ها) ب- متن دست‌نوشته شامل: مقدمه، بحث و نتیجه‌گیری ج- خلاصه انگلیسی (شامل: Introduction, Conclusion, Key words ) د- فهرست منابع.
 ۹- دست‌نوشته گزارش‌مورد باید تا حدامکان از نوادر پزشکی یا عوارض بسیار کمیاب بیماری‌های شایع و مشتمل بر قسمت‌های زیر باشد: الف- خلاصه( مقدمه، معرفی مورد، نتیجه‌گیری، کلید واژه‌ها) ب- متن دست‌نوشته شامل: مقدمه، شرح مورد، بحث و نتیجه‌گیری ج-خلاصه انگلیسی(شامل:Introduction, Case history, Conclusion, Key words) د- فهرست منابع
 ۱۰- درج کد اخلاق در کلیه مقالات الزامی بوده و علاوه بر آن مقالات کارآزمایی بالینی ملزم به ثبت نامه در «مرکز بین‌المللی کارآزمایی‌های بالینی ایران» به آدرس http://www.irct.ir url: و ارائه کد دریافتی از مرکز فوق به همراه مقاله ارسالی می‌باشند.
 ۱۱- در هرشماره مجله بیش از یک دست‌نوشته گزارش مورد چاپ نمی‌شود.
 ۱۲- منابع باید حتما به ترتیب ارجاع در متن شماره‌گذاری و در انتهای دست‌نوشته تحت عنوان منابع طبق نمونه‌هایی که در ذیل می‌آید تنظیم شود:
الف‌- منابع‌ فارسی‌ کتاب و مجله باید به زبان انگلیسی ترجمه شده با چارچوپ منابع انگلیسی نوشته شود و عبارت [Text in Persian] در انتهای آن ذکر شود. مثال:
 Omranipor R, Zafarghandi M. Assesment and Treatment of Mastalgia. Tehran; Porsina, ۲۰۰۲. [Text in Persian]

ب‌- منابع‌ انگلیسی:
‌ ۱- مجله‌:

Maynard C, Weaver WD, Litwin PE. Hospital Mortality in Acute Myocardiral Infarction. Am J Cardiol ۱۹۹۴; ۷۲: ۸۷۷-۸۸۶.

۲- کتابی‌ که‌ نویسنده‌(یا نویسندگان‌) هرفصل‌ آن‌ متفاوت‌ است‌:

 Willace JF. Disorders Caused by Venom, Bites and Stings. In: Wilson JD, Braunwald E, Isselbucher KJ. Harrison&#۳۹;s Principles of Internal Medicine. ۱۲th Edition. New york: McGraw - Hill Inc; ۱۹۹۱: ۲۱۸۷-۲۱۹۴.

۳- کتابی‌ که‌ نویسنده‌ یا نویسندگان‌ همه‌ فصول‌ آن‌ مشترک‌ است‌:

 Warwick W, Bannister D. Gray&#۳۹;s Anatomy. ۳۷th Edition. Edinburgh: Churchill Livingstone; ۱۹۸۹: ۹۶-۲۶۵.
۴- منابع الکترونیکی :
 Morse SS. Factors in the Emergence of Infectious Diseases. Emerg Infect Dis [Serial Online] ۱۹۹۵ Jan. Mar[Cifeg ۱۹۹۶ Jun ۵]: ۱(۱): [۲۴ Screens]. Available From:URL: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm
۱۳- شکل‌ها، جداول و نمودارها باید در صفحات جداگانه نوشته و به ترتیب ارجاع در متن شماره‌گذاری شوند و در متن دست‌نوشته نیز به آنها اشاره شود در نسخه الکترونیک شکل‌ها ونمودارها به شکل عکس ارسال نگردند.
 ۱۴- جداول و نمودارها به زبان فارسی تنظیم شوند و دارای عنوان و زیرنویس کامل باشند(حداکثر ابعاد ۱۲×۸ سانتی‌متر).
 ۱۵- زیرنویس تصاویر و نمودارها به طور یک خط در میان، در صفحه‌ای جداگانه به شماره عکس تایپ شوند در صورتی که از نمادها، فلش‌ها، شماره‌ها و یا حروف برای شناسایی بخش‌های مختلف نمودارها و تصاویر استفاده می‌شود باید هریک به وضوح در زیرنویس تعیین و توضیح داده شود(جهت تصاویر ونمودارها باید مشخص گردد).
 ۱۶- جهت رعایت اخلاق‌ پزشکی،‌ گمنام‌ ماندن‌ بیمار و حفظ‌ اسرار باید به‌ عنوان‌ یک‌ اصل‌ طبق کد حفاظت از آزمودنی‌های انسانی بر مبنای بیانیه هلسینکی مورد توجه‌ قرار گیرد.
 ۱۷- نویسندگان باید همه وابستگی‌هایی که ممکن است به عنوان احتمال ایجاد تعارض منافع (Conflict of Interest) در نظر گرفته شود را آشکار سازند و در صورت وجود نداشتن تضاد منافع حتما در متن ذکر شود.
 ۱۸- کلیه کسانی که به نحوی در انجام کار دخالت داشتند ولی فاقد معیار نویسندگی(authorship) می‌باشند در بخش سپاسگزاری نام برده شوند.
 ۱۹- دست‌نوشته پس از داوری حداقل ۳ نفر از همتایان مرورگر (Peer Review) و قضاوت نهایی سردبیر قابل چاپ خواهد بود.
 ۲۰- هیات تحریریه مجله در رد یا قبول یا اصلاح و ویرایش دست‌نوشته آزاد است.
 ۲۱- مسئولیت کامل منابع و مطالب چاپ شده به عهده نویسنده(گان) دست‌نوشته خواهدبود.
 ۲۲- دست نوشته‌های ارسالی عودت داده نمی‌شوند.

۲۳- پرونده مقالات تا ۶ ماه در دفتر مجله حفظ خواهد شد

  ۲۴- نویسندگان می‌توانند دست‌نوشته‌های خود را با رعایت اصول بالا به آدرس پستی مجله: رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان- معاونت پژوهشی- دفتر مجله و یا یکی از طرق آدرس الکترونیکی(medjourgums.ac.ir) و یا پس از ثبت‌نام در سایت www.journals.gums.ac.ir به صورت online ارسال نمایند.
 ۲۵- ذکر شماره تلفن، فاکس، آدرس دقیق پستی، پست‌الکترونیک نویسنده اصلی(Corresponding Author) در دست‌نوشته ضروری است.
 ۲۶- ارسال‌کنندگان دست‌نوشته‌ها برای پی‌گیری فرایند چاپ یا کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن۰۱۳۳۳۳۳۵۸۲۰ دفتر مجله تماس بگیرند.
 ۲۷- کلیه حقوق مادی و معنوی مقالات چاپ شده برای مجله محفوظ می‌باشد.
قابل ذکر است که در صورت پذیرش مقاله لازم است که چکیده گسترده انگلیسی(Extended Abstract) توسط نویسنده حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از دریافت دستورالعمل نگارش آن به دفتر مجله ارسال گردد. دستورالعمل فوق از طریق ایمیل برای نویسنده مسئول ارسال می گردد.

 

کلیدواژه ها: راهنمای نویسندگان |CAPTCHA
دفعات مشاهده: 24058 بار   |   دفعات چاپ: 1465 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 25 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Guilan University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb