مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 
مدیر مسئول

دکتر حسن بهبودی
دانشیار گروه چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

AWT IMAGEAWT IMAGE

سردبیر
 
 
دکتر نعمت اله آهنگر
استاد گروه فارماکولوژی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

AWT IMAGE awt=

اعضای هیات تحریریه
دکتر انوش برزیگر
استاد کاردیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

AWT IMAGE awt=
دکتر عبدالرسول سبحانی
استاد فارماکولوژی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
AWT IMAGEAWT IMAGE
دکتر حمید سوری
استاد اپیدمیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

AWT IMAGEAWT IMAGE
دکتر علی صدارت
استاد بیماری های گوارش
مرکز علوم پزشکی هکنساک، هکنساک، ایالات متحده آمریکا

AWT IMAGEAWT IMAGE
دکتر فریبرز منصور قناعی
استاد گروه گوارش
دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

AWT IMAGEAWT IMAGE
دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک
استاد جراحی مغز و اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

AWT IMAGEAWT IMAGE
دکتر عالیا صابری
استاد بیماری های نورولوژی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

AWT IMAGEAWT IMAGE
دکتر رضا نصیری
استاد فارماکولوژی و توکسیکولوژی
دانشگاه ایالتی میشیگان،لنسینگ شرقی، ایالات متحده آمریکا

AWT IMAGEAWT IMAGE
دکتر علی مجتهدی
استاد گروه میکروبیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

AWT IMAGEAWT IMAGE
 
دکتر شادمان نعمتی
استاد گروه گوش و حلق و بینی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

AWT IMAGE awt=
 
دکتر علی نوبخت
استاد نفرولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

   
 
دکتر احمد رضا دهپور
استاد ممتاز فارماکولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران 
 
 
دکتر کامبیز فرقان پرست
دانشیار گروه میکروبیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

 
دکتر جواد گل چای
استاد بیماری های پوست
دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

AWT IMAGEAWT IMAGE
 
دکتر حسین فروتن
استاد داخلی
دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

AWT IMAGE awt=
نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان:
http://journal.gums.ac.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب