مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان- راهنمای نگارش مقاله
قالب تهیه مقاله قالب تهیه مقاله (فارسی)

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/20 | 
نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان:
http://journal.gums.ac.ir/find.php?item=1.48.57.fa
برگشت به اصل مطلب