Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Guilan University of Medical Sciences

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلانVolume 32, Number 1 (2023-3)


The effect of cabergoline and levetiracetam on the histological and stereological structure of the cerebellar cortex, hippocampal and cerebellum in a model of PTZ-induced seizure kindling in rats
اثر کابرگولین و لوتیراستام بر ساختار بافت شناسی و استریولوژیک کورتکس مغز، هیپوکامپ و مخچه در مدل کیندیلینگ تشنجی ناشی از PTZ در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Frequency of Postoperative Acute Kidney Injury and its Related Risk Factors in Orthopedic Surgery Patients
فراوانی آسیب حاد کلیوی پس از جراحی ارتوپدی ماژور و عوامل خطر مرتبط با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Effect of Adding Dexmedetomidine to Lidocaine on Sensory and Motor Characteristics in Patients Undergoing Upper Extremity Fracture Surgery under Supraclavicular Block: A Randomized Controlled Clinical Trial
بررسی اثر اضافه نمودن دکسمدتومیدین به لیدوکائین بر میزان بلوک حسی و حرکتی در بیماران کاندید جراحی شکستگی اندام فوقانی تحت بلوک سوپراکلاویکولار: کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Evaluation of histopathologic reports of oral mucosal biopsy in Razi laboratory, Rasht, North of Iran, 2015-2020
بررسی نتایج آسیب شناسی نمونه های بافتی مخاط دهان ثبت شده در آزمایشگاه رازی رشت از سال 1394 لغایت 1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Clinical Applications of Optical Coherence Tomography in Ophthalmology
کاربردهای بالینی اپتیکال کوهرنس توموگرافی (OCT) در چشم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The non-functional polymorphism in CYP2D6 gene (CYP2D6*4): Report of frequency and assessment of CYP2D6*4 association with response to atorvastatin, in patients with high LDL level in North of Iran, Guilan Province
پلی مورفیسم غیر عملکردی C‌YP2D6*4: گزارش فراوانی و بررسی ارتباط CYP2D6*4 با پاسخ به آتورواستاتین در بیماران مبتلا به LDL خون بالا در شمال ایران، استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Professional Quality of Life among Medical Interns of Guilan University of Medical Sciences during the COVID-19 Pandemic, 2021
کیفیت زندگی حرفه ای کارورزهای دانشگاه علوم پزشکی گیلان طی همه گیری کووید-19 در سال 1399
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 31, Number 4 (2022-12)


Optimization of Xanthan Gum and Sorbitol Levels in the Mycophenolate Mofetil Powder for Oral Suspension
بهینه‌سازی مقادیر سوربیتول و زانتان گام در فرمولاسیون پودر آماده برای تهیه سوسپانسیون مایکوفنولات موفتیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Human Mesenchymal Stem Cell-Conditioned Medium on Oxidative Stress Induced by Carbon Tetrachloride in the Liver Tissue of Rats
ارزیابی تأثیر کاندیشن مدیوم سلول‌های بنیادی مزانشیمی بند ناف بر استرس اکسیداتیو ناشی از آسیب کبدی تجربی در موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Post-Traumatic Stress Disorder, Anxiety Sensitivity, and Resilience Among Hospital Medical Staff in Rasht, During the COVID-19 Pandemic
اختلال استرس پس از آسیب، حساسیت اضطرابی و تاب‌آوری در کارکنان خدمات درمانی طی همه‌گیری کووید-19 در شهر رشت در سال 1400
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Mean Platelet Volume and the Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio in Children With Bacterial Pneumonia Associated With or Without Pleural Empyema
مقایسه حجم متوسط پلاکتی و نسبت نوتروفیل به لنفوسیت کودکان مبتلابه پنومونی باکتریال با یا بدون آمپیم پلور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fabrication of Clotrimazole Microparticles Using Polyethylene Glycol 6000 and Beeswax
طراحی و ساخت میکروذرات کلوتریمازول با استفاده از پلیمر پلی‌اتیلن گلایکل و موم زنبور عسل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and Type of Dental Abnormalities Among Patients With Different Skeletal Malocclusion Classes in Northern Iran
ارزیابی فراوانی و نوع آنومالی‌های دندانی در تصاویر رادیوگرافی بیماران با الگوهای گوناگون مال‌اکلوژن اسکلتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Swimming and Resveratrol on Antioxidant Markers and Lipid Peroxidation Index in Liver Tissue
اثر شنا و رزوراترول بر بیان نشانگر‌های آنتی‌اکسیدانی و شاخص پراکسیداسیون لیپیدی در بافت کبد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological Study of Different Types of Cancers Among Adults PERSIAN Guilan Cohort Study
بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک انواع سرطان‌ در جمعیت کوهورت پرشین گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 31, Number 3 (2022-10)


Vascular Endothelial Growth Factor Level in Patients With Oral Lichen Planus: A Systematic Review and Meta-Analysis
میزان فاکتور رشد اندوتلیال عروق در بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی: یک مطالعه مروری نظام‌مند و متا‌آنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Typology of Organizational Diseases and Its Interaction With Nurses Working in Educational and Medical Centers of Guilan Province
گونه‌شناسی بیماری‌های سازمانی و اثر متقابل آن بر پرستاران شاغل در مراکز آموزشی‌درمانی استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Quality of Obtaining Informed Consent for Spinal Anesthesia in Candidates for Gynecological Surgery Referred to Al-Zahra Hospital During 2021
بررسی کیفیت اخذ رضایت آگاهانه در انجام بی‌حسی نخاعی در بیماران کاندید جراحی زنان در بیمارستان الزهرا (س)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hemodynamic Status in Electroconvulsive Therapy Patients
وضعیت همودینامیک در بیماران دریافت‌کننده الکتروشوک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effectiveness of Emotion-Focused Therapy on Perceived Stress and Alexithymia in Patients With Coronary Heart Disease in Rasht City, Iran
بررسی اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر استرس ادراک‌شده و الکسی تایمیا در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Resistance Aerobic Training on the Expression of SEMA3A and NCAM Genes and Proteins in the Soleus Muscle of Male Rats in Different Age Groups
تأثیر تمرینات مقاومتی‌هوازی بر بیان ژن‌ها و پروتئین‌های Sema3a و NCAM در عضله نعلی موش‌های صحرایی نر رده‌های سنی مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Repeatability and Reproducibility of Macular Thickness Measurements Using Optical Coherence Tomography (OCT) in Normal Eyes Before and After Pupil Dilation
بررسی پایایی و تکرار‌پذیری دستگاه Spectral domain optical coherence tomography در اندازه‌گیری ضخامت ماکولا در چشم‌های طبیعی قبل و بعد از گشاد کردن مردمک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 31, Number 2 (2022-6)


Environmental Risk Factors in Multiple Sclerosis: A Narrative Review
عوامل خطر محیطی در مولتیپل اسکلروزیس: یک مرور روایتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting the Keratoconus Disease Severity Based on Pachymetric Progression Indices Measured by Pentacam
بررسی شدت بیماری کراتوکونوس بر‌اساس شاخص‌های پیشرفت پاکیمتریک اندازه‌گیری‌شده با دستگاه پنتاکم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Central Stability and Dynamic Neuromuscular Stabilization Exercises on Pain, Flexibility, Balance, Muscle Endurance and Quality of Life in Men With Nonspecific Chronic Low Back Pain
تاثیرتمرینات ثبات مرکزی و ثبات عصبی‌عضلانی پویا بر درد، انعطاف ‌پذیری، تعادل، استقامت عضلانی و کیفیت زندگی مردان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Mediating Role of Emotion Regulation Strategies in the Relationship Between Emotional Abuse and Self-Harm Behaviors in Adolescents: A Cross-Sectional Study
نقش میانجی راهبردهای تنظیم هیجان در رابطه بین آزاردیدگی هیجانی با رفتارهای آسیب به خود در نوجوانان: یک مطالعه مقطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of L-Carnitine Consumption and Endurance Training on Lung Tissue Structure Damage in Male Boldenone-Poisoned Rats
تأثیر مصرف ال‌کارنیتین و تمرین استقامتی بر آسیب‌های ساختاری بافت ریه در موش‌های صحرایی نر مسموم‌شده با بولدنون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating the Future of Electronic Health Information System in Society
برآورد آینده نظام اطلاعاتی سلامت الکترونیک در جامعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Personality Traits and Lifestyle in Predicting Anxiety and Depression During the Covid-19 Pandemic: A Web-Based Cross-Sectional Study
نقش ویژگی‌های شخصیتی و سبک زندگی در پیش‌بینی اضطراب و افسردگی طی پاندمی کووید-19: یک مطالعه مقطعی مبتنی بر وب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 31, Number 1 (2022-3)


The Recurrence Rate of Helicobacter Pylori Infection 3-5 Years After Eradication in Iran
بررسی میزان عود عفونت هلیکوباکترپیلوری،۳ تا ۵ سال پس از ریشه‌کنی با استفاده از تست اوره آز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Cardiopulmonary Resuscitation Success Rate and Its Related Factors in Patients Referred to Dr. Heshmat Hospital in Rasht, Iran
بررسی پیامد احیای قلبی‌ریوی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مراجعه‌کننده به مرکز آموزشی‌درمانی دکتر حشمت شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Synbiotics on Lipid Profile and Serum Levels of Gonadotropins, Insulin and Glucose in Rats with Polycystic Ovary Syndrome Induced by Lipopolysaccharide
ارزیابی اثر درمانی سین بیوتیکی بر سطح سرمی پروفایل لیپیدی، گنادوتروپین‌ها، انسولین و گلوکز در موش‌های صحرایی مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک تیمارشده با لیپوپلی ساکارید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge Level of Pre-Hospital Emergency Medical Services Personnel about Ambulance Equipment in Rasht, Iran
بررسی میزان آگاهی کارکنان خدمات فوریت‌های پزشکی پیش‌بیمارستانی شاغل در پایگاه‌های اورژانس شهر رشت در زمینه تجهیزات آمبولانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Social Skills Training by Teacher on Mental Health of Female Primary School Students
تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر سلامت روان دانش‌آموزان دختر یک کلاس در مقطع ابتدایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Family Physician Program in Providing Primary Care in Talesh, Iran
ارزیابی برنامه پزشک خانواده با استفاده از ابزار ارزیابی مراقبت‌های اولیه در شهرستان تالش در سال 1399
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Maternal Anemia Among Pregnant Women in Golestan Province of Iran in 2020
شیوع کم‌خونی دوران بارداری در زنان باردار استان گلستان در سال 1399
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 30, Number 4 (2022-1)


A Case Report of Pelvic Tuberculosis in a 12-Year-Old Virgin Girl
گزارش یک مورد نادر سل لگنی در یک دختر باکره 12 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Involuntary Hospital Admission Among Patients Referred by Judicial Authorities to A Psychiatric Hospital in Iran
بررسی بستری اجباری در پرونده های بیماران معرفی شده از مراجع قضایی به بیمارستان روان پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Perfectionism in General Medicine Interns of Guilan University of Medical Sciences in 2021
کمال گرایی در کارورزان رشته پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1400
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Neurofeedback on Working Memory and Cognitive Flexibility in Patients with Mild Depression: A Clinical Trial
اثربخشی نوروفیدبک بر حافظه کاری و انعطاف پذیری شناختی بیماران مبتلا به افسردگی خفیف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In Vitro Evaluation of Protective Effect of Rutin on Acrylamide-Induced Cellular Senescence in NIH3T3 Cells
بررسی برون‌تن اثر محافظتی روتین بر فرایند پیری اکسیداتیو القا شده با آکریل آمید در سلول‌های فیبروبلاست جنینی موش (NIH3T3)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Uric Acid Level and Glycemic Status in Patients With Type 2 Diabetes
بررسی سطح اسید اوریک و کنترل وضعیت گلیسمیک در بیماران دیابتی تیپ 2 در شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Serum Levels of Autophagy-Related Gene 5 in People With and Without Helicobacter Pylori Infection
مقایسه غلظت سرمی پروتئین اتوفاژی شماره 5 در بیماران دارا و بدون عفونت هلیکوباکتر پیلوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 30, Number 3 (2021-10)


Stress, Cognitive- Emotional Regulation, and Sense of Meaning Among Female Students During the COVID-19 Pandemic: A Web-based Cross-Sectional Study
استرس، تنظیم‌شناختی هیجان و احساس معنا در زنان دانشجو طی پاندمی کووید 19: یک مطالعه مقطعی مبتنی بر وب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychological Symptoms and Clinical Indicators in Patients With and Without Sleepiness Suffering From Epileptic and Non-Epileptic Seizures
علائم روان‌شناختی و شاخص‌های بالینی در بیماران با و بدون خواب‌آلودگی مبتلا به تشنج‌های صرعی و غیرصرعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Long-term Exposure to Extremely Low-frequency Electromagnetic Fields on β-amyloid Deposition and Microglia Cells in an Alzheimer Model in Rats
بررسی تأثیر میدان مغناطیسی با فرکانس پایین بر میزان بتا آمیلوئید و تعداد سلول‌های میکروگلی در موش‌های صحرایی مدل آلزایمری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Radiosensitive Effect of Tolmetin in Radiotherapy on Human Colonic Carcinoma Cell Line HT-29
بررسی اثر حساس‌کنندگی پرتویی تولمتین در درمان رادیوتراپی بر روی سلول سرطان کلون انسانی HT-29
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Hearing Threshold in Women With and Without Iron Deficiency Anemia
بررسی مقایسه‌ای میانگین آستانه شنوایی در زنان با و بدون کم‌خونی فقر آهن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of the Interactive Effects of Exercise and Medicinal Plants on Glycemic Indices and Lipid Profile in Diabetes Mellitus
مروری بر اثرات تعاملی فعالیت‌های ورزشی و گیاهان دارویی بر شاخص‌های قندی و چربی‌های خون در وضعیت ابتلا به دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Obesity and Eye Diseases
چاقی و بیماری‌های چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 30, Number 2 (2021-6)


The Effects of Hydro-alcoholic Extract of Ocimum Basilicum Green Leaf on Pentylenetetrazole-induced Seizure in Male Mice
اثر عصاره هیدروالکلی برگ ریحان سبز بر تشنجات القاشده با پنتیلن تترازول در موش سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between Smartphone Addiction and Stress and Life Satisfaction in Medical Students
رابطه بین اعتیاد به گوشی‌های هوشمند با استرس و رضایت از زندگی در دانشجویان پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effectiveness of Emotionally Focused Couple Therapy and Self-compassion-based Therapy On Emotion Regulation In Women Affected by Infidelity
مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار و درمان مبتنی بر شفقت خود بر تنظیم هیجان در زنان آسیب‌دیده از خیانت همسر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between Avoiding the Experience, Cognitive Fusion and the Difficulty of Regulating Excitement With Fear of Giving Birth to Pregnant Women of Primigravid
ارتباط بین اجتناب تجربه‌ای، هم‌جوشی شناختی و دشواری تنظیم هیجان با ترس از زایمان زنان باردار نخست‌زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the Expression Level and Associated Clinical Characteristics of miRNA-138 in Esophageal Squamous Cell Carcinoma in Iranian Patients
بررسی میزان بیان miRNA-138 در سرطان سلول سنگ‌فرشی مری و ارتباط آن با پارامترهای کلینیکی در جمعیت بیماران ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Emotional Intelligence and Parenting Stress in Mothers of Children With Attention Deficit Hyperactivity Disorder
رابطه هوش هیجانی با استرس فرزندپروری در مادران کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش‌فعالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Epidemiological, Paraclinical, and Imaging Findings of Patients With ‎Covid-19 Hospitalized in Intensive Care Unit of Rasht Hospitals in March 2020
بررسی یافته‌های اپیدمیولوژیک، پاراکلینیکی و تصویربرداری بیماران مبتلا به کووید-19 بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان های رشت در اسفندماه سال 1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 30, Number 1 (2021-3)


Management of Anesthesia During Splenectomy and Cholecystectomy in a Pregnant Woman With Hereditary Spherocytosis
ملاحظات بیهوشی در بیمار باردار مبتلا به اسفروسیتوز ارثی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of an Intervention Based on the Theory of Planned Behavior on Self-Care Behavior of Patients With Hypertension: A Clinical Trial
تأثیرمداخله آموزشی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده در ارتقای رفتار خودمراقبتی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون مراجعه‌کننده به مراکز بهداشت شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Midwifery Students’ Learning Styles in Iran: A Review Study Based on Kolb’s Learning Theory
سبک یادگیری دانشجویان مامایی در ایران بر اساس نظریه کلب (Kolb): یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Male Adolescents’ Health Needs in Iran and the Associated Factors
بررسی نیازهای سلامت پسران نوجوان شهر رشت و عوامل مرتبط با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology Study on Poisoning in Patients Received Pre-hospital Emergency Services in Ghaemshahr, Iran
بررسی اپیدمیولوژی انواع مسمومیت‌ها در اورژانس پیش‌بیمارستانی قائمشهر در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between Sexual Satisfaction and Mental Health in Married Older Women
بررسی ارتباط رضایتمندی جنسی و سلامت روان در زنان سالمند متأهل گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Cardiac Rehabilitation on Sexual Satisfaction of Patients After Coronary Artery Bypass Graft Surgery
بررسی تأثیر توانبخشی قلبی بر میزان رضایت جنسی بیماران بعدجراحی عروق کرونری قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 29, Number 4 (2021-1)


Epidemiology and Trends of Skin Cancers in Guilan Province, Iran During 2010-2014
بررسی اپیدمیولوژی و روند بروز سرطان پوست در استان گیلان (‌1390-(1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Acanthamoeba in Coastal Waters of Caspian Sea in Guilan Province, Iran
بررسی وجود آکانتامبا در شناگاه‌های دریای خزر در سواحل استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Health-related Quality of Life in Patients With Allergic Rhinitis and Controls
مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک با گروه کنترل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Jujube Extract on Acetylcholinesterase Activity and Oxidative Stress in Morphine-treated Male Rats
اثر حفاظتی عصاره میوه عناب (Ziziphus jujuba) برفعالیت آنزیم استیل کولین استراز و استرس اکسیداتیو در سرم و کورتکس موش صحرایی نر تیمار شده با مورفین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Tuberculosis in Diabetic Patients Living in Rural Areas of Northern Iran in 2016
بررسی شیوع سل در بیماران دیابتی مناطق روستایی شهرستان کردکوی استان گلستان در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Sumac Nano-phytosome on Memory and Oxidative Stress in Valproic Acid-induced Rat Model of Autism Spectrum Disorder
اثر نانوفیتوزوم سماق بر اختلالات شناختی و استرس اکسیداتیو القاشده با والپروئیک اسید در مدل اُتیسمی موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Powder, Extracts, and Components of Ganoderma Lucidum in Treatment of Diabetes
مروری بر مکانیسم‌های پودر، انواع عصاره و اجزای تشکیل‌دهنده قارچ گانودرما لوسیدوم در درمان دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 29, Number 3 (2020-10)


Socioeconomic Factors Associated With Mortality Rate Caused by Severe Stroke
بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی همراه با مرگ ناشی از سکته مغزی شدید (ایسکمیک و هموراژیک)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritizing the Healthcare Needs of Adolescent Girls in Iran
نخستینگی نیاز سلامت از دیدگاه دختران نوجوان شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Incidence of Residual Cholesteatoma Using two Canal Wall Down and Endoscopic-assisted Intact Canal Wall Tympanomastoidectomy Methods
مقایسه سنجش کلستئاتوم مانده در دو روش تمپانوماستوئیدکتومی CWD و ICW با کنترل آندوسکوپی در کلستئاتوم گوش میانی و ماستوئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effectiveness of Compassion-based Therapy and Acceptance-based Therapy and Commitment to Self-care Behavior and Glycosylated Hemoglobin in Patients With Type 2 Diabetes
مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رفتار خودمراقبتی و هموگلوبین گلیکوزیله بیماران دیابت نوع ۲
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compared Injury Brain Traumatic Severe With Men in Impairment Cognitive Men Healthy to
مقایسه اختلال شناختی در افراد با یا بدون پیشینه آسیب مغزی تروماتیک شدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Cigarette Smoking on Sperm Parameters in Men With Idiopathic Infertility
رابطه پارامترهای اسپرم با مصرف سیگار در مردان نابارور ایدئوپاتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Dialectical Behavior Therapy on Perceived Stress and Coping Skills of Patients With Acute Myocardial Infarction
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر استرس ادراک‌شده و مهارت‌های مقابله‌ای پس از انفارکتوس میوکارد در بیماران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 29, Number 2 (2020-6)


A rare case of Tuberculous tenosynovitis in the palm of the hand in Gilan
گزارش مورد نادر تنوسینوویت سلی کف دست در گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic Mutations that Cause Coronary Artery Disease
مروری بر جهش های ژنتیکی عامل بیماریهای رگ های کرونری قلبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Effect of Methanolic Achillea wilhelmsii Extract on the Liver and Kidney Functions in Rats
بررسی اثر افشره متانولی گیاه بومادران ویلهلمسی بر کارکرد کبد و کلیه در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation into Self-efficacy, Clinical Decision-making and the Level of Relationship between them among Nurses in Guilan Province
بررسی خودکارآمدی، تصمیم گیری بالینی و میزان رابطه آنها در پرستاران استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Potentially Pathogenic Free-living Amoeba, from the Internal Environment of Educational Hospitals in Rasht
شناسایی آمیب‌های آزادزی بالقوه بیماری زا در نمونه های گرد و غبار بیمارستان‌های شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Barriers to Research in Faculty Members of Guilan University of Medical Sciences in 2017: A Mixed Method
واکاوی بازدارنده های اجرای پژوهش در اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1396: یک مطالعه ترکیبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mothers’ Knowledge and Attitude toward Exclusive Breastfeeding
آگاهی و نگرش مادران نسبت به تغذیه انحصاری با شیر مادر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 29, Number 1 (2020-3)


Effectiveness of Mindfulness-based Cognitive Therapy on the Perceived Stress of Patients with Ulcerative Colitis
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس ادراک شده در‌‌ کولیت زخمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Intravenous bolus Phenylephrine and Ephedrine in the Prevention of Post- spinal Hypotension during Cesarean Section
سنجش اثر ‌‌بولوس داخل وریدی فنیل افرین و افدرین در پیشگیری از افت فشارخون در پی بی‌حسی نخاعی در‌‌ سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Formulation and in vitro Evaluation of Dapsone Topical Gel 5%
‌فرمولاسیون و بررسی برون تن ژل موضعی داپسون 5%
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Behavioral Activation-Inhibition Systems and Sense of Coherence in Bodybuilders with and Without Use of Anabolic-Androgenic Steroids
مقایسه سیستم فعال‌سازی / بازداری رفتاری و حس انسجام در بدنسازی با و بدون مصرف استروئیدهای آنابولیک_آندروژنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Prevalence of Lumbar Myofascial Pain Syndrome in Patients with Non-specific Chronic Low Back Pain and a Normal MRI Study
بررسی درگیری میوفاشیال در کمردرد مزمن غیر‌اختصاصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Causes of Discharge against Medical Advice in Hospitalized Patients in Emergency Department
بررسی علل ترخیص با رضایت شخصی بیماران بستری در بخش اورژانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Pattern of Antibiotics Usage among the Patients Hospitalized to the Teaching Hospitals of Ahvaz
تعیین الگوی مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها در بیماران بستری در بیمارستان‌های آموزشی اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Readiness Level of the Medical Services Centers in the Establishment and Implementation of Green Hospital Standards in Rasht
‌میزان آمادگی مراکز درمانی شهرستان رشت در استقرار و پیاده‌سازی استانداردهای بیمارستان سبز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

‌‌Evaluation of Psychiatric Symptoms in Patients with Vertigo
بررسی نشانه‌های روانشناختی در‌‌ سر‌گیجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 112 (2019-12)


نمایه مقالات مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1398
نمایه مقالات مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1398
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroepidemiology of Varicella Zoster Virus among Nursing Students in Nursing and Midwifery School of Langeroud
سرواپیدمیولوژی واریسلا زوستر در دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Authentic Leadership and Job Performance among University of Medical Sciences Staff and Explanation of the Mediating Role of Psychological Capital and Social Capital
بررسی همبستگی ‌رهبری اصیل و کارکرد شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و تبیین نقش میانجی‌‌ سرمایه روان‌شناختی و سرمایه اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Controlled and Free Language Use in Retrieving Articles from the ProQuest and Science Direct Databases
تأثیر استفاده از زبان کنترل شده و زبان آزاد در بازیابی مقاله‌‌های از پایگاه‌های اطلاعاتی پروکوئست و ساینس دایرکت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a Model for Estimating the Value of Human Assets, based on the Non-monetary Valuation Approach in Guilan University of Medical Sciences
طراحی الگوی سنجش ارزش دارائی‌‌ انسانی برپایه رویکرد ارزش‌گذاری غیر‌پولی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Sex Ratio with Intracytoplasmic Sperm Injection
بررسی نسبت جنس‌ نوزاد در تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Local Recurrence of Breast Cancer after Mastectomy and Breast Preservation Therapy
بررسی میزان بروز عود موضعی پس از جراحی در بدخیمی پستان‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anxiety and Depression Symptoms in Post Stroke Outpatients
نشانه‌های اضطراب و افسردگی پس از سکته مغزی در بیماران سرپایی‌‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 111 (2019-11)


Association of Antenatal Depression with Fetal Gender
همراهی جنسیت ‌جنین با افسردگی پیش از زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Related to Drug Abuse Recurrence in Drug Abuse Treatment Centers Patients
عوامل در پیوند با بازگشت به مصرف مواد در مراجعان به مرکز درمان سوء‌ مصرف مواد‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Success Rate and Complication after Catheter Directed Thrombolysis in Acute Deep Vein Thrombosis of Ileofemoral Vein
بررسی میزان موفقیت و عوارض ترومبولیز با هدایت کننده کاتتر در بیماران ‌‌ DVT‌حاد ایلئوفمورال‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring the Rate and Causes of the Deduction by Health Insurance and Social Security Insurance in an Educational Hospital in Rasht
بررسی میزان و علل کسورات پرونده‌های بستری بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت در یکی از بیمارستان‌های شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Psychiatric Disorders in Children and Adolescents in Rasht City
شیوع اختلال‌ روانپزشکی در کودکان و نوجوانان ‌‌رشت و حومه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Antibacterial Property of Silver Nanoparticles in Alginate Wound Dressings
بررسی ویژگی ضد باکتریایی نانو ذرات نقره در پانسمان‌های آلژیناتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Knowledge, Attitude and Practice (KAP) about Self-care in Diabetic Patients
بررسی دانش، نگرش و عملکرد (KAP) در تیمار از خود در مبتلایان به دیابت‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 110 (2019-7)


A Review of the Pharmacological Properties of Rosa Damascena Mill
مروری بر ویژگان فارماکولوژی‌ گل‌محمدی (Rosa damascena)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Educational Intervention Based on PRECEDE PROCEED Model on Nutritional Behavior in Health Volunteers
تاثیر مداخله آموزشی استوار بر الگوی پرسید پروسید بر رفتار ‌تغذیه‌ای رابطان بهداشتی‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Degradation Efficiency and Kinetic Study of Phenol by Catalytic Ozonation Process in the Presence of Calcined Scallop Shell
‌‌کارایی و سینتیک تجزیه فنل با فرایند ازن‌زنی کاتالیستی در حضور گوش‌ماهی کلسینه شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tuberculosis Infection Among Medical Students before and After Clinical Rotations
مقایسه میزان عفونت سل در پیش و پس ازگذراندن دوره های بالینی در دانشجویان پزشکی‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Intermittent Explosive Disorder Symptoms Among the Prisoners
‌‌شیوع نشانه‌های اختلال خشم انفجاری پی در پی در ‌زندانیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Manner of Request Psychiatric Counseling from Educational Hospitals
چگونگی مشاوره‌های روانپزشکی درخواستی از بیمارستان‌های آموزشی‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology and Clinical Features of Psoriasis Patients Admitted to A Dermatology Ward
بررسی اپیدمیولوژی‌‌ و نمای بالینی ‌‌پسوریازیس بستری در بخش پوست‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 109 (2019-4)


A Case of TB Epididymitis with the Appearance of Scrotum Mass
معرفی یک مورد اپی‌دیدیمیت سلی با تظاهر توده اسکروتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of “Stage of Change Model” on the Promotion of Physical Activity of Health Volunteers in Rasht
تأثیر "الگوی مراحل تغییر" بر ارتقای فعالیت فیزیکی رابطان بهداشتی شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prediction of Body Image Based on Mindfulness and Cognitive Emotion Regulation Strategies in Infertile Couples
‌‌تاثیر ذهن آگاهی و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان بر تصویر بدنی زوج‌های نابارور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Effects of L-Carnitine with Endurance Training After Boldenone use on Testicular Tissue Changes in Male Rats
بررسی اثرات ال‌کارنیتین همراه با یک دوره تمرین استقامتی پس از مصرف بولدنون بر تغییر‌ بافت بیضه در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Good Governance and Structural Empowerment Components in Employees of Guilan University of Medical Sciences
تبیین رابطه بین حکمرانی خوب و ابعاد توانمند سازی ‌ساختاری در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی ‌‌گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Narcissism with Empathy and Coping Styles in Facebook Members and Non-Members
بررسی همراهی خودشیفتگی با همدلی و سبک‌های رویارویی در کاربران عضو و غیر‌عضو فیس‌بوک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of Life and Related Factors in Women with and Without Postpartum Depression
کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در زنان با و بدون افسردگی پس از زایمان‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 108 (2019-2)


نمایه مقالات مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال1397
نمایه مقالات مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال1397
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Group Schema Therapy on Behavioral Activation/ Inhibition Systems and Cognitive Emotion Regulation in Female Students With Anxiety Symptoms
اثر‌بخشی طرحواره درمانی گروهی بر سیستم‌های فعال‌سازی/‌بازداری رفتاری و تنظیم شناختی هیجان دانش‌آموزان دختر دارای نشانه‌های اضطراب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Social Adjustment, Stress and Resiliency in Women with Premenstrual Syndrome and Normal
سنجش سازگاری اجتماعی، استرس و میزان تاب‌آوری در زنان با نشانگان پیش قاعدگی و زنان بدون این نشانگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Anger and Health Locus of Control in Predicting Adjustment to Cancer
نقش ابعاد کنترل خشم و منبع کنترل سلامتی در پیش‌بینی سازگاری با سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioequiwin: Design of a Bioequivalence Software
بیواکی وین: نرم افزاری برای مطالعات هم ارزی زیستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Associations of Family Function and Socioeconomic Status with Vulnerability to Addiction: The Mediating Role of Spirituality Intelligence
ارتباط کارکرد خانواده و موقعیت اجتماعی _ اقتصادی با آسیب‌پذیری نسبت به اعتیاد: با نقش میانجی هوش معنوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Individual Consequences of an Organizational Trauma in a Health Care Provider Unit
پیامد‌ فردی ترومای سازمانی در یک واحد ارائه دهنده خدمت سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Genomic Polymorphism of Candida Albicans, Isolated from the Patients with Vaginitis by RAPD-PCR Method
بررسی پلی‌مورفیسم ژنومی کاندیدا آلبیکنس جدا شده از واژینیت به روش RAPD-PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 107 (2018-11)


The Effect of Combined Atorvastatin and Zinc on Liver Damage in Streptozotocin Induced Diabetic Rats
اثر‌ ترکیب‌ آتورواستاتین و سولفات روی بر آسیب کبدی در موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between Authentic leadership, Psychological Empowerment and Positive job Behaviors in Emergency Department Staff
رابطه ‌‌رهبری اصیل، توانمندسازی روانشناختی و رفتارهای مثبت شغلی در کارکنان بخش اورژانس‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Effect of Educational Intervention Based on Health Belief Model on Nutritional Behavior of Patients With Myocardial Infarction
تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی باور بهداشتی‌ بر رفتار تغذیه‌ای بیماران دچار سکته قلبی‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship Between Organizational Structure and Organizational Learning
‌‌رابطه ساختار سازمانی و یادگیری سازمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Egg Consumption and Prevalence of Psychological Disorders in Adults
ارتباط ‌‌مصرف تخم مرغ و شیوع اختلال‌ روانی در بزرگسالان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation and In Vitro Characterization of Sustained Release Tramadol HCl-Coated Microspheres
تهیه و ارزیابی برون‌تن میکروسفرهای روکش‌دار آهسته رهش ترامادول هیدروکلر‌ید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of FGFR3 Gene S249C Mutation in Urinary Epithelial Cell by Tetra-Arms-Pcr Method in Patients With Bladder Tumors
غربالگری غیر تهاجمی مارکر تومور S249C ژن FGFR3 به روش TETRA-ARMS-PCR در سلول‌های اپی‌تلیال ادراری در بدخیمی مثانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance Evaluation of Hospitals Affiliated With Guilan University of Medical Sciences, Based on a DEA Approach and in the Presence of Undesirable Factors Before and After Health Sector Development Plan
ارزیابی کارکرد بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی گیلان با رویکرد DEA و در حضور عوامل ناپسند، پیش و پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 106 (2018-7)


Effect of N -acetyl-Cysteine on Serum Oxidative Stress Factors, lipid Particles and Glucose in Streptozotocin-Induced Alzheimeric Male Rats
تاثیر ان‌استیل‌سیستئین بر فاکتورهای استرس اکسیداتیو، ذرات چربی و گلوکز در سرم خون رت‎های نر آلزایمری شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Efficacy of Dialectical Behavior Therapy (DBT) and Schema Therapy (ST) on Impulsive Behavior in Patients With Borderline Personality Disorder
سنجش اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی و طرحواره‌ درمانی بر کاهش میزان رفتار تکانشی ‌در آشفتگی شخصیت مرزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Meditation as a Meta-Cognitive Therapy in Reducing Anxiety in Pregnant Women in the Last Trimester of Pregnancy
مقایسه اثربخشی مدیتیشن و درمان فراشناختی بر کاهش اضطراب زنان باردار در سه ماهه آخربارداری‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Awareness Raising Program on the Stress, Anxiety and Improvement of Exercise Performance in Patients Undergoing Cardiovascular Diagnostic Examination
اثربخشی برنامه آشناسازی بر نشانه‌های استرس، نشانه‌های اضطراب و بهبود کارکرد آزمون ورزش در بیماران تحت بررسی تشخیصی قلبی_‌عروقی‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship Between job Career Quality and Organizational Commitment Among Employees of Guilan's Center of Events Management and Medical Emergencies
‌‌ارتباط کیفیت زندگی کاری با پایبندی سازمانی در کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Dental Anxiety level and Related Factors in Patients Referred to Dental School
اضطراب ‌‌دندانپزشکی و عوامل مرتبط با آن در مراجعین به دانشکده علوم و خدمات دندانپزشکی‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality Assessment of Recording Informed Consent in Teaching Hospitals of Guilan University
بررسی کیفیت ثبت رضایت آگاهانه در بیمارستان‌های آموزشی برگزیده ‌دانشگاه علوم پزشکی گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 105 (2018-4)


Report of A Genital Tuberculosis Case With the Primary Diagnosis of Malignancy
گزارش یک مورد سل ژنیتال با تشخیص اولیه ضایعه بدخیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Resiliency Skills Education on Job Satisfaction among Nurses
تاثیر آموزش مهارت‌های تاب‌آوری بر رضایت شغلی پرستاران‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inhibitory Effects of Various Concentrations of Tetracycline and Trimethoprim on the Prevention of Congenital listeriosis in Balb/C mice
اثرغلظت‌های مختلف تتراسیکلین و تری‌متوپریم در پیشگیری از لیستریوز مادرزادی ایجاد شده در موش(Balb/C)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Acne and Cognitive Function in Patients With Polycystic Ovary Syndrome and Healthy Women
ارتباط آکنه و عملکرد شناختی در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between Obesity, its Associated Risk Factors and Infertility in Women
ارتباط چاقی و عوامل خطرساز آن با ناباروری در زنان‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

‌Central Venous Catheter Infections in Hemodialysis Patients
عفونت‌های کاتتر ورید مرکزی در بیماران‌ تحت همودیالیز‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Parasitic Contaminations of Edible Vegetables in the City of Rasht, Iran
بررسی آلودگی انگلی سبزیهای خوراکی در شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveg of Drug Use Patterns Patients Admitted in Shafa Psychiatric Hospital
بررسی الگوی مصرف مواد در بیماران بستری در بیمارستان روانپزشکی شفای رشت‌‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 104 (2018-1)


نمایه مقالات مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1396
نمایه مقالات مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1396
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Acceptance and Commitment Group Therapy on Psychological Stress, Loneliness and Blood Glucose In Patients With Diabetes
اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر فشار روانی، احساس تنهایی و قند خون مبتلایان به دیابت‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Pure Flavonoid of Medlar Leaves on Passive Avoidance Learning and Memory In Alzheimer Model of Ovariectomized Rats
اثر فلاونوئید خالص برگ ازگیل بر یادگیری و حافظه اجتنابی غیرفعال در موش‌های صحرایی اوارکتومی شده آلزایمری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis of Zinc Oxide-Kaolin Nanocomposite and Its Efficiency In the Photocatalytic Removal of Phosphate From Aqueous Solutions In the Presence of Visible Light Irradiation
سنتز نانو‌کامپوزیت اکسید روی پوشش داده شده بر روی کائولین و تعیین کارآیی آن در حذف فتوکاتالیستی فسفات از محیط‌های آبی در حضور نور مرئی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship of Hopefulness and Hardiness With General Health In Women With Breast Cancer
ارتباط امید به زندگی و سرسختی با سلامت عمومی در زنان دچار سرطان پستان‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Relationship Between Self Efficacy and Marital Satisfaction In Polycystic Ovary Syndrome and Healthy Female Cases
سنجش ارتباط خودکارآمدی و سازگاری زنا‌شویی در زنان دچار نشانگان تخمدان پلی‌کیستیک و زنان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Vitamin-D Level and Fibromyalgia
ارتباط میزان ویتامین_د و فیبرومیالژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between miR-423 Genetic Variation and Women Breast Cancer Risk In the North of Iran
پیوستگی پلی‌مورفیسم miR-423 با بروز سرطان پستان در زنان شمال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Post-Stroke Seizure and Its Risk Factors
تشنج در پی سکته مغزی و عوامل خطرزای آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 103 (2017-10)


Global Research of Chronic Heart Failure
پژوهش‌های جهانی «نارسایی مزمن قلب»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Human Resource Management Tools on Organizational Performance in Guilan University of Medical Sciences
بررسی تاثیر ابزارمدیریت منابع انسانی بر کارکرد سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictors of Self-Care in Pregnancy Based on Integration of Health Belief Model and Social Support
پیش‌بینی کننده‌های خودمراقبتی در زنان باردار برپایه آمیزه الگوی باور بهداشتی و پشتیبانی اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison Between the Psychic Profile of Malingerers and Normal Clients to Guilan Province General Office of Forensic Medicine
مقایسه نیم رخ روانی افراد متمارض با افراد عادی در مراجعان به پزشکی قانونی استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Religious Beliefs and Stress Coping Strategies in Psychological Resilience and Marital Satisfaction of Veterans Wives
رابطه باور‌های مذهبی و راهبردهای رویارویی با استرس در تاب‌آوری روانی و رضایت‌مندی زناشویی همسران جانباز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Patients Satisfaction of Pre-Hospital Emergency Services in Rasht
رضایت‌مندی بیماران از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Temporomandibular Disorders and the Associated Factors
شیوع اختلال ‌مفصل گیجگاهی- فکی‌‌ و عوامل مرتبط‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Spirituality among the Students of Guilan University of Medical Sciences
بررسی میزان معنویت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effects of Hydro-Alcoholic Extract of Pistacia Atlantica kurdika and Fluvoxamine Drug on Depression in Male Rat Under Immobilization Stress
مقایسه اثر‌ افشره هیدروالکلی پسته‌کوهی (Pistacia Atlantica Kurdica) و داروی فلووکسامین بر افسردگی ناشی از استرس بی‌حرکتی در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 102 (2017-8)


Evaluation of Clinical and Iaboratory Findings in Snakebite Patients
بررسی یافته‌های بالینی وآزمایشگاهی بیماران دچار مارگزیدگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Burden ofTraffic Accidents and the related Factors in Rural Population of Guilan Province
بررسی بار رخدادهای ترافیکی و واکاوی عوامل منتسب به آن در جامعه روستایی استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Role of Dentist in Tobacco Cesstion Program in Rasht, Iran
ارزیابی همکاری دندانپزشکان در برانگیختن بیماران به ترک دخانیات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Importance of STAT3 Genetic Variation in Gastric Cancer Susceptibility
اهمیت تنوع ژنتیکی STAT3 در استعداد ابتلای به بدخیمی معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pattern of Pesticide Poisoning in Gorgan
الگوی مسمومیت با آفت‌کش‌ها در گرگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Research Priorities Setting for Health Domain in Guilan Province
گزینش اولویت‌های پژوهشی گستره سلامت در استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and Gene Expression of ureG Gene as a DNA Vaccine Candidate Against Helicobacter Pylori
کلون‌سازی و بررسی بیان ژن ureG به عنوان کاندیدای واکسن ژنی علیه هلیکوباکتر‌‌پیلوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of the Serotonergic System in the Anxiety- like Behavior of Male Rats Under Immobilization Stress
نقش سیستم سروتونرژیک در رفتار شبه اضطرابی موش صحرایی نر با استرس بی‌حرکتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of L-Carnitine on Adult Mice Testis Histopathology Treated With Ciprofloxacin
اثر محافطتی ال-‌کارنی‌تین بر‌ هیستوپاتولوژی بیضه موش‌های بالغ زیر تیمار با سیپروفلوکساسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 101 (2017-4)


Octreotide use in the Treatment of Recurrent Hypoglycemia in a Suicidal Patient with Insulin and Glibenclamide
کاربرد اکتروتاید در درمان هیپوگلیسمی عود کننده در یک بیمار اقدام کننده به خودکشی با انسولین و گلی بن کلامید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Education on Emotional Intelligence and Quality of Life of the Patients Undergoing Methadone Maintenance Therapy
تاثیر آموزش بر هوش هیجانی و کیفیت زندگی افراد تحت درمان نگه دارنده با متادون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modulation of Diazinon-Induced Oxidative Stress by Vitamins E and C in rat Brain
تعدیل استرس اکسیداتیو ناشی از دیازینون در مغز موش صحرایی توسط ویتامین های C و E
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compare Life Expectancy and Spiritual Intelligence in Breast Cancer and Healthy Women
مقایسه امید به زندگی و هوش معنوی در زنان مبتلا به سرطان پستان و زنان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of age at Onset and Causes of Disability of Elderly People in Hospice (Nursing home) of Disabled and Elderly People of Rasht
بررسی سن شروع و علل ناتوانی سالمندان بستری در آسایشگاه معلولین و سالمندان رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Incidence of Delirium after Heart Bypass Surgery in Patients with Preoperative Anxiety and Depression
دلیریوم پس از جراحی قلب باز: نقش پریشانی و افسردگی پیش از جراحی در بروز آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Coronary Ectasia at Patient Admitted for Coronary angiography
ارزیابی اکتازی عروق کرونر در بیماران پذیرش شده جهت آنژیوگرافی عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Etiology, Epidemiologic and Clinical Characteristics and Outcome of Children with Acute Febrile Encephalopathy in Rasht, 17-Shahrivar hospital
بررسی عامل بیماری و خصوصیات اپیدمیولوژی و بالینی و پیامد نهایی کودکان مبتلا به انسفالوپاتی حاد تب دار در مرکز آموزشی درمانی 17شهریور رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Satisfaction With Life, Anxiety and Depression in Irritable Bowel Syndrome(IBS)
رضایت از زندگی، دلواپسی و افسردگی در نشانگان روده تحریک پذیر (IBS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Genetic Association of SEP15 G1125A Polymorphism with breast Cancer
پیوستگی ژنتیکی پلی‌مورفیسم G1125A ژن SEP15 با بدخیمی پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 100 (2017-2)


نمایه مقالات مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1395
نمایه مقالات مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1395
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Ultrasound-Guided Methods in Regional Anesthesia of Brachial Plexus
مروری بر روش‌های هدایت اولتراسوند در بیحسی ناحیه‌ای در شبکه عصبی براکیال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Efficacy of Nutrient Agar Plate Culture and Formalin Ether Concentration Methods in the Laboratory Diagnosis of Human Trichostrongyliasis
سنجش کارآیی روش کشت نوترینت آگار پلیت و روش رسوبی فرمالین-اتر در تشخیص آزمایشگاهی تریکوسترونژیلیازیس انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Saffron on Renal Dysfunction in Male Mice Treated with Paraquat
اثر زعفران(Crocus Sativus) بر آسیب پاراکوات در کلیه موش‌های سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-Proliferative and Apoptotic Effect of Prednisolone on K562 Cell Line (Chronic Myeloid Leukemia)
اثر ضد تکثیر و آپوپتوز پردنیزولون بر رده سلولی K562(لوسمی میلوئید مزمن)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Obesity and Overweightness among Adolescents in Mazandaran Province
شیوع چاقی و اضافه وزن در نوجوانان استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Related to Preventive Behaviors of Hepatitis B Based on Health Belief Model in High Risk Workers
عوامل مرتبط با رفتارهای پیشگیری‌کننده هپاتیت ب بر پایه الگوی اعتقاد بهداشتی در شاغلین پرخطر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Affecting the Staff Empowerment: the Perspective of Staff Vice Chancellor of Management Development Resource Planning Guilan University of Medical Sciences
عوامل موثر برتوانمند‌سازی کارکنان از دیدگاه شاغلان معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge and Attitudes of Medical Students Toward Human Papilloma Virus in Rasht, 2013
بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان دربارۀ ویروس پاپیلومای انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 99 (2016-10)


Comparing the Effects of Intranasal Dexmedetomidine with Midazolam in Preparation of Children Scheduled for Elective Surgery
مقایسه تجویز دگزمدتومدین با میدازولام داخل بینی در سهولت آماده‌سازی کودک جهت جراحی الکتیو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Core Stabilization Training on Balance in Children with Attention Deficit/ Hyperactivity Disorders(ADHD)
اثر تمرین ثبات مرکزی بر تعادل کودکان دچار اختلال کاستی توجه/ بیش‌‌فعالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association Between Healthy Lifestyle with Depression and Anxiety Among Adults in Esfahan
ارتباط شیوه زندگی سالم با افسردگی و اضطراب در بزرگسالان اصفهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictive Factors of Quality of Work Life Among Operating Room Nurses in Training Hospitals
عوامل پیشگویی‌کننده کیفیت زندگی کاری در پرستاران اتاق عمل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between Serum Ferritin Level and Severity of Obstructive Coronary Artery Disease
ارتباط سطح فریتین سرم با شدت درگیری انسدادی رگ‌های کرونر در بیماری عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Affecting the Efficiency of Human Resources from the Perspective of Prophet Hospital Staff in Rasht, 2014
بررسی عوامل موثر بر بهره‌وری منابع انسانی از دیدگاه کارکنان بیمارستان رسول اکرم(ص) رشت در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Styles of Expressing Emotion in Women Suffering from Breast Cancer Compared to Healthy Women
سنجش سبک‌های نمایش هیجان در زنان دچار بدخیمی سینه در مقایسه با زنان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Association of FSHR 1255G>A Polymorphism with Infertility in Women
ارتباط پلی مورفیسم G>A 1255 ژن FSHR با ناباروری زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Auditory-balance Disorders in Children with Type 1 Diabetes
بررسی اختلال شنوایی- تعادلی در کودکان دچار دیابت قندی نوع 1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Noise Pollution Level in Rasht Hospital’s Intensive Care Units
میزان آلودگی صوتی در بخش‌های مراقبت ویژه مراکز آموزشی- درمانی شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Antinociceptive Effect of Humulus Lupulus Leaf Extract in Male Rats
اثر ضد‌درد عصاره برگ گیاه رازک(Humulus Lupulus) در موش سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 98 (2016-7)


A Survey on the Effects of Intravenous Tranexamic Acid on the Amount of Transfusion in Patients Undergoing T.U.R-P
بررسی تاثیر ترانگزامیک اسید بر میزان نیاز به ترانسفوزیون خون در جراحی برداشت پروستات از راه مجرا (TURP)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Type A Behavior Pattern on the Development of Coronary Artery Atherosclerosis
تأثیر الگوی رفتار نوع A بر ابتلای به آترواسکلروز شریان کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-apoptotic and Protective Effects of Balsamic Vinegar on the Liver Tissue and Lipid Profiles in Rats Under High-fat Diet
اثر آنتی‌آپوپتوز و نگهدارنده سرکه بالزامیک بر بافت کبد و پروفایل‌های لیپیدی در موش‌های صحرایی تحت رژیم پرچرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Depression and Primary Headache Symptoms Comorbidity
همبودی علائم افسردگی و سردرد‌های اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Difficulties in Emotion Regulation in IBS Patients and Normal People- with Control Emotional Problems
سنجش دشواری تنظیم هیجان در بیماران نشانگان روده تحریک‌پذیر و افراد عادی با کنترل مشکل هیجانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effects of Caudal Block and Infiltration of Local Anesthetic on Postoperative Pain Control in Children
مقایسه اثربخشی بلوک کودال با انفیلتراسیون داخل زخم بوپی واکائین در کاهش درد حاد پس از جراحی الکتیو ناحیه تحتانی شکم در کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigationinto the Relationship Between Hospital Information System and Hospital Performance by Patient Satisfaction at Rasht Hospitals
بررسی نقش سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی و عملکرد بیمارستان‌ها با توجه به رضایتمندی بیماران از دیدگاه کارکنان بیمارستان‌ها در رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association Between Vitamin D and Gestational Diabetes
ارتباط ویتامینD و دیابت بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Survey of Personality Characteristics in Patients with Irritable Bowel Syndrome (IBS) and Healthy Individuals
بررسی تطبیقی ویژگی‌های شخصیت در مبتلایان به نشانگان روده تحریک‌پذیر و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Post-Ischemic Stroke Dementia (PISD) and its Association with Demographic Parameters: A Retrospective Cohort Study
شیوع دمانس پس از سکته مغزی ایسکمی (PISD) و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت‌شناختی: مطالعه کوهورت گذشته‌نگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Demographic, Clinical, and Laboratory Characteristics of Patients with Infectious Mononucleosis
شناسه‌های جمعیت‌شناختی، بالینی و آزمایشگاهی کودکان دچار مونونوکلئوز عفونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scientific Outputs of Guilan University of Medical Sciences in Scopus Database Based on Scientometrics Indicators
بررسی تولید علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در پایگاه استنادی اسکوپوس با شاخص‌های علم سنجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Factors Associated with Cerebral Hemorrhage in the Newborns Admitted to the Neonatal and Neonatal Intensive Care Units
بررسی عوامل خطر همراه خونروی مغزی در نوزادان بستری در بخش نوزادان و مراقبت‌های ویژه نوزادان (NICU)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 97 (2016-4)


Comparison of Diagnostic Value of Blood Glucose Meter with that of Laboratory Method in Neonatal Hypoglycemia
مقایسه ارزش تشخیصی گلوکومتری با روش آزمایشگاهی در هیپوگلیسمی نوزادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Short Term Outcomes Between Low-Dose and High-Dose Aspirin After Percutaneous Coronary Intervention
سنجش پیامد کوتاه‌مدت تجویز آسپرین دوز بالا و دوز پایین پس از مداخله کرونری جلدی نخست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Pregabalin and Gabapentin in the Prevention of Postoperative Pain in Patients Undergoing Elective Tibia Fixation Surgery
مقایسه‌ی پره‌گابالین با گاباپنتین در پیشگیری از درد حاد پس از ارتوپدی الکتیو فیکساسیون ساق پا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Stress Management Training on Improving the Quality of Life of Mothers of Children with Leukemia
تأثیر آموزش اداره تنش بر بهبود چگونگی زندگی مادران دارای فرزند دچار بدخیمی خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Patient Oxygenation After the Ambolilization of the Bed at 24 and 48 Hours After Coronary Crtery Bypass Surgery
مقایسه اکسیژناسیون بیمار بدنبال راه اندازی از بستر 24 و 48 ساعت پس از بای پس رگ‌های کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Post-Delivery Maternal and Fetal Complications among Anemic and Non –anemic Women
مقایسه پیامدهای رویانی و مادری در زنان آنمی و غیرآنمی زایمان کرده در سه ماهه سوم بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological Investigation of Poisoning Cases Assisted by Guilan Province 115 Emergency
بررسی اپیدمیولوژی مسمومیت‌های امدادرسانی شده توسط اورژانس 115 استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective Factors on the Marital Satisfaction in Nurses
عوامل مرتبط با رضایت زناشویی در پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalance of Gastrointestinal Obstruction and Mortality Rate in Neonates
بررسی شیوع انسداد در دستگاه گوارش و میزان مرگ و میر ناشی از آن در نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Silver Nano-Particle on Removing the Escherichia Coli from Industrial Residues
اثر نانو ذره نقره در از بین بردن اشریشیاکولی جدا شده از پساب صنعتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship of XPC Poly AT Sequence with Breast Cancer
بررسی پیوستگی پیاپی بودن پلی AT ژن XPC در بیماران دچار بدخیمی پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Serum Level of High Risk Human Papilloma Virus Antibodies in Patients with Cervical Cancer and CIN I,II,III in Pap Smears
بررسی میزان سرمی پادتن ویروس پاپیلومای انسانی پرخطر در مبتلایان سرطان سرویکس و نتایج پاپ اسمیرCIN I,II,III
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation of Dietary Fatty Acid and Senile Cataract
ارتباط اسید‌های چرب رژیم غذایی و کاتاراکت پیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 96 (2016-1)


Index
نمایه مقالات مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1394
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case Report of Arnold-Chiari Malformation and Syrinx with Claw Hand Deformity and Scapular Winging
گزارش یک مورد ارنولد کیاری و سیرنکس با تغییر شکل چنگالی دست‌ها و بالی شدن استخوان کتف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trend of Changes of Temperature, pH and Nutrients in the In-vessel Composting of Oily Sludge Pre-treated with Hydrogen Peroxide and Fenton
روند تغییر دما، pH و مواد مغذی در فرایند کمپوست درون محفظه‌ای لجن‌های نفتی پیش تصفیه شده با پراکسید هیدروژن و فنتون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Soy Flour Enriched Bread Consumption on Plasma Lipid Profile and its Association with ApoE Genotype in Overweight and Obese Women
بررسی اثر مصرف نان غنی شده با آرد سویا بر سطح لیپیدهای پلاسما و ارتباط آن با ژنوتیپ ApoE در زنان دچار اضافه وزن و چاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Relationship of Copying Style Strategies with Academic Achievement in Adolescents with or Without Hearing Impairment
مقایسه رابطه سبک‌های مقابله‌ای با میزان موفقیت تحصیلی در نوجوانان با و بدون اختلال شنوایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Bone Defect Repair Using Bone Marrow Stromal Cells and Gelatin-Chitosan Membrane in Rat
بررسی ترمیم نقص جزیی استخوان ران توسط سلول‌های استرومایی مغز استخوان و غشای ژلاتین- کیتوسان در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Herbal Distillates Methanol Using a New Diagnostic Kit
اندازه‌گیری متانول در عرقیات گیاهی با استفاده از کیت تشخیصی جدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective Factors in Acceptance of Electronic Health Record From Employees Point of View
عوامل موثر در پذیرش پرونده سلامت الکترونیک از دیدگاه کارکنان مراکز آموزشی درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Opium Addiction and Ischemic Stroke
ارتباط وابستگی به مصرف تریاک و سکته مغزی ایسکمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Emotional Intelligence, Relationship Between Emotional Intelligence, Organizational Justice, Job Satisfaction and Organizational Commitment Personnel,of the Personnal of PourSina Hospital ,Rasht
ارتباط هوش هیجانی، عدالت سازمانی و رضایت از شغل با تعهد سازمانی کارکنان بیمارستان پورسینای شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibiotic-resistance Patterns in E.Coli Isolated from Patients with Urinary Tract Infection in Rasht
بررسی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در جدایه‌های اشریشیا کلی از بیماران دچار عفونت ادراری در شهرستان رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mothers’ Knowledge of Children Civil Vaccination Program Content and its Related Factors in Rasht- Iran
آگاهی مادران از محتوای برنامه واکسیناسیون کشوری کودکان در شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Ni(II) Removal from Aqueous Solutions by Natural and Citric Acid Modified Rice Straw
مقایسه حذف فلز سنگین نیکل(II) ازمحلول‌های آبی بوسیله کاه برنج طبیعی و اصلاح شده با اسید سیتریک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 95 (2015-10)


Practice of Pediatricians About Screening Criteria of Retinopathy of Prematurity
کارکرد متخصصان کودکان استان گیلان در مورد سنجه‌های ارجاعی برای غربالگری رتینوپاتی نارسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison Of Different Levels Physical Activity Of On Oxidative Stress Markers Of Plasma And Rbcs In Men
نقش فعالیت بدنی بر شاخص‌های استرس اکسیداتیو پلاسما و گلبول قرمز خون در مردان بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Data Mining Techniques to Extract Clinical Disorders Affecting Mortality in Trauma Patients
بررسی اختلال پاراکلینیک موثر در مرگ‌و‌میر بیماران ترومایی با استفاده از شیوه‌های داده کاوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Clinical Trial Abstracts of Scientific Journal Using the CONSORT Checklist
ارزیابی کیفیت چکیده مقاله‌های کارآزمایی شاهد‌دار تصادفی در مجله‌های علمی- پژوهشی ایران با استفاده از فهرست بازبینی CONSORT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) with Glucose Metabolism
ارتباط نشانگان تخمدان پلی‌کیستی و متابولیسم گلوگز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association Between Tooth Loss and Functional Dyspepsia and Gastro-Intestinal Reflex in Adults, Isfahan
ارتباط از دست‌دهی دندان، سوءهاضمه کارکردی و اختلال رفلاکس معدی- روده‌ای در بزرگسالان اصفهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Total Serum Magnesium Level in Icteric Neonates before and after Phototherapy in Patients Admitted to 17 Shahrivar Hospital, Rasht, 2012-2013
مقایسه‌ی میزان سرمی منیزیم توتال پیش و پس از فتوتراپی در نوزادان دچار زردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Sleep Status and Internet Use Among College Students
رابطه وضعیت خواب و استفاده از اینترنت در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Time Period and Associated Factors in Delivering Emergency Services Guilan (1390-1392)
بررسی فاصله زمانی و عوامل همراه در خدمت‌رسانی اورژانس 115 استان گیلان (1392-1390)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 94 (2015-7)


Evaluation of Demographic Characteristics and Attitudes about Traditional Medicine among Patients Refered to a Clinic
بررسی ویژگی دموگرافی و نگرش به طب سنتی در مراجعان به یک درمانگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Mammography for Diagnosis in Breast Mass Cases Among Different Age Groups
ارزش تشخیصی ماموگرافی در گستره‌های سنی گوناگون در بدخیمی پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effectiveness of Group Cognitive Behavioral Therapy and Group Cognitive Hypnotism for Anxiety in Women with Premenstrual Syndrome
مقایسه اثربخشی درمان گروهی شناختی رفتاری با هیپنوتیزم شناختی بر کاهش اضطراب زنان دچار نشانگان پیش از قاعدگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing State of Living Happily, Quality of Life and Coping Strategies While Stressed in the HIV+ Men with Healthy Counterparts
مقایسه شاد زیستی، کیفیت زندگی و راهبردهای رویارویی با استرس در مردان HIV مثبت با مردان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effects of Interpersonal Therapy and Regulation of Emotion on the Reduction of Weight in Obese Women
مقایسه اثربخشی درمان روابط بین شخصی و مدیریت هیجان بر کاهش وزن زنان چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Cellular Phone Electromagnetic Exposure on Human Sperm Viability, Motility and DNA Integrity(in Vitro Study)
تاثیر پرتوهای الکترومغناطیسی تلفن‌همراه بر توان زیستی، جنبش و یکپارچی DNA اسپرم انسان (مطالعه آزمایشگاهی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Hearing Impairment in the Elderly Population of Rural Areas of Rasht City, North of Iran
بررسی اختلال شنوائی در سالمندان مناطق روستائی شهرستان رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investiating the Knowledge and Practice about Prevention of Alzheimer Disease in Health Care Workers
بررسی آگاهی و عملکرد پیشگیری از آلزایمر در کارکنان بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Catalase Gene Polymorphism in Patients with Peptic Ulcer
بررسی پلی مورفیسم ژن کاتالاز در بیماران دچار زخم پپتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Acetylsalicylic Acid on Sperm Chromatin Dispersion Test, Testosterone and LH in Adult Mouse
تاثیر اسید استیل‌سالیسیلیک بر تفرق کروماتین اسپرم، تستوسترون و LH در موش بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 93 (2015-4)


Report of a Rare Variation in Anterior Trunk of Internal Iliac Artery
گزارش یک مورد نادر در شاخه‌های تنه قدامی شریان ایلیاک داخلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Low Dose Gabapentin and Diclofenac Efficacy for Postoperative Pain Reduction after Abdominal Hysterectomy: a Randomized Clinical Trial
مقایسه تأثیر دوزهای کم گاباپنتین و دیکلوفناک در کاهش درد پس از هیسترکتومی شکمی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Kiss Peptin13 on Spatial Memory in Streptozotocin-induced Alzheimer's Disease (AD) in Rats
بررسی اثرkiss peptin13 ، بر حافظه فضایی در موش‌های صحرایی دچار آلزایمر ناشی از استرپتوزوتوسین(STZ)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the Effects of Lamium Album and Urticadioicaonserum Level of Glucose and Lipid Profile in Male Diabetic Rats
مقایسه اثر گزنه‌سفید(Lamium album) و گزنه‌تند(Urticadioica) بر سطح سرمی قند‌خون و پروفایل لیپیدی در موش صحرایی نر دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Atorvastatin on Hippocampal CA1 Cells Following Transient Global Ischemia in Male Rats
اثر آتورواستاتین بر سلول‌های هرمی ناحیه CA1 هیپوکامپ رت نر به دنبال ایسکمی- ریپرفیوژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Defensive Styles with a Body Dysmorphic Disorder in Female Students in Guilan, Northern Iran
رابطه سبک‌های دفاعی با اختلال بدریختی بدنی در دانشجویان دختر دانشگاه گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Existence of CagA in Helicobacter Pylori Levels Separated from Patients Suffering from the Lower Gastrointestinal Disorders by PCR Method.
بررسی وجود ژن cagA در سویه‌های هلیکوباکتر‌‌پیلوری جدا شده از بیمـاران دچار مشکلات گوارشی فوقانی با روش PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Reasons of Age Estimation Enquiry from Legal Medicine Organization of Guilan Province
انگیزه درخواست تخمین سن از سازمان پزشکی قانونی استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Heavy Metals (Lead and Nickel) in Water and Muscle Tissue of Trout in the Farms of Guilan Province
سنجش فلزهای سنگین (سرب و نیکل) در آب و بافت ماهیچه ماهی قزل‌آلای مزارع پرورشی استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Report of Relative Frequency of Head and Neck Tumors and Respective Factors in Guilan Province
بررسی انواع تومورهای سر ‌و گردن و عوامل همراه آن در استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 2 (2015-10)


Relationship of Plasma Homocysteine Levels and Severity of Coronary Artery Disease in Patients Undergoing Coronary Angiography
ارتباط هموسیستئین پلاسما و شدت بیماری رگ‌های کرونر در بیماران آنژیوگرافی کرونری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation of Cardiac Complication and Troponin I Level in Patient with Neck of Femur Fracture
ارتباط عوارض قلبی و میزان تروپونینI خون در بیمار دچار شکستگی گردن فمور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Pre Procedural Glucose and Contrast Induced Nephropathy in the Patients with Acute Coronary Syndrome Undergoing Coronary Angiography
ارتباط قند‌خون پیش از آنژیوگرافی و نفروپاتی ناشی از ماده‌ی حاجب پس از آنژیوگرافی رگ‌های کرونر در نشانگان حاد کرونری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Studty of Relationship Between Cardiac Collateral with Clinical Outcomes in Patient with the Acute Coronary Syndrome
بررسی ارتباط جریان خون جانبی قلبی با پیامد‌های بالینی در بیماران دچار نشانگان کرونری حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Type -D Personality, Perfectionism and Happiness in Patients with Cardiovascular Disease with Normal Subjects
تیپ شخصیت نوع D، کمال‌گرایی و شادکامی در بیماران قلبی- عروقی و افراد عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Coronary Artery Disease and ABO Blood Groups
همراهی بیماری رگ‌های کرونر و گروه‌های خونی ABO
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Severity of Depression in Hospitalized Patients with Cardiovascular Diseases by Cardiac Depression Scale (CDS)
بررسی شدت افسردگی بر اساس مقیاس افسردگی بیماران قلبی (CDS) در بیماران قلبی- عروقی بستری در بیمارستان قلب رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serum Prostate Specific Antigen (PSA) Level in Acute Myocardial Infarction
میزان سرمی آنتی ژن اختصاصی پروستات (PSA) در انفارکتوس حاد میوکارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 92 (2015-1)


index
نمایه مقالات مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 93
| [PDF-FA] | [XML] |

Fanconi Anemia, a Case Report
گزارش یک موردکم خونی فانکونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Specific Incomes of Hospitals of Guilan University of Medical Sciences in 2012
بررسی درآمد اختصاصی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of Oxytocin on Quantitative and Qualitative Spermatogenesis Parameters in Rat’s Testis Under Ischemia-Reperfusion
اثر محافظتی اکسی‌توسین بر متغییرهای کمی و کیفی اسپرماتوژنز در بیضه موش صحرایی با ایسکمی- پرفیوژن مجدد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Treatment Motivation Based on Cognitive Self-Control and Self-Compassion in People with Substance Dependency
تبیین انگیزش درمان بر اساس خود کنترلی شناختی و دلسوزی به خود در افراد وابسته به مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Outcomes of Pregnancy (Maternal and Neonatal) After Induced Ovulation with the Spontaneous Pregnancy in Alzahra Maternity Hospital
مقایسه پیامد مادری و نوزادی حاملگی‌های با درمان ناباروری و حاملگی‌های خودبخود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Survey of Patients Satisfaction with two Styles of Doctor-Patient Relationship in Consultation and Treatment Processes
مقایسه خشنودی بیماران از دو سبک ارتباطی پزشک - بیمار در روند رایزنی و درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Quality of Library Services at Guilan University of Medical Sciences Using LibQUAL Tool
کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی گیلان با استفاده از ابزار لایب‌کوآل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Demographic, Clinical and Treatment Outcome Characteristics of Patients with Diabetic Foot Infections
بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی، بالینی و درمانی عفونت‌های پای دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Knowledge Related to HIV/ AIDS Among the People Visiting Rasht Health`s Week Fair
میزان آگاهی مراجعان به پایگاه هفته سلامت شهر رشت در مورد ایدز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 92 (2015-1)


Quality Survey of Pre-hospital Emergency Services in Guilan Province
بررسی کیفیت ارائه خدمات اورژانس پیش‌بیمارستانی استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Correlation Between Optic Nerve Sheath Diameter and Intracranial Pressure in Patients with Head Trauma
همبستگی قطر نیام عصب اپتیک و فشار داخل جمجمه در مبتلایان به ترومای سر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In-Hospital Airway Management of Trauma Patients Before Transfer to Reference Trauma Center: A Prospective Study
اداره راه هوائی در بیماران ترومای متعدد پیش از اعزام به مرکز درمانی مرجع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Frequency of Cervical Spine Injuries in Patients with Blunt Trauma
آسیب مهره‌های گردنی در بیماران با ترومای غیر‌ نافذ گردن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Burnout Among Nurses Working in a First Level Trauma Center
بررسی فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در یک مرکز ترومای سطح اول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological Survey of Industrial Hand Trauma in the Guilan Province
بررسی همه‌گیرشناسی ترومای صنعتی دست در استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of Trauma in Children Admitted to Poursina Teaching Hospital
همه‌گیر‌شناسی تروما در کودکان مراجعه‌کننده به مرکز آموزشی درمانی پورسینا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Road Traffic Accidents, Life-threatening Phenomenon in Guilan Province: An Epidemiologic Study
حوادث ترافیک جاده‌ای، پدیده تهدید‌کننده زندگی در گیلان: بررسی همه‌گیرشناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 91 (2014-10)


Bardet-Biedl Syndrome: a Case Report of a Woman Suffering From Renal Failure
گزارش یک مورد نشانگان باردت بیدل در یک زن دچار نارسایی کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey on the Eradication of Helicobacter Pylori Infection in Quadruple Therapy:Amoxicillin, Bismuth, Omeprazole and Clarithromycin
تأثیر رژیم چهار دارویی (آموکسی‌سیلین، بیسموت، امپرازول و کلاریترومایسین) در ریشه‌کنی عفونت هلیکوباکتر‌پیلوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Transversus Abdominis Plane (TAP) Block with Bupivacaine 25% on Post Cesarean Pain
تاثیر بلوک ماهیچه عرضی شکم (TAP block) با بوپیواکایین 25/0% بر درد پس از سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Psychological Resiliency in Patients with Coronary Artery Disease and Normal Subjects
مقایسه تاب‌آوری روانی در مبتلایان به بیماری عروق کرونر قلبی با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Stress Management Training on Quality of Life Among Patients with Gastroesophageal Reflux Disease
اثربخشی آموزش مدیریت تنش بر کیفیت زندگی افراد دچار بیماری بازگشت اسید معده به مری (GERD)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Cardiovascular Fitness in Children with Attention Defective Hyperactivity Disorder with and Without Developmental Coordination Disorder and Normal Children
مقایسه استقامت قلبی- عروقی در کودکان دچار اختلال کاستی توجه/ بیش‌فعالی با و بدون اختلال هماهنگی حرکتی و کودکان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Primary Electroencephalography (EEG) Findings in Determination of Ischemic Stroke Outcome
نقش یافته‌های الکتروانسفالوگرافی (EEG) اولیه در تعیین پیامد سکته مغزی ایسکمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Predictive Factors on Brushing Behavior According to the Three Main Motivational Constructs Among Female Students of Primary Schools
عوامل پیش‌بینی‌کننده رفتار مسواک زدن بر‌پایه سه سازه محوری انگیزاننده رفتار در دانش‌آموزان دختر مدرسه‌های ابتدایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey on Malpractice Claims Against Physicians Judged in Guilan Medical Council
بررسی شکایت از پزشکان به سازمان نظام پزشکی گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical, Demographic, and Paraclinic Findings of Central and Peripheral Vertigo
یافته‌های بالینی، ‌دموگرافی و پاراکلینیکی سرگیجه‌های مرکزی و محیطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 90 (2014-7)


Personnel's Attitude about Relation of Autonomous and Hospital Performance in Guilan University of Medical Sciences
دید‌گاه کارکنان دانشگاه درباره ارتباط طرح خود‌گردانی بر عملکرد بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-cancer Effects of Palladium Complexes on Gastric Cancer Cell Line (AGS)
اثر ضدسرطانی کمپلکس‌های جدید پالادیوم بر روی رده سلولی سرطان معده(AGS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Antinociception and Anti-inflammatory Effects of Ethyl Acetate Fraction of the Centaurea bruguierana ssp. belangerana in Male Rats
آثار ضد‌درد و ضد‌التهاب فراکشن اتیل استاتی گیاه بادآورد (Centaurea Bruguierana ssp. Belangerana) در موش سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association Between Dizziness and Rhinoplasty
ارتباط سرگیجه با رینوپلاستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Seasonal Pattern of Stroke Incidence and the Association Between Daily Stroke Occurrences and Meteorological Factors
بررسی الگوی فصلی وقوع سکته مغزی و ارتباط آن با آب و هوای روزانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Causes of Death in Neonates and Children in 17-Shahrivar Training Hospital of Rasht
علل مرگ‌و‌میر نوزادان و کودکان در مرکز آموزشی– درمانی 17 شهریور رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Changes in Anxiety and Emotion Among Women Under IVF-ICSI Therapy
تغییر در اضطراب و عاطفه زنان در درمان ناباروری به روش IVF-ICSI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Musculoskeletal Disorders in the Upper Limbs of Type 2 Diabetic Patients
بررسی شیوع اختلال عضلانی- اسکلتی در اندام فوقانی مبتلایان به دیابت شیرین تیپ 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Satisfaction of Patients with Rural Insurance in Terms of the First and Second Levels of Health Services Presentation in Northern Provinces of Iran
رضایت بیماران بیمه روستایی از خدمات سطح اول و دوم نظام شبکه در استان‌های شمالی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Treatment Results of the Patients with Tuberculosis
ارزیابی پیامد درمان بیماران دچار سل در شهرستان رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Otologic and Audiologic Findings of Human Immunodeficiency Virus-Infected Patients
یافته‌های گوشی و شنوایی سنجی در بیماران با نقص ایمنی اکتسابی انسانی (HIV مثبت)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 89 (2014-4)


Mucopolysaccharidosis VI, a Case Report
گزارش یک مورد موکوپلی‌ساکاریدوز نوع 6
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Cervicogenic Headache and Associated Factors among the Patients with Chronic Headache
شیوع سردرد سرویکوژنیک و عوامل همراه در مبتلایان به سردرد مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Endonasal Endoscopic versus External Dacryocystorhinostomy Results for Adult Patients with Acquired Nasolacrimal Duct Obstruction
مقایسه نتایج داکریوسیستورینوستومی آندوسکوپی با داکریوسیستورینوستومی خارجی در انسداد اکتسابی مجرای اشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removal of hexavalent chromium Cr (VI) from Aqueous Solution using Adsorption onto Modified alder Sawdust: A Study of Equilibrium and Kinetics
بررسی سینتیکی و تعادلی حذف کروم شش ظرفیتی از محیط‌های آبی با استفاده از جذب بر روی خاکه اره درخت توسکا اصلاح شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of 25- hydroxy Vitamin D Blood Levels in Patients with Musculoskeletal Pain
ارزیابی میزان خونی 25- هیدروکسی ویتامین D در مبتلایان به دردهای ماهیچه‌ای- اسکلتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hepatitis B Virus Infection among Pregnant Women Attending Health Care Centers of Urmia
آلودگی با ویروس هپاتیت B در زنان باردار ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation Of Malnourished Patients in Orthopedic Ward
شیوع سوء‌تغذیه در بیماران بستری در بخش ارتوپدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Associated with Medical Students Tendency to Choose a Medical Specialty
عوامل مرتبط با تمایل دانشجویان پزشکی در انتخاب رشته تخصصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Natural Tooth Color Frequency in Patient referred to Dental school of Guilan University of Medical Sciences
فراوانی رنگ دندان قدامی طبیعی در بیماران ارجاعی به دانشکده دندانپزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of services in training and medical emergency centers
بررسی کیفیت خدمات بخش اورژانس مراکز آموزشی- درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Matricaria chamomilla Hydro-alcoholic Extract on PTZ-induced Seizure in Male Mice
تأثیر عصاره هیدروالکلی گیاه بابونه(Matricaria Chamomilla) بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول(PTZ) در موش سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Formaldehyde Gas on Gonadotropins and Apoptosis of Testicular Germ Cells in Adult Rats
تاثیر بخار فرمالدئید بر گنادوتروپین‌ها و آپوپتوز سلول‌های زاینده بیضه در موش‌های صحرایی بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 88 (2014-1)


نمایه مقالات مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 92
نمایه مقالات مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 92
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Left Ventricular Function Before and After CRT Implantation in Heart Failure Patients
مقایسه عملکرد بطن چپ پیش و پس از درمان هم‌زمان‌سازی قلبی در نارسایی قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of Patient Education Pamphlets in Hospitals in Rasht, Northern Iran
کیفیت پمفلت‌های آموزش به بیمار موجود در سطح مراکز آموزشی- درمانی شهرستان رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Technical Efficiency in Hospitals of Guilan University of Medical Sciences
کارایی فنی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Oropharyngeal- Lingual Exercises on Patients with Primary Snoring
تاثیر تمرین ورزشی اوروفارنکس- لینگولا در درمان خرو‌پف اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Serum Antibodies (IgM and IgG) Toxoplasma gondii in Guilan by ELISA Method
شیوع سرمی پادتن‌های ضد‌توکسو‌پلاسما گوندای (Toxoplasma gondii) در مراجعان به آزمایشگاه‌های تشخیص طبی استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Cardiovascular Risk Factors in Diabetic Patients and its Relationship with Opium Consumption
شیوع عوامل خطرزای قلبی- عروقی در بیماران دیابتی کرمان و ارتباط آن با مصرف اوپیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Occupational Exposure of Medical Centers in Guilan Province
بررسی پرتوگیری شغلی مراکز پزشکی استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Glutathione S-transferase M1 (GSTM1) Deletion in Diabetic Retinopathy
ارتباط حذف ژن گلوتاتیون -SترانسفرازM1 (GSTM1) با رتینوپاتی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Concentration of Nitrate, Nitrite and some other Parameters in Drinking Water Wells, Talesh(Northern IRAN), 2011
بررسی آلودگی چاه‌های آب شرب شهرستان تالش(شمال ایران) از نظر نیتریت و نیترات و برخی پارامتر‌های دیگر در پاییز سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Intestinal Parasitic Infections in the Urban Areas of Bandar Anzali, Northern Iran
شیوع عفونت‌های انگلی روده‌ای در جمعیت شهری شهرستان انزلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnostic value of procalcitonin for sepsis diagnosis in ill neonate hospitalized in neonatal ward and NICU
بررسی ارزش تشخیصی پروکلسی‌تونین در سپسیس نوزادان بستری شده در بخش نوزادان و NICU
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gail Model to Determine the Risk of Breast Cancer
ارزیابی مدل گیل در تعیین میزان خطر ابتلا به بدخیمی پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of 4977-bp mitochondrial DNA Deletion in the Women with Spontaneous Abortion
بررسی حذف -bp4977 در DNA میتوکندریایی زنان دچار سقط خود‌به‌خودی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 88 (2014-1)


Effects of Calcium and its Combination with Magnesium on the Severity of Menstrual Symptoms in the Students with Dysmenorrhea
تاثیر مصرف کلسیم به تنهایی و ترکیب آن با منیزیوم بر شدت نشانه‌های قاعدگی در مبتلایان به دیسمنورۀ اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Yoga Training on BMIand Physiological Variables in Women with Fasting
اثر یک دوره تمرین یوگا برBMI و متغیرهای فیزیولوژیکی زنان روزه‌دار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Microbial Contamination in Coastal Water of the Caspian Sea in the Guilan Province, Northern Iran
بررسی آلودگی میکروبی آب شناگاه‌های تابستانی سواحل دریای‌خزر در استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Decolorization of Synthetic Dyed Saline Wastewater by Biological Method
رنگ‌زدائی از فاضلاب سنتتیک رنگی نمکی به روش بیولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Removal of Furfural from Wastewater Using Cyclic Biological Reactor
حذف فورفورال از فاضلاب با استفاده از راکتور بیولوژیکی سیکلی (CBR)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removal of Acid Red 18 and Reactive Black 5 Dyes from Aquatic Solution by Using of Adsorption on Azollafiliculoides: a Kinetic Study
حذف رنگ‌های اسید رد 18 و راکتیو بلک 5 از محیط‌های آبی با استفاده از جذب بر روی آزولا فیلیکولوئیدس: مطالعه سینتیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Photocatalytic Degradation of Diazinon in Synthetic Wastewater Using Nano -TiO2/UV
بررسی حذف فتوکاتالیستی دیازینون توسط نانوذرات دی اکسید تیتانیوم از پساب سنتتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removal of Cationic Surfactant of Cetyltrimethylammonium Bromide (as an industrial pollutant), Using Rice Husk
حذف سورفکتانت کاتیونی ستیل تری متیل آمونیوم برومید (آلایندۀ موجود در پساب‌های صنعتی) با استفاده از پوستۀ برنج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Efficiency of Microbial Populations of Activated Sludge for Heavy Metals Removal from Compost Leachate
بررسی کارایی جمعیت میکروبی لجن فعال در حذف فلزات سنگین شیرابه‌ی‌ کمپوست در دو راکتور بسته با رشد چسبیده و معلق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ecotoxicity of Nano Silica in Daphnia Magna
بررسی سمیت اکولوژیکی نانوذرات سیلیکا بر دافنی مگنا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Photocatalytic Removal of Hexavalent Chromium from Aquatic Solution by Using of Zinc Oxide (ZnO) Nanoparticle in Aerobic and Anaerobic Condition: Kinetic Study
حذف فتوکاتالیستی کروم شش ظرفیتی از محیط‌های آبی با استفاده از نانوذرات اکسید روی در شرایط هوازی و بی‌هوازی: مطالعۀ سینتیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 87 (2013-10)


A Review of Modern Diagnostic Tests To Assess Olfactory Dysfunction
مروری بر آزمون‌های نوین تشخیصی ارزیابی عملکرد بویایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the Serum Level of Prolactin Among Patients with Chronic and Episodic Migraine
مقایسه میزان سرمی پرولاکتین در بیماران دچار میگرن مزمن و دوره‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of IVF Outcome in Two Groap of Patients with PCOS
مقایسه نتایج لقاح آزمایشگاهی در دو گروه بیماران مبتلا به نشانگان تخمدان پلی‌کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Influencing Addiction in People of 15 to 30 Years of Age: a qualitative study
عوامل موثر بر اعتیاد به مواد مخدر در افراد 15 تا 30 سال: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anxiety and Depression in the Patients Undergoing Methadone Maintenance Therapy
بررسی فراوانی اضطراب و افسردگی در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Psychometry of Tool Control of the Patients in Recovery Room
طراحی ابزار پایش بیماران در اتاق‌های بهبود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Factors Associated with Knee Injuries among Guilan Athletes
آسیب‌های زانو و عوامل همراه در ورزشکاران استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on Dog Bites Incidence in Children
بروز سگ‌گزیدگی در کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Demographic Study of Suicide Methods in the Patients Aided by Emergency Paramedics Guilan
بررسی دموگرافی روش‌های خودکشی در بیماران امدادرسانی شده توسط اورژانس 115 گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of Addiction among Volunteered Addicts Attending in Detoxification Centers
بررسی همه‌گیری شناختی اعتیاد در معتادان خودمعرف مراجعه‌کننده به مراکز ترک اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Surgical Outcomes of Cementless Total Hip Replacement in old Patients
پیامد و عوارض جایگزینی کامل مفصل ران به روش غیرسیمانی پروگزیمال با استم‌های متخلخل در سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Operation Cancellation in Elective Gynecologic and Urologic Surgeries in two Teaching Hospitals
میزان لغو جراحی‌های انتخابی ژینکولوژی و اورولوژی در دو بیمارستان آموزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pathologic Findings of Endocervical Curettage in Routine Colposcopy in Abnormal Pap Smear
یافته‌های آسیب‌شناسی کورتاژ اندوسرویکس در کولپوسکوپی پاپ‌اسمیر غیرطبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 86 (2013-7)


Anophthalmia: A Case Report
گزارش یک مورد آنوفتالمی(Anophthalmia)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between Tamoxifen and Clomiphene Citrate in Pregnancy Rate in Infertile Women with Ovulation Dysfunction
مقایسه‌ کلومیفن و تاموکسیفن بر حاملگی در زنان نابارور ناشی از اختلال تخمک‌گذاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Accuracy of References Used in Research Articles Published By the Journal of Guilan University of Medical Sciences
بررسی درستی نگارش منابع مقاله‌های چاپ شده در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assocation of Admission Glucose Level and Adverse Cardiac Event in Patient with Acute Myocardial Infarction
ارتباط میزان گلوکز هنگام پذیرش با بروز حوادث جدی قلبی در بیماران مراجعه‌کننده با انفارکتوس حاد میوکارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between Nursing and Midwifery Students’ Learning Styles and their Academic Achievements, Based on Kolb's Model
ارتباط سبک‌های یادگیری براساس نظریه کلب با موفقیت تحصیلی دانشجویان پرستاری و مامایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Mercury in 6-11 years Aged Children’s Hair and Fish Consumption
ارتباط جیوه موی کودکان 11-6 ساله با میزان مصرف ماهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Balance in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder with and without Developmental Coordination Disorder
مقایسه تعادل در کودکان دچار نارسایی توجه/ بیش فعالی با و بدون اختلال هماهنگی حرکتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Papsmear Adequacy with either Ayre Spatula and Cervix Brush in Patients Referred to Private Medical Office
سنجش بسندگی پاپ اسمیر در دو روش Ayre Spatula و Cervix brush
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Post- Tracheostomy Care Status in Hospitals of Rasht
بررسی مراقبت های پس از تراکئوستومی در بیمارستان‌های شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study Models and Some Other Parameters in Medical Residential Theses
بررسی روش مطالعه و برخی مولفه‌ها در پایان‌نامه‌های دستیاری پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scientific Research Output of Faculty Members of Guilan University of Medical Sciences using the Hirsch Index (h Index) and m Parameter by the End of 2012
برون‌داد پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر اساس شاخص هرش (h index) و پارامتر m تا پایان سال 2012
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Aberrations and Apoptosis Induced in the Leukocytes of Hemoglobin H Disease Individuals after Irradiation
فراوانی ناهنجاری کروموزومی و آپوپتوز ناشی از اشعه گاما در لکوسیت‌های خون محیطی مبتلایان به هموگلوبین H
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 85 (2013-4)


A Case Report on Embolization by Coil in Arteriovenous Fistula due to Trauma
گزارش یک مورد آمبولیزاسیون بوسیله کویل در فیستول شریانی وریدی ناشی از تروما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Rare Variation of the Branches of the Subclavian Artery
گزارش یک مورد تنوع نادر در شاخه‌های شریان تحت ترقوه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Tribulus Terrestris Oral Feeding on Learning and Memory in Streptozotocin-diabetic Rats: Investigating the Role of lipid Peroxidation
اثر مصرف خوراکی میوه گیاه خارخاسک بر یادگیری و حافظه موش صحرایی دیابتی: تعیین نقش پراکسیداسیون لیپیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Referred to Emam Khomeini Hospital in Tehran, Iran
پیامد مداخله بالینی در بیماران قلبی- عروقی ارجاعی به بیمارستان امام خمینی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Education Programs on Preschool Children, Their Teachers, Principals and Parents Cardiovas Health
اثر آموزش بر آگاهی کودکان پیش‌دبستانی، مربیان، مدیران و اولیای آنها در مورد سلامت قلب و عروق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Reminiscence Group Therapy on Male Elderly’s Mental Health
اثربخشی خاطره‌گویی به شیوه گروهی بر سلامت روان مردان سالمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Striae Gravidarum and the Associated Factors in Nulliparus Pregnant Women
استریای حاملگی و عوامل همراه در زنان باردار نخست‌زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Visual Disorders in Drivers Causing Accidents
اختلال بینایی در رانندگان مسبب حوادث رانندگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Side Effects of First-line Anti Tuberculosis Drugs
عوارض جانبی مصرف داروهای خط اول ضد سل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Health Belief Model and smoking in male students of Guilan University of Medical Sciences
ارتباط الگوی باور بهداشتی با استعمال سیگار در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dairy Consumption and Risk of Stroke: a Case-control Study
مصرف لبنیات و خطر سکته مغزی: یک مطالعه‌ی مورد- شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Depression and Anxiety in Patients with Rheumatoid Arthritis
بررسی افسردگی و اضطراب در بیماران دچار آرتریت روماتوئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Efficiency of Municipal and Industrial Activated Sludge for Hospital Wastewater Treatment
مقایسه کارائی لجن فعال شهری و صنعتی در تصفیه فاضلاب بیمارستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association of Codon 81 Polymorphism of KISS1 Gene with Idiopathic Male Infertility
ارتباط پلی‌مورفیسم کدون 81 ژن KISS1 با ناباروری ایدیوپاتیک در مردان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 84 (2012-11)


Alagille Syndrome: A Case Report
گزارش یک مورد نشانگان آلاژیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Variety of Toxicity in the Poisoned Cases Rescued by Emergency Medical Sciences Center in Guilan
انواع مسمومیت‌های غیرعمدی در بیماران مسموم امدادرسانی شده توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Ten-year study of Oral Squamous Cell Carcinoma Cases in the Guilan Province
بررسی ده ساله ابتلای به کارسینوم سلول سنگفرشی دهان در استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nutritional Status Assessment and Related Factors in the Retired Senile
بررسی وضعیت تغذیه و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement of the Components of Community-Based Rehabilitation(CBR): A Factor Analysis
سنجش مؤلفه‌های توانبخشی مبتنی بر جامعه(CBR): تحلیل عاملی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Relationship between Pulsatility Index and Prognosis of the patients with moderate head trauma
بررسی ارتباط شاخص ضربانی با پیش‌آگهی بیماران ترومای سر متوسط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Causes and Risk Factors Associated with Neonatal Mortality Based on International Coding Diseases
بررسی علل مرگ و میر و برخی عوامل خطر همراه در نوزادان براساس کدبندی بین‌المللی بیماری‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Effect of Silybin on HER2 in SKBR3 Breast Cancer Cell Line
بررسی اثر سیلیبین بر بیان گیرنده HER2 در رده سلولی SKBR3 سرطان سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Human Papilloma Virus Genotypes in Patient with Leukoplakia and Mild Dysplasia and Health Persons by Polymerase Chain Reaction
مقایسه انواع ژنوتیپ ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) درمخاط بیماران مبتلا به لکوپلاکیا ودیسپلازی خفیف با افراد سالم به روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Serum Zinc Level in the Coronary Artery Disease Patients with Healthy Volunteers
مقایسه سطح سرمی روی در مبتلایان به بیماری کرونر قلب و داوطلبان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Ciliary Neurotrophic Factor on Oligodendrocyte Progenitor Cells Differentiation and Induction of Opalin, Olig Expression in the Cuprizone Induced Multiple Sclerosis Mice
اثر عامل نوروتروفی مژکی بر تمایز سلول‌های اجدادی اولیگودندروسیت و القای بیان Opalin، Olig1 و Olig2 در کورتکس مغز موش‌های دچار اسکلروز مولتیپل القا شده با Cuprizone
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pattern of Diet and Supplement Consumption among Multiple Sclerotic Patients Pre and Post Diagnosis and their Attitudes toward the Effects of these Parameters on Disease Progression
الگوی مصرف غذا ومکملهای غذایی در بیماران دچار اسکلروز مولتیپل (MS) پیش و پس از تشخیص و نگرش آنان به نقش این متغیرها در روند بیماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 83 (2012-10)


Disseminated Strongyloidiasis Following High-Dose Prednisolone Administration (A Case Report)
گزارش موردی از استرونژیلوئیدیازیس شدید به دنبال مصرف داروی سرکوبکننده سیستم ایمنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effects of Local Infiltration of Lidocaine 2% and Marcaine 0.25% on the Severity of Pain in Patients after Cesarean Section
مقایسه تأثیر تزریق مارکایین %25/0 با لیدوکایین %2 در محل برش جراحی بر شدت درد بیماران تحت عمل جراحی سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Results of Open with Arthroscopic Surgery for Popliteal Cyst and the Associated Intra-Articular Lesions
بررسی نتایج دو روش آرتروسکوپی و جراحی باز در درمان کیست پوپلیتئال و ضایعات داخل مفصلی همراه آن در زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determinants of Physicians' Visits throughout the Different Provinces of Iran: A Case Study of the Population Covered by Social Security Organization
عوامل مؤثر در بهره‌‌مندی از ویزیت پزشکان در استان‌های مختلف کشور مطالعه‌ای درمیان جمعیت تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sensitivity and Specificity Collector Bag for the Measurement of Post-Partum Hemorrhage
حساسیت و ویژگی روش جمع‌‌آوری خون با کیسه در ارزیابی خونریزی پس از زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on the Frequency of Use and Satisfaction about Central Library Resources among the Faculty Members in Guilan University of Medical Sciences
بررسی میزان استفاده اعضای هیأت علمی و رضایت مندی آنان از منابع کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Attitude towards Cigarette Smoking in Attention Deficit Hyperactive Children Compared to that among their Normal Siblings and Normal Control
مقایسه نگرش کودکان مبتلا به نقص توجه- بیش فعالی با همشیرهای غیرمبتلا و گروه کنترل نسبت به مصرف سیگار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of the Associated Factors in Foot Drop Improvement
بررسی عوامل همراه در بهبود افتادگی پا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Mothers’ Nutritional Status and Weight Gain during Pregnancy with Low Birth Weight
ارتباط وضعیت تغذیه و وزن گیری مادر در دوران بارداری با کم وزنی زمان تولد نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Physical Intimate Partner Violence in Respective Victims in Rasht
خشونت فیزیکی در قربانیان همسرآزاری شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Psychological, Physiologic Factors, Demographic and Clinical Characteristics in Recovery Following Coronary Artery Bypass Graft Surgery
نقش عوامل روانشناختی، فیزیولوژیک و ویژگی‌های جمعیت شناختی و بالینی در بهبود پس از جراحی بای پس عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inhibitory Effects of Rosmarinic Acid on LDL Oxidation In vitro
اثر اسید رزمارینیک بر کاهش اکسیداسیون LDL در محیط برون تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 82 (2012-7)


Poland Syndrome and Association with Atrial Septal Defect and Pulmonary Stenosis A two Case Report
گزارش دو مورد نشانگان پولند و همراهی آن با نقص دیواره دهلیزی و تنگی دریچه پولمونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Complete Hydatidiform Mole in Triple Pregnancy with Coexistent two live Fetuses (A Case Report)
مول هیداتی‌فورم کامل در حاملگی سه قلویی همزمان با دو جنین قابل زندگی (گزارش موردی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mathematical Model: A Tool for Systems Biology and Systems Biomedicine
مُدل ریاضی: ابزاری برای زیست‌شناسی و زیست پزشکی نظام پرداز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Treatment Delay in Orthopedic Tumors
تأخیر در درمان تومورهای ارتوپدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Oxytocin Plus Propranolol on The Success of Labor Augmentation
تاثیر افزودن پروپرانولول به اکسی‌توسین در موفقیت تحریک لیبر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of an Integrated Transtheoretical Model and Self-Determination Theory on the Promotion and Maintenance of Exercise Behavior
تاثیر تلفیق الگوی مرحله‌های تغییر و تئوری خود تعیین‌کنندگی در ارتقاء و تداوم رفتارهای ورزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fatigue in Multiple Sclerosis and Its Relationship to Clinical Status
خستگی در اسکلروز متعدد و ارتباط آن با وضعیت بالینی بیماران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Correlative Factor of Backache and Headache after Spinal Anesthesia in Orthopedic Surgery
بررسی عوامل مرتبط با سردرد و کمر درد پس از بی‌حسی نخاعی در اعمال جراحی ارتوپدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibiotic Resistance Pattern of Cholera Epidemy in Guilan Province
الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در همهگیری وبا در استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of Body Mass Index with Psychological Characteristics (on MMPI-2) in Obese Patients
ارتباط نمایه توده بدنی (BMI) با ویژگی‌های روان شناختی(براساس (MMPI-2در مبتلایان به چاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Incidence of Post General Anesthesia Complications in Recovery Room
بررسی میزان بروز عوارض پس از بیهوشی عمومی در واحد ریکاوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Various Post Stroke Pain Syndromes and the Related Risk Factors
بررسی نشانگان درد پس از سکته مغزی و عوامل خطر آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 81 (2012-4)


A Case Report of Manic Episode in A Patient with Neuronal Migration Anomaly
حمله مانیا در مبتلایان به ناهنجاری مهاجرت نورونی (گزارش موردی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Intra Abdominal Wall Infiltration with Bupivacaine in Reducing Postoperative Diclofenac Need in Elective Cesarean Sections
تأثیر ارتشاح داخل جداری بوپیواکائین بهمراه آدرنالین در محل برش جراحی در مقدار دیکلوفناک مورد نیاز پس از سزارین الکتیو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between Dexamethasone and Tranexamic Aacid on Postoperative Edema and Ecchymosis after Rhinoplasty Operation
مقایسه دگزامتازون با ترانکسامیک اسید بر میزان ادم و اکیموز بعد از عمل رینوپلاستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and Molecular Typing of Wolbachia Pipientis from two Species of Phlebotomus caucasicus and Phlebotomus mongolensis Sandflies
جداسازی و تایپ مولکولی Wolbachia pipientis از دو گونه پشه خاکی فلبوتوموس کوکازیکوس و فلبوتوموس مونگولنسیس (Diptera: Psychodidae: Phlebotominae)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Workers Absorbed Dose on the Basis of their Organizational Post in Three Nuclear Medicine Clinics in Guilan Province
ارزیابی دوز دریافتی پرتوها توسط کارکنان در سه مرکز پزشکی هسته‌‌ا‌ی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Screening Tests for Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus in Patients Undergoing Surgery by Molecular (PCR) and Culturing Methods
ارزیابی آزمایش‌های غربالگری استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین (MRSA) در بیماران تحت جراحی به روش‌های مولکولی و کشت- مطالعه مروری سیستماتیک و آنالیز تجمعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Low Birth Weight and Comparison of Many Biological Characteristics of Low Birth Weight – Newborns, Mothers with those of normal weight- newborns’ counterparts
شیوع کم‌وزنی هنگام تولد و مقایسه برخی از ویژگی‌های زیستی مادران نوزادان کم‌وزن با مادران نوزادان دارای وزن طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of General Health in Adolescent Boys and Girls and its Relationship with Personality Characteristics
مقایسه سلامت عمومی و ارتباط آن با ویژگیهای شخصیتی در نوجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of 3rd Grade Junior School Girl Students’ Knowledge and Attitude toward Puberty Age Sanitation
بررسی آگاهی و نگرش دانش‌آموزان دختر پایه سوم راهنمایی در زمینه بهداشت دوران بلوغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Psychometric Properties (validity and reliability) of Safety Climate Questionnaire: Factor Analysis Application
تعیین روایی و پایایی پرسشنامه جو ایمنی: کاربرد تحلیل عاملی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of in vitro Maturation and Fertilization of BDF1 Mice Germinal Vesicle Oocytes with and without Cumulus Cell after Vitrification
میزان بلوغ و لقاح آزمایشگاهی تخمک ژرمینال وزیکول همراه یا بدون سلول کومولوس پس از انجماد شیشه‌ای در موش نژاد BDF1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 80 (2012-1)


نمایه مقالات مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 1390
نمایه مقالات مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 1390
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Bilateral Pheochromocytomain a Child with Atypical Primary Presentation A Very Rare Case
فئوکروموسیتوم دوطرفه با تظاهر اولیه غیرمعمول در یک کودک: گزارش مورد بسیار نادر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Impact of Group Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Depression Reduction and Increase of Marital Satisfaction in Married Women
تأثیر شناخت درمانی گروهی مبتنی بر حضور ذهن (MBCT) بر کاهش افسردگی و افزایش رضایت زناشویی در زنان متأهل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Efficacy of the Management Behavioral Training on the Levels of Marital Satisfaction in the Mothers of ADHD Children
تأثیر آموزش مدیریت رفتار بر میزان رضایت زناشویی مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی- نارسایی توجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Functional Outcomes of Radial Nerve Palsy Associated With Humeral Fractures Using Microscopic Nerve Repair Procedures
بررسی پیامدهای درمانی فلج عصب رادیال بدنبال شکستگی هومروس با روش میکروسکوپی ترمیم عصب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Signs and Symptoms Associated with Acute Coronary Syndrome in Male and Female Patients
مقایسه علایم و نشانه‌های سندرم‌ حاد کرونری در بیماران زن و مرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Nursing Burnout and Occupational support
ارتباط فرسودگی و حمایت شغلی پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health Beliefs and Performance Regarding Pap Smear Test in Zarandieh City Women's
بررسی باورهای بهداشتی و عملکرد زنان تحت پوشش مراکز شهری زرندیه در رابطه با انجام آزمایش پاپ اسمیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Anabolic-Androgenic Steroids Abuse, Knowledge and Attitue of Their Side Effects, and Attitude toward Them among the Bodybuilding Athletes in Rasht
شیوع مصرف استروئیدهای آنابولیک- آندروژنی و میزان آگاهی و نگرش از عوارض جانبی آنها در ورزشکاران پرورش اندام شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge, Attitude and Performance of Primary School Teachers Dealing with Attention Deficit Hyperactivity Disorder
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد معلمان مقطع ابتدایی شهر رشت نسبت به اختلال نقص توجه- بیش فعالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychometric Evaluation of Disability Index for General Household Survey (Di-Ghs) in Elderly People Residing in Nursing Home
روانسنجی مقیاس ناتوانی پرسشنامه بررسی عمومی خانگی(DI-GHS) در سالمندان مقیم خانه سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Organizational Citizenship Behavior and Service Quality in the Hospitals of Guilan, Northern Iran
بررسی رابطه‌ رفتار شهروندی سازمانی با کیفیت خدمات در بیمارستان‌های استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictors of Performance Status in Patients with Colorectal Cancer
پیش‌بینی کننده‌های وضعیت عملکردی بیماران دچار بدخیمی کولورکتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 79 (2011-10)


Investigating the Hygiene of Anzali Drinking Water Resources for Corrosion and Precipitation Potentials Using Corrosion Indexes
بررسی سلامت آب شرب شهر انزلی از نظر پتانسیل خوردگی و رسوبگذاری با استفاده از اندیس‌های خوردگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Allergic Rhinitis and Chronic Otitis Media
بررسی ارتباط بین رینیت آلرژیک و اوتیت میانی مزمن چرکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seasonal Pattern of Preterm Birth
بررسی الگوی فصلی زایمان زودرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Women’s Attitudes toward Elective Delivery Mode Based on the Theory of Planned Behavior
بررسی دیدگاه زنان شهر رشت نسبت به انتخاب روش زایمانی براساس تئوری رفتار برنامهریزی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Associated with Enuresis in Adenotonsillar Hypertrophy and the Effect of Surgery on it
عوامل همراه شب ادراری بیماران دچار هیپرتروفی لوزه‌ها و تاثیر جراحی بر آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of BIS Alteration and Pupil Dilatation after Arterial Unclamping Following Vascular Anastomosis in Kidney Transplant Surgery
بررسی تغییرات BIS (Bispectral Index) و بازشدن مردمک پس از برداشتن کلامپ شریانی در جراحی پیوند کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sensitivity and Features of Visual Inspection of Cervix with Acetic Acid (VIA), As a Screening Test for Cervical Cancer
بررسی حساسیت و ویژگی شستشوی سرویکس با اسید استیک در غربالگری سرطان دهانه رحم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

MRI Findings in Patients with Spinal Canal Stenosis
بررسی یافتههای MRI درمبتلایان به تنگی کانال نخاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Self- Caring Behaviors among Cardiac Patients after Coronary Artery Bypass Graft Surgery
بررسی رفتارهای خودمراقبتی دربیماران قلبی پس ازجراحی پیوند عروق کرونرقلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Position of Conflict Management and Relation Openness in Elevating the Nursing Employees’ Trust
جایگاه مدیریت تعارض و گشودگی ارتباط در ارتقای اعتماد کارکنان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Eating Disorders and their Role in Psychological Signs among Women with Sport Activities
شیوع اختلالات خوردن و نقش آنها در علایم روانشناختی زنان دارای فعالیت ورزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of a Tentative Novel X-Ray Anode in Decreasing its Applicability Limitation in Medical Practices
بررسی یک نمونه آزمایشی آند جدید مولد پرتو ایکس به‌منظور کاهش محدودیت‌های کاربردی آن در پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunomodulation with Epigallocatechin Gallate in Injured Spinal Cord of Rats
تعدیل سیستم ایمنی توسط اپی‌گالوکتکین‌گلیت در بخش ضایعه دیده نخاع موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 78 (2011-7)


A Case Report of Kikuchi-fugimoto Disease
گزارش یک مورد بیماری کی کوچی- فوجی موتو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the Depression, Anxiety and Stress in Intravenous Drug Abusers, with and without HIV/ AIDS
مقایسه افسردگی، اضطراب و استرس در مصرف‌کنندگان تزریقی مواد مخدر، مبتلا و غیرمبتلا به HIV/AIDS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Nerve Conduction Velocity between Carpal Tunnel Syndrome Forearm with Normal Hand
مقایسه سرعت هدایت عصبی در ساعد مبتلایان به نشانگان تونل کارپ با دست سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factor Structure, Clinical Cut off Point and Psychometric Properties Of ‎28- Itemes Version for General Health Questionnaire in Patients with Traumatic Brain Injury
بررسی ساختار عاملی، نقطه برش بالینی و ویژگی‌های روانسنجی نسخه 28 سوالی پرسشنامه سلامت عمومی در بیماران دچار آسیب مغزی تروماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Reason of Maternal Request for Prenatal Ultrasound in Low Risk Pregnancy
بررسی علل درخواست سونوگرافی در زنان باردار با حاملگی کم خطر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Internet Addiction and Related Risk Factors in Students
شیوع وابستگی به اینترنت و عوامل موثر بر آن در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Prevalence of Complications of Warfarin and to Determine their Relationship with Some Individual and Environmental Factors in Heart Valve Replacement Patients
بررسی ارتباط عوارض وارفارین با برخی از مشخصه های فردی و محیطی بیماران دارای دریچه مصنوعی قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the Standard Blade and English Blade of Macintosh Laryngoscope in Airway Classification in Elective Surgical Patients
مقایسه دو تیغه استاندارد و انگلیسی لارنگوسکوپ ماکینتاش در طبقه‌بندی راه هوایی بیماران تحت اعمال جراحی انتخابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Etiology, Location, and Type of Damage in Foot Drop Patients
بررسی اتیولوژی، محل و نوع آسیب در بیماران دچار افتادگی پا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Effect of Hyaluronic Acid Injection in the Prevention of Hip Osteonecrosis in Dog
بررسی تاثیر تزریق اسید هیالورونیک در مفصل هیپ در پیشگیری از عارضه استئوکندرونکروز در سگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation the Association between Age, Cause of Infertility, and Number of Embryo Transferred with Ectopic Pregnancy and Multiple Pregnancy in Infertile Couples under Intra Cytoplasmic Sperm Injection (ICSI) Treatment
بررسی ارتباط سن، علت نازایی و تعداد جنین با حاملگی نابجا و چندقلویی در زوج‌های نازای درمان شده با تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Morphine on Leishmania Major Infection in BALB/c and C57BL/6 Mouse Strains
تاثیر مرفین بر عفونت لشمانیا ماژور در موش‌های نژاد BALB/c و نژاد C57BL/6
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 77 (2011-4)


A Rare Case Report of the Thyroidea Ima and the Thymic Arteries Common Trunk, Arising from the Brachiocephalic Artery
گزارش یک مورد از انشعاب تنه مشترک شریان تیروئیدی ایما و تیموسی از شریان براکیو سفالیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Knowledge, Attitude and Practice on Popsmear in Nurses and Midwives
بررسی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران و ماماها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Family System and Its Effect's on HIV/AIDS High Risk Behaviors: A Qualitative Study
خانواده و نقش آن در بروز رفتارهای پرخطر ایدز: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological Features of Needle Stick Injuries among Nursing Staff
بررسی اپیدمیولوژی صدمه ناشی از لوازم برنده پزشکی در کارکنان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the Method of wrist Supination with Elbow Flexion as Classical Method with Hyperpronation Method in Reduction of Radial Head Subluxation in Less than 7 Years Old Children
مقایسه بین روش کلاسیک برون‌گرایی توأم با خمیدگی با روش درون‌گردانی در جااندازی نیمه دررفتگی سر رادیوس در کودکان زیر 7 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Postoperative Mortality and Morbidity of Carotid Endarterectomy in Patients with Carotid Stenosis
عوارض و مرگ و میر پس از اندآرترکتومی شریان کاروتید در بیماران دچار تنگی کاروتید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the Personality Characteristics between Male and Female Patients with Irritable Bowel Syndrome (IBS)
مقایسه ویژگی‌های شخصیت در زنان و مردان مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anxiety-Depressive Disorders among Irritable Bowel Syndrome (IBS) Patients
اختلال اضطراب- افسردگی در بیماران دچار سندرم روده تحریک‌پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Relationship between Perfectionism and Job Burnout in Nurses
بررسی رابطه‌ی کمالگرایی و فرسودگی شغلی در پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Emotion Regulation Strategies in Stbstance Abusers with High and Low Reactivity
راهبردهای تنظیم هیجان در سوء مصرف‌کنندگان مواد دارای واکنش‌پذیری بالا و پایین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Microleakage of Class V Cavity Preparations Restored with Resin Composite and Resin Modified Glass Ionomer
بررسی مقایسهای ریزنشت انواع کامپوزیت، گلاس اینومر تغییر یافته با رزین در ترمیم‌های کلاس V
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Differentiated Dendritic Cell with TGFβ in Reaction with TCD4+
واکنش سلول‌های دندریتیک تمایز یافته با سایتوکاین TGF-β1 با سلول‌های TCD4+
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 76 (2011-1)


نمایه مقالات مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 1389
نمایه مقالات مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 1389
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case Report of Severe Laryngomalcia, Swallowing Dysfunction and Gastroesophageal Reflux in a Newborn
گزارش یک مورد لارنگومالاسی شدید، اختلال بلع و ریفلاکس گاستروازوفاژ در نوزاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Magnetic Resonance Imaging Findings in Sudden Sensorineural Hearing Loss
یافته‌های MRI در بیماران دچار کاهش شنوائی حسی- عصبی ناگهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compression of Depression Frequency in HIV Positive and HIV Negative among IV Drug Abusers
مقایسه فراوانی افسردگی در معتادان تزریقی HIV مثبت و منفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Impaired Glucose Tolerance and Insulin Resistance in Obese Children and Adolescents
شیوع اختلال تحمل گلوکز و مقاومت به انسولین در کودکان و نوجوانان چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Histopathological Findings in Autopsy of Poisoned Patients with Rice Tablet (Aluminium Phosphide)
بررسی نتایج آسیب شناسی در کالبد شکافی مسمومان با قرص برنج (فسفید آلومینیوم)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Satisfaction of Family Physicians (FPs) about Effective Factors on Activation of FP Program in Medical Universities
رضایت پزشکان خانواده از عوامل موثر بر پویاسازی طرح پزشک خانواده و بیمه روستایی در دانشگاه های علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Stress Resources on Academic Staff Members in Guilan University, Guilan University of Medical Sciences and Islamic Azad University
بررسی منابع استرس در استادان دانشگاه‌های گیلان، علوم پزشکی و آزاد ‌گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Harmane, Norharmane and Harmine on Writhing Behavior Induced by Acetic Acid in Mice
بررسی اثر هارمان، نورهارمان و هارمین بر رفتار به خود پیچی (( Writhing شکمی القاء شده با اسید استیک در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Some Risk Factors Associated with Intrauterine Growth Retardation (IUGR)
تأثیر برخی از عوامل خطر مرتبط بر محدودیت رشد داخل رحمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Screening of Mitochondrial Mutations of A1555G, A 3243G, and A7445G in MTRNR1, MTTL1 and MTTS1 Genes in Subjects with Nonsyndromic Sensorineural Hearing Loss
غربالگری جهش‌های میتوکندریایی A3243G، A1555G، A7445G در ژن‌های MTTL1،MTRNR1،MTTS1 در افراد ناشنوای حسی- عصبی غیرسندرمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Cephalic Index in Guilanian Adults (A Cephalometric Study)
بررسی اندکس سفالیک در بزرگسالان گیلانی (بررسی سفالومتری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Changes of Thyroid Functional Tests in Patients with Liver Cirrhosis Due to Hepatitis B and C and Correlation of Thyroid Hormone Levels with Severity of Liver Dysfunction
بررسی تغییرات تست های کارکرد تیروئید در مبتلایان به سیروز کبدی ناشی از هپاتیت B و C و ارتباط میزان این هورمونها با شدت درگیری کبد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 75 (2010-10)


A Case Report of Anterior Cervical Mass of Thymus
گزارش یک مورد توده نابجای تیموس در گردن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Polyethylene Glycol Effects on Serum Electrolytes
بررسی اثر آماده‌سازی روده بزرگ با پلی‌اتیلن گلیکول بر الکترولیت‌های سرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Trained Female Relative on Active Phase Length during Labor among Low Risk Pregnancies
تأثیر حضور همراه آموزش دیده منتخب در طول لیبر بر طول فاز فعال زایمان در زنان باردار کم‌خطر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Relationship between the Type of Delivery and Enamel Defects of the First Permanent Molars
بررسی رابطه نوع زایمان با نقایص مینایی مولرهای اول دایمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Magnesium Level and Rankin Disability Score in Ischemic Stroke
ارتباط سطح سرمی منیزیم با رتبه ناتوانی در بیماران دچار سکته مغزی ایسکمیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Normalizing SCL-90-R Inventory in Guilan High-School Students
هنجاریابی آزمون SCL-90-R در دانش‌آموزان دبیرستانی، پیش‌دانشگاهی استان گیلان
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge of Post Partum Women about Oral Health
آگاهی زنان پست پارتوم در مورد بهداشت دهان و دندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Frequency of Risk Factors in Men with Erectile Dysfunction
بررسی فراوانی عوامل خطر در مردان مبتلا به اختلال عملکرد نعوظی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Quality of Life in Guilan University Students
بررسی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Knowledge of General Dental Practitioners about Coagulation Tests and Bleeding Disorders
بررسی آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر رشت نسبت به آزمایش‌های انعقادی و اختلالات خونریزی دهنده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Knowledge, Attitude and Practice (KAP) and Educational Needs Assessment of Road Traffic Injuries among Traffic Police Officers
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در زمینه سوانح ترافیکی و تعیین نیاز‌سنجی آموزشی آنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Paraoxon on Antioxidant System and Lipid Peroxidation in Liver of Rat
تأثیر پاراکسون بر سیستم آنتی‌اکسیدان و پراکسیداسیون لیپیدهای بافت کبد موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 74 (2010-7)


                       Fracture of the Tracheostomy Tube and Migration into the Bronchus: A Rare Complication          
شکستن لوله تراکئوستومی و افتادن آن به داخل برونش : گزارش یک عارضه ناشایع و مروری کامل برمتون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Microscopic Evaluation of The Remaining Gutta-Percha/ Sealer on Root Canal Wall Following Retreatment with the New ProTaper Retreatment and Mtwo R Files
بررسی میزان ماده پرکردگی باقیمانده بر روی دیواره کانال ریشه دندان به دنبال درمان مجدد ریشه با استفاده از فایل‌های Mtwo R ، ProTaper Retreatment در مقایسه با فایل‌های چرخشی Mtwo و ProTaper
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Attitudes towards Thesis Writing Process among Students of Guilan University of Medical Sciences
بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان نسبت به فرآیند انجام پایان‌نامه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Managers’ Leadership Style and Emotional Intelligence and Its Effect on Job Satisfaction in Subordinates
رابطه سبک رهبری و هوش هیجانی مدیران و اثر آن بر رضایت شغلی کارکنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Donepezil on Improvement of Consciousness in Patients with Strock
تاثیر دونپزیل بر بهبود سطح هشیاری بیماران دچار سکته حاد مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement Component of Effective Manpower Productivity
سنجش مؤلفه‌های بهره‌وری نیروی انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the Effects of Cardiac Rehabilitation Program (Concurrent Endurance and Resistance Training) On Exercise Capacity of Men and Women Patients with Coronary Artery Disease
مقایسه پاسخ به برنامه بازتوانی قلب (تمرین همزمان مقاومتی و استقامتی) در مردان و زنان دچار بیماری عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Pathogen Intestinal Parasitic Infection and Wasting and Growth Stunting
رابطه ابتلای به عفونت‌های انگلی روده‌ای بیماریزا و سوء تغذیه حاد و مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cost Analysis of Information Generation in Alborz Healthcare
تحلیل هزینه‌های تولید اطلاعات در سیستم مراقبت بهداشتی شهرستان البرز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of an Ergonomic Education to Modify of Body Posture, Ergonomic Risk Factors and Musculoskeletal Pain Severity in Computer Users
اثربخشی آموزش ارگونومی در اصلاح وضعیت بدنی، عوامل خطر ارگونومی و شدت دردهای اسکلتی- عضلانی در کاربران رایانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Effective Clinicopathologic Factors on Patients Outcome with Well Differentiated Thyroid Carcinoma
بررسی عوامل آسیب‌شناسی بالینی موثر بر پیامد درمان کارسینوم تمایز یافته تیروئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antihyperglycemic and Antihyperlipidemic Effect of Chronic Administration of Naringenin in Diabetic Rats
تاثیر ضدهیپرگلیسمی و آنتی‌هیپرلیپیدمی تجویز دراز مدت نارینجنین در موش صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 73 (2010-4)


Investigation the Outcomes of CABG in Patients with Left Ventricular Dysfunction
بررسی پیـامد جراحی پیوند عروق کرونر در بیماران دچار ضعف عملکرد بطن چپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment the Effectiveness of Omega 3 on Migraine Headache Severity
بررسی تأثیر امگا-3 برشدت سردرد میگرنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the Associated Factors with Recurrent Aphthous Stomatitis
بررسی عوامل مرتبط با استوماتیت آفتی عود کننده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the Effect of Vitamin E on Premenstrual Syndrome
بررسی تاثیر ویتامین E بر نشانگان قبل از قاعدگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Atorvastatin on Indices of Chronic Asthma in Patients under Treatment with High Dose Inhaled Steroid or Oral Steroid
تاثیرآتورواستاتین برشاخص های کنترل آسم مزمن در بیماران تحت درمان با دوز بالای استروئید استنشاقی یا استروئیدخوراکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Amnion Graft in Treatment of Congenital Absence of the Vagina
بررسی تاثیر استفاده از گرافت آمنیون در بیماران با آژنزی واژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Association between Tissue Eosinophil Counts and Prognostic Factors of Esophageal SCC
بررسی همراهی ائوزینوفیلی بافتی و رفتارهای تهاجمی کارسینوم سلول سنگفرشی مری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Relationship between Life Satisfaction and Health Behaviors in Elderly People Referring to Active Retire mental Centers
بررسی ارتباط رفتارهای بهداشتی و رضایت از زندگی در سالمندان مراجعه‌کننده به کانون‌های فعال بازنشستگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey Of Nosocomial Infection and Accompanied Factors in Neonatal Intensive Care Unit
بررسی موارد عفونت بیمارستـانی و عوامل همـراه در بخش مراقبت ویژه نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Skin Absorbed Dose in Thyroid Gland Area of Planmeca and Cranex Tome Panoramic Machines
مقایسه دوز جذبی پوست در ناحیه تیروئید در دو دستگاه پانورامیک Cranex Tome و Planmeca
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Effect of Educational Intervention through the BASNEF Model on Preventive Behaviors According to Mental Health in Girl Adolescents
بررسی تأثیر مداخله آموزشی از طریق مدل بزنف بر رفتارهای پیشگیری کننده در زمینه سلامت روان در نوجوانان دختر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Enamel Defects and Associating Factors in Permanent Incisors and First Molars in 8-9 years-old Children
شیوع نقایص مینا و عوامل همراه در ثنایاها و مولرهای اول دائمی کودکان 9-8 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mathematical Modelling of the Growth and Wafer Therapy of Glioblastoma
مُدل ریاضی برای رشد و ویفرتراپی گلایو بلاستوما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 72 (2010-1)


نمایه مقالات مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 1388
نمایه مقالات مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 1388
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aqueous Crocus Sativus L. Extract on Intracerebroventricular Streptozotocin-Induced Cognitive Deficits in Male Rat
اثر عصاره آبی زعفران بر کاهش حافظه ناشی از تزریق داخل بطنی استرپتوزوتوسین در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship of Fatigue and Hostility with Health in Patients with Coronary Artery Disease
ارتباط خستگی و خصومت با سلامت در بیماران دچار بیماری کرونر قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Correlation between F Wave Persistence and Level of Consciousness in Stroke Patients
ارتباط پایایی موج F با سطح هشیاری در بیماران دچار سکته مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroprevalence of Legionella Pneumophila in Patients with Community Acquired Pneumonia
شیوع سرمی لژیونلا پنوموفیلا در بیماران مبتلا به پنومونی اکتسابی از جامعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Key Role of Type IV Collagen in Developing Retinal Basement Membrane in Mouse
کلاژن IV و نقش کلیدی آن در تکامل غشاء پایه شبکیه موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey Relationship between the Severity of Hyperemesis Gravidarum and Fetus Sexuality
ارتباط بین جنس جنین و شدت هیپرامزیس گراویداروم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the Relationship between Alleles of +1188 in Region of IL-12 with Serum Level of Cytokine in Patients with Occult HBV Infection
بررسی ارتباط بین چند شکلی ژنی (A→C) 1188+ ژن IL-12 با سطح سرمی سیتوکین IL-12 در بیماران مبتلا به عفونت نهفته هپاتیت B
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Leishmania Infections in Rodents, Reservoir Hosts of Zoonotic Cutaneous Leishmaniasis in Turkemen Sahara
بررسی آلودگی‌های لشمانیائی در جوندگان مخزن بیماری لشمانیاز جلدی روستائی در منطقه ترکمن صحرا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effects of Oral Charcoal Capsule with Aluminum Hydroxide Syrup on Pruritus in Hemodialysis Patients
مقایسه اثرشارکول خوراکی با هیدروکسید آلومینیوم بر خارش اورمی بیماران همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes of Glycosaminoglycans in the Brain Tissue of Diabetic Rats
تغییر گلیکوزآمینوگلیکان‌ها در بافت مغز رت‌های دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Correlation between Iron over Load and the Response of Chronic Hepatitis C in Thalassemia Major Patients Treat with Alfa- Interferon and Ribavirin
همبستگی میزان اضافه بار آهن و پاسخ به درمان هپاتیت C مزمن در بیماران بتاتالاسمی ماژور تحت درمان با ترکیب انترفرون آلفا و ریباورین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Bone Marrow Involvement in Surgically Resected Patients with Esophageal Cancer
بررسی میزان درگیری مغزاستخوان دربیماران جراحی شده سرطان مری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 71 (2009-10)


The Effect Of Aerobic Rehabilitation Program on Concentration of Ferritin, Iron, TIBC and Cardiovascular Operation in The Young Patients Suffering from Major Thalassemia
تاثیر برنامه توانبخشی هوازی بر غلظت فریتین، آهن، TIBC و عملکرد قلبی- عروقی در تالاسمی ماژور نوجوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison Study of Magnesium Serum between Diabetic and Non Diabetic Children
مقایسه منیزیم سرم در کودکان دیابتی و سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Acupressure on Anxiety Nursing, Midwifery and Operating Room Students
تاثیر طب فشاری بر میزان اضطراب دانشجویان پرستاری و مامایی و تکنسین اتاق عمل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of the Holy Quran Reading Instruction on Stress Reduction in the Young and Adolescents
تاثیر آموزش روخوانی قرآن بر کاهش استرس در بین جوانان و نوجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship of Emotional Responses and Positive and Negative Symptoms with Quality of Life in Schizophrenic Patients
رابطه پاسخ هیجانی و علایم مثبت و منفی با کیفیت زندگی در اسکیزوفرنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study Economic Efficiency of Teaching Hospitals of Qazvin University of Medical Sciences (1999-2007)
کارایی اقتصادی مراکز آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین طی سال‌های1377تا1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Age and Gender on Hypreralgesia Induced by Social Conflict Stress in Rats
نقش سن و جنسیت بر پردردی ناشی از فشار روانی گروهی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Exercise Behavior among College Students Based on Transtheoretical Model and Self-determination Theory Using Path Analysis
پیشگویی‌کننده‌های رفتار ورزشی دانشجویان بر اساس مدل مراحل تغییر و تئوری خودتعیین کنندگی با استفاده از آنالیز مسیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Some Working Factors and Menstrual Function among Nurses
بررسی همراهی برخی عوامل شغلی با عملکرد قاعدگی در پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Frequency of Depression in the Last Third Months of Pregnancy
بررسی شیوع افسردگی در سه‌ ماهه‌ سوم بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survival of Patients with Esophageal Cancer after Chemoradiation versus Surgery and Chemoradiation
بررسی میزان بقای بیماران دچار سرطان مری تحت کمورادیوتراپی پس از جراحی و کمورادیوتراپی به تنهایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of C-peptide on Cognitive Dysfunction in Type 1 Diabetic Rat
تاثیر پپتید C بر اختلال شناختی در رت‌های دیابتی نوع 1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Differentiation of Human Placenta-derived Chorionic Stem Cells into Osteoblasts
تمایز سلول‌های بنیادی مشتق از کوریون جفت انسان به سلول‌های استئوبلاست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 70 (2009-7)


Report of Renal Artery Duplication Complicated by Bilateral Renal Artery Stenosis
گزارش همراهی دوپلیکاسیون و تنگی دوطرفه شریان های کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Article Publication Status among Faculty Members of Guilan University of Medical Sciences
وضعیت تولید مقالات علمی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Early Prophylactic Iron in the Prophylaxis of Iron Deficiency Anemia in Term Infants
تاثیر زمان شروع قطره آهن در پیشگیری از آنمی فقر آهن در شیرخواران ترم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Health Education Based on Health Belief Model on Preventive Actions of AIDS on Addict in Zarandieh
تأثیر آموزش بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در ایجاد رفتارهای پیشگیری‌کننده از ایدز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Different Doses of Water Green Tea Extract on the Development of Open Wounds in Mice
اثر دوزهای مختلف عصاره آبی چای سبز برترمیم زخم های باز موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Acupuncture on Duration of Labor
اثر طب سوزنی بر مدت زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical Signs, Symptoms, Diagnosis and Outcomes of Patients with Complicated Lung Hydatid Cysts
علایم و نشانه‌های بالینی و پیامد درمان در کیست هیداتید ریوی عارضه دار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Relation of Maternal Age, Job, Smoking and Use of Folic Acid and other Drugs with Neural Tube Defects
ارتباط بین سن، شغل، استعمال سیگار؛ مصرف اسید فولیک و سایر داروها توسط مادر در بروز ناهنجاری لوله عصبی در جنین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Normal Olfaction Range of Rasht Residents with a New Test Designed for the Region
تعیین محدوده نرمال بویایی در ساکنین شهرستان رشت با استفاده از یک آزمون طراحی شده برای منطقه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the Results of Less Invasive Decompressive Surgery in Lumbar Spinal Stenosis
ارزیابی نتایج جراحی به روش تهاجمی کمتر در درمان تنگی‌های ستون مهره‌های کمری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Pattern of Exclusive Breast Feeding in Referred Neonatal to Health Centers of Arak
الگوی انحصاری تغذیه با شیر مادر در نوزادان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Emotional Intelligence and Mental Health in Addicted and Normal Individuals
مقایسه هوش هیجانی و سلامت روان در معتادان به مواد مخدر و افراد عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Relation between Polymorphisms in -590 Region of IL-4 and Occult HBV Infection
ارتباط پلی‌مورفیسم ناحیه 590- ژن IL-4 با بیماری عفونت نهفته هپاتیت B
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 69 (2009-4)


Topiramate Associated Bilateral Acute Angle Closure Glaucoma and Myopia
گلوکوم حاد زاویه بسته و نزدیک‌بینی دو طرفه به‌دنبال مصرف توپیرامات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Radiographic Findings between Mandibular Asymmetric and Symmetric Patients
مقایسه یافته‌های رادیوگرافی مبتلایان به عدم تقارن فک تحتانی با افراد طبیعی (متقارن)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Three Months follow up of two Methods of Exercise Therapy in Treatment of Patients with Lumbar Segmental Instability
پی‌گیری سه ماهه تاثیر دو روش تمرین درمانی در ناپایداری سگمنتال مهره‌های کمری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy and Safety of Herbal Drug, Hypericum Perforatum in the Treatment of Premature Ejaculation
بررسی تاثیر داروی گیاهی هایپریکوم پرفوراتوم دردرمان انزال زودرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Satisfaction Rate of Patients and Physician from Closed Reduction of Nasal Fracture
بررسی رضایت بیماران و پزشک از جا اندازی بسته شکستگی بینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation between Social Support and Coping with Stress in Nurses in Psychiatric Ward
ارتباط حمایت اجتماعی با راهبردهای مقابله با استرس در پرستاران بخش روانپزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Propofol and Midazolam on Serum Level of Cardiac Troponin T Following Coronary Artery Bypass Graft
مقایسه اثر پروپوفول و میدازولام درسطح سرمی تروپونین T بعد از جراحی بای پاس عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Neonatal Bacterial Septicemia in 2007 and 1998-2000 Years
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Hepato Toxic Effects of Lead Acetate on Hepatic Tissues in New Zealand Ian Rabbit
بررسی اثر هپاتوتوکسیک استات سرب بر بافت کبدی خرگوش سفیدنژاد نیوزلندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Unstimulated Saliva Secretion between Heavy Smokers and Nonsmokers Subjects
مقایسه میزان کمّی بزاق غیرتحریکی درمردان سیگاری و غیرسیگاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey and Comparison of the Urinary Calcium Level in Normal and Calcium Stone Forming Groups
بررسی و مقایسه میزان کلسیم ادرار در مبتلایان به سنگ‌های دستگاه ادراری و افراد طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Her2/neu Protein over Expression Frequency and Its Relationship with Grade, Stage in Patients with Non Metatstatic Transitional Cell Carcinoma and Disease Free Survival
بررسی بروز پروتئین HER-2/neu و ارتباط آن با درجه و مرحله مبتلایان به کارسینوم ترانزیشنال (TCC)مثانه غیرمتاستاتیک و بقاء بدون بیماری (DFS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 68 (2009-1)


نمایه مقالات مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 1387
نمایه مقالات مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 1387
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case Report of C1 Ventral Root Schwannoma Manifesting as Foramen Magnum Syndrome
گزارش یک مورد شوانوم ریشه قدامی1 Cبا تظاهر سندرم فورامن مگنوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Multilobe Orbital Covernous Hemangioma
همانژیوم کاورنوی متعدد در یک اوربیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Complication of PNL with Open Surgery in Patients with Renal Staghorn Stones
مقایسه پیامد PNL با جراحی باز در بیماران دچار سنگ شاخ گوزنی کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Addition of Sildenafil to Alpha- Blockers in the Management of Acute Urinary Retention Related To Benign Prostatic Hyperplasia
بررسی تاثیر افزودن سیلدنافیل به داروهای آلفا بلوکر دررفع زودهنگام احتباس ادراری حاد در هیپر پلازی خوش‌خیم پروستات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Relationship between BMI and Cyclic Mastalgia
بررسی ارتباط BMI با ماستالژی دوره‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Refractive Errors in Beta-Thalassemia Major Patients
بررسی عیوب انکساری در بیماران بتا تالاسمی ماژور در استان قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determine the Satisfaction Level of Services which are given to Elderly in Rasht Disabled and Elderly Residential
رضایت‌مندی از خدمات ارائه شده به سالمندان آسایشگاه معلولان و سالمندان رشت 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prenatal Outcomes in High Risk Pregnancies According to Biophysical Profile without Non-stress Test
پیامدهای پره‌ناتال در حاملگی پرخطر بر اساس نمره نمودار بیو فیزیکی بدون آزمون غیراسترسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relative Frequency of Success and Complications of Vascular Access in End Stage Renal Disease (ESRD)
فراونی نسبی موفقیت دیالیز و عوارض دستیابی عروقی (Vascular Access) در بیماران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiologic Evaluation of Pediatric Malignancies in 17 Shahrivar Hospital
اپیدمیولوژی سرطان‌های کودکان مراجعه‌کننده به بیمارستان 17 شهریور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Ghrelin on Hematopoietic Wistar Rats
تاثیر تزریق مزمن گرلین بر خون‌سازی در موش بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the THMs Value in Drinking Water in Lahijan and Suggestions in Order to Product Control after Disinfection
بررسی مقدار ترکیب‌های سرطان‌زای تری‌هالومتان در آب آشامیدنی شهر لاهیجان و پیشنهاد کنترل پیش‌سازهای محصول جانبی گندزدائی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 67 (2008-10)


A Case Report of Abdominal Pregnancy
گزارش یک مورد حاملگی شکمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic Predisposing of P53 Codon 72 on Developing of Breast Cancer in Postmenopausal Women in Isfahan
استعداد ژنتیکی کدون 72ژن 53 P در ایجاد سرطان پستان درسن بعد ازیائسگی در زنان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Justice and Effectiveness in Hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences
رابطه عدالت و رضایتمندی در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Rate of Blood Donors loss Due to Unconfirmed Elisa Test in Blood Transfusion Organization in Fars Provience
بررسی میزان از دست رفتن اهداکنندگان خون داوطلب به علت آزمایش‌های غربالگری الایزا تأیید نشده در سازمان انتقال خون فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the Women's Quality Life Before and after Hysterectomy
مقایسه‌ی کیفیت زندگی زنان قبل وبعد ازبرداشتن رحم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Medical Residency Theses in Qazvin
ارزیابی پایان‌نامه‌های تخصصی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Prevalence of Recurrence in Ultra Rapid Opiate Detoxification in Opiate and Heroin Dependents
بررسی میزان عود در روش سم‌زدایی فوق سریع زیر بیهوشی عمومی در افراد وابسته به هروئین و تریاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Related Factors of Oral Cancer in Guilan Province
فراوانی عوامل همراه سرطان دهان در استان گیلان طی سال‌های 1383-1375
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determine the Prevalence of Tuberculose Infection in Diabetic Patients in Qazvin
بررسی شیوع عفونت سل در مبتلایان به دیابت شهر قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the Prevalence of Varicocele in First Degree Relatives of Patients and Kidney Donation Volunteers
مقایسه شیوع واریکوسل در بستگان درجه اول بیماران و مردان داوطلب اهداء کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Unit Analysis of Health Care Centers in Urban and Rural Area of Guilan
تحلیل هزینه مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the Relation between Coronary Risk Factors, Metabolic Syndrome and 10 Year Ischemic Event According to BMI in Women above 19 Years in Central Part of IRAN
بررسی همزمانی عوامل خطر بیماری قلبی- عروقی، وجود سندرم متابولیک و بروز حوادث 10 ساله بر اساس شاخص توده بدنی در زنان بالای 19 سال مناطق مرکزی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ex Vivo Evaluation of the Accuracy of the Raypex5 Electronic Apex Locator to Detect Root Perforation
بررسی آزمایشگاهی دقت دستگاه آپکس یاب الکترونیکی Raypex5 جهت تشخیص پرفوراسیون ریشه دندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the Health –Related Quality of Life of Patients Suffering From Pemphigus with Healthy People
مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران مبتلا به پمفیگوس و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 66 (2008-7)


A Case Report of Adrenal Neurofibroma Surgical by Laparoscopy in Middle East
گزارش اولین مورد جراحی نوروفیبروم آدرنال به روش لاپاروسکوپی در منطقه خاورمیانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey The Laparoscopic, Biochemical and Clinical Findings in Patients with Exudative Ascites of Unknown Origin
بررسی یافته‌های لاپاراسکوپیک، بیوشیمیایی و علایم بالینی در بیماران مبتلا به آسیت اگزوداتیو با علت نامشخص
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Prevalence, Knowledge and Practice of Guilan University Students about Dysmenorrhea
بررسی شیوع، میزان آگاهی و عملکرد دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی گیلان نسبت به دیسمنوره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey The Possibility of Biodegradability of Methyl Tert-Butyl Ether (MTBE) by Isolated Microorganisms of Activated Sludges in the Aqueous Solutions and Effects of Stimulator Substances on Biodegradation
بررسی امکان‌سنجی قابلیت تجزیه بیولوژیک متیل ترشیاری بوتیل اتر(MTBE) توسط میکروارگانیسم‌های جدا شده از لجن‌های فعال در فاز مایی و تاثیر ترکیبات محرک القایی بر میزان تجزیه‌پذیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lung Involvement in Early Rheumatoid Arthritis
درگیری ریوی در شروع بیماری آرتریت روماتویید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Relative Frequency of Depressive Disorders in Candidates of Coronary Artery Bypass Grafting
بررسی فراوانی نسبی اختلالات افسردگی در بیماران آماده جراحی پیوند عروق کرونر (CABG)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between Radioactivity of Porcelain Powders and Artificial Teeth with Background Radiation
مقایسه پرتوزایی پودرهای پرسلن دندانی و دندان‌های مصنوعی با پرتوزایی زمینه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Patency Rate and Complications of Groin A-V Graft Access
بررسی کارآیی و عوارض گرافت‌‌های صناعی شریانی- وریدی (A-V graft) ناحیه کشاله ران در بیماران همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spinal Fractures in Admitted Patients in Poursina Hospital
شکستگی‌های ستون‌فقرات در بیماران پذیرفته شده در بخش اورژانس بیمارستان پورسینای رشت(1382-1380)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment the Client Satisfaction in Prenatal Unit of Rasht Public Hospitals
بررسی میزان رضایت‌مندی مراجعه‌کنندگان واحد مراقبت‌های پیش از زایمان در بیمارستان‌های دولتی شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reaction to Patch Test in Patients with Clinical Diagnoses of Contact and Atopic Dermatitis
پاسخ به Patch test در مبتلایان به درماتیت تماسی و آتوپیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Prevalence of Dental Ankylosis in Primary Schools Children(2006)
بررسی شیوع انکیلوز مولرهای شیری در کودکان دبستانی شهر رشت (1385)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determine the Attitude about Community Based Participatory Research in People Residing in Ali Abad
تعیین نگرش ساکنین منطقه علی‌‌آباد پیرامون پایگاه تحقیقات جمعیتی (تحقیقات مشارکتی مبتنی بر جامعه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Azoles Antifungal Derivatives on Inflammatory Cytokine Production in Human Keratinocyte
تاثیر داروهای ضدقارچ آزول بر تولید سایتوکین‌های التهابی در کراتینوسیت‌‌های انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey The Laparoscopic, Biochemical and Clinical Findings in Patients with Exudative Ascites of Unknown Origin
بررسی یافته‌های لاپاراسکوپیک، بیوشیمیایی و علایم بالینی در بیماران مبتلا به آسیت اگزوداتیو با علت نامشخص
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 17, Number 65 (2008-4)


Anthrax: A Rare Cause of Periorbital Cellulitis and Cicatricial Ectropion
سیاه زخم: علتی نادر برای سلولیت پری اوربیتال و اکتروپیون سیکاتریسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Hydrophobicity Scale for the Amino Acids
درجه‌‌بندی‌ اسیدهای‌ آمینه‌ از نقطه‌ نظر میزان‌ آب‌گریزی‌ آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the CRP and ESR Levels between Women with Polycystic Ovarian Syndrome and Control Group
مقایسه سطح CRP و ESR در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و گروه شاهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cigarette Smoking Among Male High School Students in Rasht
مصرف سیگار در دانش‌آموزان پسر دبیرستانی شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

FDG-PET/CT Scan in Different Non- Hodgkin Lymhoma According to the World Health Organization (WHO) Classification System
اسکن FDG PET-CT در انواع لمفوم غیرهوجکین (NHL) بر اساس طبقه‌بندی WHO
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Different Propofol Dose for Anesthesia Induction Based on BIS (bispectral index) Monitoring
مقایسه دوزهای مختلف پروپوفول برای القای بیهوشی براساس پایش BIS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Precipitating Factors of Suicide Attempts in Persons Who Referred to Emergency Department
بررسی عوامل مستعدکننده اقدام به خودکشی در مراجعین به بخش اورژانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the Number of Triaged Patients in Three Working Shift in Poursina Hospital in Rasht
مقایسه تعداد بیماران تریاژ شده در نوبت کاری سه‌گانه در بیمارستان پورسینا رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Women’s Knowledge about Aids in Rasht 2006
بررسی آگاهی زنان شهر رشت درباره ایدز در سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Prevalence, Etiology and Associated Factors of Heart Murmurs and Extrasounds in the First-Grade Students in Rasht, 2006-7
بررسی شیوع علل و عوامل زمینه‌ای سوفل‌ها و صداهای اضافی قلبی در دانش‌آموزان کلاس اول دبستان‌های شهر رشت (سال 86-1385)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diphtheria and Tetanus Immunity in Placenta and two Months Infant
تعیین ایمنی ضد دیفتری و ضد کزاز در جفت مادر و شیرخوار 2 ماهه و سنجش نقش آنتی بادی مادری در پاسخ ایمنی شیرخوار به واکسن های دیفتری وکزاز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Microscopic Survey of Periapical Lesions in Extracted Teeth
بررسی میکروسکوپی ضایعات پری اپیکال همراه دندان‌های کشیده شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the Risk Factors of Surgical Site Infection after Elective Colorectal Operations
ارزیابی عوامل خطر عفونت‌های محل جراحی پس از اعمال جراحی انتخابی کولورکتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Ratio of Random Urine Protein to Creatinine and 24 Hours Urine Protein as a Alternative Method for Diagnosis of Preeclampsia
بررسی ارزش تشخیصی نسبت پروتئین به کراتی‌نین نمونه تصادفی ادرار در پیش‌بینی پروتئینوری در زنان مبتلا به پره اکلامپسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Effect of Feeding of Allium Latifolium on Contractile Reactivity of Aorta of Diabetic Rats
بررسی اثر خوراکی گیاه والک بر فعالیت انقباضی آئورت ایزوله موش صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 64 (2008-1)


A Case Report of Hypoglossal and Vagus Nerves Constituted a Common Trunk in the Sheath of Carotid
گزارش یک مورد ازتشکیل تنه مشترک اعصاب هیپوگلوس و واگوس در درون غلاف کاروتید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of Head Injury in Patients who were Reffered to Poorsina Hospital
اپیدمیولوژی ضربه های سر در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation between Indirect Hyperbilirubinemia and Auditory Brain Response Abnormality Due To Neonatal Icter
ارتباط افزایش بیلی‌روبین غیرمستقیم خون بر تغییرات شنوایی ساقهٔ مغز (A.B.R) در نوزادان مبتلا به زردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Exposure to Risk Factor Associated with Musculoskeletal Disorders in a House Hold goods assembling Company
بررسی عوامل خطرشغلی تاثیرگذار بر بدن افراد شاغل در یکی از صنایع تولید لوازم خانگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Accomplish Principles of Infection Control by Operation Room’s Staff in the Rasht Hospitals
میزان بکارگیری‌ اصول‌ کنترل‌ عفونت‌ توسط‌ کارکنان‌ اتاق‌ عمل‌ دربیمارستان‌های‌ آموزشی‌ و درمانی‌ رشت‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case Report of Hypokalemic Periodic Paralysis with Hypertension Due to Adrenal Adenocarcinoma
گزارش یک مورد فلج دوره‌ای هیپوکالمی همراه با فشار خون بالا در زمینه آدنوکارسینوم غده فوق کلیوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Traumatic Shock Therapy Results in West Country’s Casualties Following Trauma Life Support Course
نتایج درمان شوک ناشی از تروما در مصدومان غرب کشور به‌دنبال آموزش عملی احیاء
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey Genus and Species of Non- Fermentative Gram Negative Bacilli Isolated from Hospitalized Patients
بررسی جنس و گونه باسیل‌های گرم منفی غیرتخمیری در بیماران بستری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Vaccination of C57BL/6 Mice with Transgenic Leishmania Major
واکسیناسیون موش‌های C57BL/6 با سوش ترانس‌ژنیک لشمنیا ماژور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Toxoplasmosis Indirect Immunofluorescent Antibody TestAgreement Rate among Four Laboratory Centers
میزان توافق نتایج آزمون ایمونوفلورسانس غیر مستقیم توکسوپلاسموز بین چهار مرکز آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Effects of Electromagnetic fields (EMF) on Prostate in Rat by Photomicroscope
تأثیر میدان‌های الکترومغناطیسی(EMF) بر پروستات موش صحرایی با میکروسکوپ نوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of HBV Vaccination among Dentists and Their Staffs in Guilan
بررسی پوشش واکسیناسیون هپاتیت- ب در بین دندانپزشکان و کارکنان مطب آنها در استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Developmental Defect of Enamel Incidence in 11-13 Years Old Students in Rasht
بررسی شیوع نقایص تکاملی مینا در دانش آموزان 13 - 11 ساله ساکن رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Stress on Salivary IgA
تأثیر استرس بر ایمونوگلبولین A در بزاق دهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Cardiac Complications in Beta Thalassemia Major Patients in 10-20 Years Old
بررسی عوارض قلبی در بیماران بتا تالاسمی ماژور در طیف سنی 20ـ 10 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictive Value of FSH, LH, and Estradiol Levels in Third Day of Menstrual Cycle and the Day of HCG Injection in Intra Cytoplasmic Sperm Injection Outcome
ارزش پیشگویی FSH ، LH و استرادیول در روز سوم سیکل و روز تزریق HCG در پیامد تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم (ICSI)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Celecoxib on Nocturia in Patients with Benign Prostatic Hyperplasia
تأثیر سلکوسیب بر تکرر ادرار شبانه در مردان مبتلا به هیپرپلازی خوش‌خیم پروستات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 63 (2007-10)


گزارش یک مورد نوریلمومای رتروپریتوئن
گزارش یک مورد نوریلمومای رتروپریتوئن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Report of the First Case of Madras Motor Neuron Disease
گزارش اولین مورد بیماری نورون محرکه با الگوی مدرس از ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Effect of Prophylactic Antibiotic Therapy in Reducing the Chance of Positive Urine Calture in Patients Who Undergo ESWL in Rasht Hospitals
اثر پیشگیری آنتی بیوتیک در کاهش کشت مثبت ادرار بیمارانESWL در بیمارستان‌های شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Associated Factors with Incompetent Cervix in Pregnant Women
بررسی فراوانی برخی عوامل همراه با نارسایی سرویکس در زنان باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Sonographic Findings in Human Fascioliasis
یافته‌های سونوگرافی در فاسیولیاز انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Renal Scar in Children with VUR and Urinary Tract Infection
بررسی اسکارکلیه در کودکان دچار عفونت ادراری و برگشت ادرار از مثانه به میزنای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of the Prevalence of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Rasht-Iran
بررسی شیوع نقص ژنتیکی آنزیم گلوکز-6-فسفات دهیدروژناز (G6PD) در شهرستان رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Differentiate Variables in Patients with First-episode Acute Low Back Pain of Healthy Subjects
ارزیابی متغیرهای تفکیک کننده بیماران دارای اولین تجربه کمردرد حاد از افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of the Topical Cyprofloxacin in Preventation of Early Post Tympanostomy Otorrhea in Serous Otitis Media
تأثیر سیپروفلوکساسین موضعی در پیشگیری از اتوره زودرس پس از گذاشتن گرومت در اوتیت میانی سروز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

‍Prevalence of Dental Caries Among Disabled 6-12 Years Old Children in Gilan State
شیوع پوسیدگی دندان در کودکان معلول 12-6 ساله استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey The Hypoglycemic and Hypolipidemic Effect of Chronic Oral Administration of Nigella Sativa in Diabetic Rat
بررسی اثر هیپوگلیسمیک و هیپولیپیدمیک تجویز خوراکی و درازمدت سیاهدانه (Nigella sativa) در موش صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Fasting on Blood Sugar in NIDDM Patients in Ramazan Holy Month
بررسی تاثیر روزه داری بر میزان قندخون در بیماران دچار دیابت نوع دوم در ماه مبارک رمضان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Implication of Fat Pad Sign in Occult Elbow Fracture
ارزش تشخیصی نمای fat - pad خلفی در شکستگی‌های نهفته آرنج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Association between Anti PhospholipidsAntibody and Carotid IMT in Young People with Myocardial Infarction
بررسی ارتباط بین پادتن آنتی‌فسفولیپید و ضخامت انتیما- مدیای کاروتید در افراد جوان مبتلا به سکته قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Nitric Oxide Syntase Enzyme Inhibitor on Antiarrhythmic Effects of Crocus Sativus on Isolated Rabbit Atrioventricular Node
نقش آنزیم سازنده نیتریک اکسید در خواص ضدآریتمی زعفران (Crocus Sativus) بر گره دهلیزی- بطنی قلب جدا شده خرگوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 62 (2007-7)


Introduction of a Case with Trigeminal Trophic Syndrome
معرفی یک مورد بیمار مبتلا به سندرم تروفیک تری‌ژمینال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Report of Massive Retroperitoneal Hematoma from Spontaneous Rupture of Giant Renal Angiomyolipoma
گزارش یک مورد هماتوم خلف صفاقی ناشی از پارگی خود بخود آنژیومیولیپوم بسیار بزرگ (Giant) کلیوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Effect of Piroxicam Treatment on Pregnancy Rate in Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI) before Embryo Transfer
تأثیر تجویز پیروکسیکام پیش از انتقال جنین بر میزان حاملگی به روش لقاح آزمایشگاهی (ICSI )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

During Blood Sampling in Neonates
تأثیر محلول گلوکز خوراکی بر پیشگیری از درد حاصل از خونگیری شریانی در نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Lavendula Essence on Post Cesarean Pain Relief
تأثیر اسانس لاواند در تسکین درد سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of the Prevalence of Substance Use Among High School Students in Guilan 2005-2006
بررسی شیوع مصرف مواد در دانش‌آموزان دبیرستانی استان گیلان در سال تحصیلی 85-1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Evaluation of an Exercise Program and Ergonomic Advices in the Treatment of Low Back Pain: A Randomised Controlled Clinical Trial in Nursing Population
ارزیابی مقایسه‌ای آموزش ورزش و توصیه‌های ارگو نومی در درمان کمردرد مزمن: یک مطالعه بالینی تصادفی در پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Variety of Rheumatic Disease in Patients who Referred to the Rheumatology Clinic of Ghaem Hospital in Mashhad
بررسی تنوع بیماری‌های روماتیسمی در بیماران مراجعه کننده به واحد بیماری‌های روماتیسمی بیمارستان قائم(عج) مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

‏ Study of Pregnancy Outcomes in Old Primiparous Women
بررسی پیامد حاملگی در زنان اول زای مسن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Eating Pattern between Elementary Students in Langrood
بررسی الگوی مصرف غذا در دانش‌آموزان مدارس ابتدائی شهر لنگرود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relative Frequency of Postoperative Morbidity and Mortality Rate Of 119 Patients Who Were Admitted for Abdominal Aortic Reconstruction
فراوانی نسبی مرگ و عوارض زودرس بازسازی آئورت شکمی در 119 بیمار دچار عارضه در آئورت شکمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Incidence Rate of Dry Socket Following Dental Extraction
میزان بروز حفره خشک دهانی به دنبال کشیدن دندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Frequency of Associated Factors with polyps in Patients who Polypectomized at Amir-Al-Momenin Hospital/ Rasht
بررسی فراوانی نسبی فاکتورهای همراه پولیپ در بیماران تحت عمل پولیپکتومی در بیمارستان امیرالمومنین(ع) رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Relationship between Lipids, Lipoproteins and Lipoprotein A with Coronary Artery Disease
بررسی ارتباط لیپیدها،‏‏ لیپوپروتئین‌ها و لیپوپروتئین-آ با ابتلا به‌بیماری‌عروق‌کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Single Nucleotide Polymorphism of TGFβ at Codon 25 in Type 1 Diabetic Patients
مطالعه پلی مرفیسم کدون 25 ژن TGFβ در بیماران مبتلا به دیابت تیپ I
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 61 (2007-4)


A Case Report of Fulminant Hepatitis Due to Hepatitis A in a Child with G6PD Deficiency
گزارش یک مورد هپاتیت برق‌آسا ناشی از هپاتیت A در کودکی با کمبود G6PD
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Normal Exophthalmometry Range in Kashan City
محدوده طبیعی اگزوفتالمومتری در شهرستان کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Lochia Pattern and some of Factors affect on Its Period Length in Women after Delivery
بررسی الگوی لوشیا و برخی عوامل مؤثر بر مدت آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of the Growth Disorder in Thalassemia Major Patients in Rasht-Iran
بررسی رشد در بیماران تالاسمی ماژور شهرستان رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Functional Foot Orthoses on Quality of Life for Individual with Patellofemoral Pain Syndrome
تأثیر ارتز عملکردی پا بر کیفیت زندگی افراد مبتلا به سندرم درد مفصل پتلوفمورال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Goiter and Urinary Iodine in 7-10 years old Schoolchildren of Guilan in 2001
پایش شیوع گواتر و میزان ید ادرار در دانش‌آموزان 10-7 ساله استان گیلان در سال 1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Level of Job Satisfaction among Managers and Supervisors in Different units of Guilan Governmental Hospitals In 1384
بررسی میزان رضایت شغلی رؤسا، مدیران و سرپرستان واحدهای مختلف بیمارستان‌های دولتی استان گیلان در سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Case Series Report of Botulism Due to Salted Caviar in Rasht
گزارش موارد بوتولیسم ناشی ازمصرف اشپل شوردرشهرستان رشت 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Teachers’ Knowledge about Migraine in Rasht in 2005
بررسی آگاهی معلمان مقاطع تحصیلی سه گانه شهر رشت نسبت به سردرد میگرنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between Type of Delivery and Cause of Hospitalization in Postpartum Period
ارتباط نوع زایمان با علت بستری در بیمارستان در دوران نفاس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Antibody Titers against Recombinant Hepatitis B Vaccination in 6 Years old Children
بررسی میزان ایمنی زایی واکسن هپاتیت ب نوترکیب در کودکان 6 ساله شهر قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Preinduction Low Dose of Intravenous Ketamine on Homodynamic Stability of Parturient Scheduled for Elective Cesarean Section
تأثیر دوز کم کتامین بر تغییرات همودینامیک زنان باردار حین عمل سزارین انتخابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Induced Apoptosis Effect of Ciprofloxacin in Rat's Testis by TUNEL Technique
بررسی آپوپتوزیس القاء شده توسط سیپروفلوکساسین در بافت بیضه موش صحرایی با روش TUNEL
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

‍Clinical Comparison between Extra Oral Radiography Technique with Conventional Periapical Film and Intra Oral Method on Working Length Estimation in Molars Teeth in Endodontics
مقایسه کلینیکی رادیوگرافی خارج دهانی همراه با فیلم‌ معمولی پری اپیکال با روش داخل دهانی در تخمین طول کارکرد دندان‌های مولر در اندودانتیکس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Relationship between Urin's Methanol Level and Exposing to Methyl Metha Acrylate (M.M.A.) in Dental Technician
بررسی ارتباط متانول ادرار و مواجهه با متیل متاکریلات در تکنسین‌های‌ دندانپزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of the Effect of Cervix Microbial Flora on Outcome of Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI)
بررسی تاثیر فلور میکروبی سرویکس بر موفقیت تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم(ICSI)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 60 (2007-1)


Review of Dirofilariasis in Iran
مروری بر دایروفیلاریازیس در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

How to Update Physicians and Dentists’ Education after Graduation
چگونگی به روزکردن اطلاعات پزشکان و دندانپزشکان پس از فراغت از تحصیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Extract of White Cabbage in Prevention and Treatment of Peptic Ulcer Caused by Aspirin in Rats
بررسی اثر عصاره کلم برگ در پیشگیری و درمان زخم معده ای ایجاد شده به وسیله آسپرین در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Transversel Strength of Acropars Heat Cure Acrylic Resin as Compared with Bayer and Meadway Heat Cure Acrylic Resins
ارزیابی‌استحکام عرضی‌آکریل‌های گرماپخت‌آکروپارس بایر و میدوی ومقایسه‌آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Retention Cyst of Maxillary Sinus in Panoramic Radiography
فراوانی کیست احتباسی سینوس ماگزیلا در رادیوگرافی پانورامیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Association Between Maternal Age and Pregnancy Outcome
بررسی ارتباط سن زن و پیامد بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation Of Iron Deficiency Anemia with First Febrile Convulsion In 6 month to 5 year old Children
بررسی ارتباط آنمی فقر آهن با اولین نوبت تشنج ناشی از تب در کودکان 6 ماه تا 5 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Distal Soft Tissue Surgery and Proximal Open Wedge Metatarsal Osteotomy in Hallux Valgus
جراحی نسج نرم دیستال واستئوتومی قاعده متاتارس با اپن وج در درمان هالوکس والگوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Transhiatal Esophagectomy for Esophageal Cancer
ارزیابی پیامد عمل ازوفاگوتومی ترانس هیاتال سرطان مری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Dressing with Silver Sulfadiazine and Nitrofurazone on Burn Wound Infection Among the Patients Admitted to the Pediatric Burn Ward in Tabriz, 2005
مقایسه تأثیر پانسمان با سیلور سولفادیازین ونیتروفورازون بر عفونت زخم سوختگی بیماران بستری در بخش سوختگی کودکان مرکز آموزشی درمانی سینا تبریز در سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Antipyretic Effectiveness of Oral and Rectal Acetaminophen in Children
مقایسه اثر ضد تب استامینوفن خوراکی و داخل مقعدی در کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological Pattern of Job Stress Among Managers of Car Manufacture Companies in Iran
الگوی اپیدمیولوژیک استرس‌های شغلی در مدیران گروه صنعتی خودرو سازی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Mean Changes in Fasting Glucose Level and BMI in Psychotic Patients Treated with Olanzapine in Shafa Hospital and Private Clinics of Rasht in 2005-2006
مطالعه میانگین‌تغییرات قندخون ناشتا وBMI در بیماران روان پریش‌مصرف‌کننده اولانزاپین در بیمارستان شفا و کلینیک خصوصی رشت در سال 85-1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ultra Structure of Human Uterine and Oviduct Epithelial Cells Cultivated Under the Same Culture Condition
Epithelial cells, Exracellular matrix
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Level of Nitrite and Nitrate in Semnan Drinking Water Resources
بررسی میزان نیتریت و نیترات در منابع آب آشامیدنی شهر سمنان در سال 1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 59 (2006-10)


The Prevalence of Autoimmune Thyroid Disease in Diabetic Patients
شیوع بیماری‌های خود ایمن تیروئید در مبتلایان به دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Postpartum Depression in Alzahra Hospital in Rasht in 2004
شیوع افسردگی بعد از زایمان در بیمارستان الزهرای شهر رشت در سال 1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey Prevalence of Group B Streptococci in Genital Tract Women in 28-37 Weeks Pregnancy
بررسی شیوع استرپتوکوک گروه B درمجاری تناسلی زنان باردار37-28 هفته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey Relationship of Mortality Rate of Hospitalized Patients in ICU with Different Degrees of APACHE II
بررسی میزان مرگ و میر بیماران بستری در بخش ICU با درجات مختلف APACHE II
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Relationship Between Knowledge and Attitude Of Pregnant Women Requesting Cesarean Section Referred to Rasht health Centers and Their Choice Reasons
بررسی ارتباط آگاهی ونگرش مادران باردارمتقاضی سزارین مراجعه کننده به مراکز بهداشتی ـ درمانی شهر رشت با دلایل انتخاب سزارین توسط آنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dental Caries in Patients with Beta-Thalassemia Major
بررسی پوسیدگی دندان‌ها(DMF) در بیماران بتا تالاسمی ماژور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Three Temporary Restorative Material Thickness on Coronal Micro Leakage in Endodontics – An In – vitro Study
بررسی آزمایشگاهی تأثیرضخامت سه ماده ترمیمی موقت بر میزان ریز نشت تاجی در اندودانتیکس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In Vitro Survey of the Role of Spiral Tomography in Measurement of Distance from Crest to Mandibular Canal
بررسی In vitro نقش توموگرافی اسپیرال در اندازه‌گیری فاصله کرست استخوان تا مقطع کانال ماندیبول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of GIS in the Promotion of Management Decision Making in Health Sector
کاربرد GIS در ارتقاء تصمیم گیری های مدیریت بخش بهداشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study Educational Needs of Mothers on Prevention of Rheumatic Fever and Its Complications
نیازهای آموزشی مادران در مورد پیشگیری از تب رُماتیسمی و عوارض آن بررسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relation between Lifestyle and Chronic Obstructive Pulmonary Disease
بررسی ارتباط سبک زندگی و بیماری انسدادی مزمن ریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Two Commercial Qualitative and Semi Quantitative ELISA Methods for Diagnosis of Acute Human Leptospirosis
ارزیابی دو روش الایزای نیمه کمّی خانگی و کیفی تجاری در تشخیص لپتوسپیروز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey Homocysteine Serum Level in CVA Ischemic Infarct Patients
بررسی سطح هموسیستئین سرم در مبتلایان به CVA از نوع ایسکمیک انفارکت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Mean Value of H-reflex Latency of Tibial Nerve among Persons 20 Year Old
بررسی میانگینH-reflex عصب تیبیال در افراد 20 ساله و بالاتر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sensitivity and Characteristic of Urinary Bladder Cancer in Comparison with Cytology in Transitional Bladder Carcinoma Cell
ارزیابی توانایی تشخیصی آزمون آنتی ژن کانسر مثانه در مقایسه با سیتولوژی ادرار در تشخیص ترانزیشنال سل کارسینومای مثانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Vitamin E in Prevention of Developmental Defects of Diabetic Rats Embryos
نقش ویتامینE در کاهش بروز اختلالات تکاملی در جنین موش‌های صحرایی دیابتی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 58 (2006-7)


The Prevalence and Etiology of Anterior Crown Fracture of Anterior Permanent Teeth
شیوع و علل شکستگی تاج دندان‌های قدامی دائمی در کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

System of Provision, Distribution, Maintenance, Control and Drug Consumption in Teaching Hospitals of Rasht
ارزیابی سیستم‌های تهیه، توزیع، نگهداری، کنترل و مصرف دارو در بیمارستان های آموزشی رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of an Active Multifaceted Educational Intervention on Dispensing Time in the Pharmacies of Gorgan
اثرات آموزش گروهی فعال در ا فزایش متوسط زمان نظارت دارویی ( Dispensing Time) در داروخانه های شهر گرگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compare the Cost- effectiveness of Standard Heparin and Low Molecular Weight Heparin in Treatment of Deep Vein Thrombosis
مقایسه هزینه درمانی هپارین استاندارد با هپارین با وزن ملکولی پایین در درمان ترومبوز وریدهای عمقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Mental Disturbances in Hemodialysis Patients Referred to Hemodialysis Ward of Khatam- Al- Anbia Hospital in Zahedan
بررسی فراوانی مشکلات روانی بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به بخش دیالیز بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Applying Pender's Educational Model in Promotion of Health Behavior of Workers
بررسی‌کاربرد مدل‌ آموزشی‌ پندر در بهبود رفتارهای‌بهداشتی‌ کارگران‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Testis Agenesia in Patients with Undescended Testis
بررسی آژنزی بیضه در بیماران با تشخیص عدم نزول بیضه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Cervical Cleaning with Cotton on Quality of Pap smear
تاثیر پاک کردن دهانه رحم با پنبه بر کیفیت نتایج پاپ اسمیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality Assessment of Prenatal Care Using LQAS in Urban Health Centers and Health Houses of Astara, 2004
بررسی کیفیت مراقبت دوران بارداری به روش LQAS در مراکز بهداشتی درمانی شهری و خانه‌های بهداشت شهرستان آستارا - 1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Soluble CD26 and CD30 Concentration in Cutaneous Leishmaniasis
غلظت پلاسمایی C‏D26 و CD30 در بیماری سالک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determine Serum Zinc Level of Mothers in Neural Tube Defects in Gorgan
تعیین سطح سرمی روی در مادران ناهنجاری‌های لوله عصبی در گرگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of General Surgeons’ Practice Regarding Different Types of Breast Cancer Surgery: Breast Conserving Surgery or Mastectomy
بررسی عملکرد جراحان عمومی در زمینه روش‌های مختلف درمان جراحی سرطان پستان: جراحی محافظه کارانه یا ماستکتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical Evaluation of Serum CEA and CA15-3 in Patients with Breast Cancer
ارزیابی کلینیکی شاخص‌های توموری CEA و CA15-3 در بیماران مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation Of P53 Protein Expression with Clinicopathologic Parameters and Hormonal Receptor Status in Breast Cancer Patients
بررسی ارتباط P53 با برخی ازعوامل پاتولوژیک بالینی و گیرنده های استروئیدی در بیماران سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 57 (2006-4)


گزارش یک مورد نادر از همزمانی دیس ژرمینومای غدد لنفاوی کشاله ران و پاپیلری سروسیست آدنو کارسینومای تخمدان راست و چپ با متاستاز به امنتوم
گزارش یک مورد نادر از همزمانی دیس ژرمینومای غدد لنفاوی کشاله ران و پاپیلری سروسیست آدنو کارسینومای تخمدان راست و چپ با متاستاز به امنتوم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Client Tribute Plan in Rasht Teaching Hospitals
طرح تکریم ارباب رجوع در بیمارستان‌های آموزشی رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Central Depth of Dental Demineralization on Digital Subtraction Radiography (invitro)
بررسی عمق ناحیه معدنی زدایی شده دندانی بر روی تصاویر تفریقی دیجیتالی در شرایط Invitro
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Asthma and Its Correlates in Primary School Children in Shiraz
آسم و همبسته‌های آن در دانش آموزان دبستانی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Electrocardiogram Changes in Term and Premature Healthy Newborns
بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرام در نوزادان سالم رسیده و نارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Hemodynamic Propofol and Thiopemtal Sodium and During Electeroconvulsive Therapy
اثرات همودینامیک پروپوفول و تیوپنتال سدیم حین انجام الکتروشوک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association Rate of Leukocytosis, Increased CRP and ESR With Acute Appendicitis
بررسی میزان همراهی افزایش شمارش لگوسیتی، CRP و ESR در آپاندیسیت حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Sour Orange (Citrus Aurantium L.) Juice Consumption on Blood Glucose and Lipid Profile in Diabetic Patients with Dyslipidemia
تاثیر مصرف آب نارنج بر قند و لیپیدهای سرم بیماران دیابتی مبتلا به دیس لیپیدمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Frequency of Drugs and Substances Use in Opiate Dependenents
فراوانی مصرف مواد مخدر و داروها در افراد وابسته به مواد افیونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Smoking on Healing Time of Tibia Fracture
اثرمصرف سیگار بر زمان جوش خوردن درشت نی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Tumor Markers in Breast Cancer Recurrence
نقش تومور مارکرها در عود سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of HER-2 With Other Clinical– Pathological Diagnostic Criteria in Breast Cancer Patients
ارتباط HER-2 با دیگر معیارهای تشخیصی پاتولوژی-بالینی در بیماران سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Body Mass Index and Prenatal Weight Gain
شاخص توده بدنی و اضافه وزن دوران بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying Serogroup and Servers of Acute Human Leptospirosis In Gillan Province by MAT Method
شناسایی سروگروپهاوسرووارهای مولد لپتوسپیروز حاد انسانی در استان گیلان با روش MAT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the Effects of Ciprofloxacin on Rat Testis Tissue Considering Electron Microscopy
بررسی اثرات هیستوپاتولوژیکی سیپروفلوکساسین بر بافت بیضه موش صحرایی از لحاظ میکروسکوپ الکترونی.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 56 (2006-1)


A Rare Case Report of Musculocutaneous Nerve
گزارش یک مورد نادر از عصب موسکولوکوتانئوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Carpal Tunnel Syndrome and Its Different Clinical and Demographic Features
سندرم تونل کارپ و جنبه‌های مختلف بالینی و دموگرافیکی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Serological Methods for Diagnosis of Brucellosis
مقایسه روش‌های تشخیصی سرولوژی در بیماران مشکوک به بروسلوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Training on Level of Knowledge and Attitude of Female Health Workers on Menopause and Its Related Proble
تاثیر آموزش بر میزان آگاهی و نگرش بهورزان زن در خصوص یائسگی و مشکلات ناشی از آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Blood Transfusion and Splenectomy in Thalassemic Patients
ارزیابی درمان‌های تزریق خون و طحال برداری در بیماران تالاسمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey DMFT Index In Twelve Year Old Children
بررسی شاخص DMFT درکودکان 12 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Cardiac Dysrythmia, Blood Pressure Changes and Level of Arterial Oxygen Saturation During Endotracheal Suctioning in Intensive Care Unit Patients
بررسی شیوع دیس ریتمی های قلبی، تغییرات فشارخون ومیزان اشباع هموگلوبین حین ساکشن تراشه وبرونش در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey Patients Poisoned With Aluminum Phosphide (Rice Tablet)
بررسی بیماران مسموم با قرص برنج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Ramadan Fasting on Sexual Desire: The Role of Hormones or Neocortex?
اثرات روزه‌داری ماه رمضان بر میل جنسی : نقش هورمون یا قشر مغز؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Ramadan Fasting on Secretion Thyroid Hormones In Healthy Male Adults
اثرات روزه‌داری اسلامی بر ترشح هورمون‌های تیروئید درافراد مذکر و مجرد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Training Regarding Puberty on Knowledge, Attitude and Practice of 12-14 year old Girls
تاثیرآموزش مسائل بهداشت بلوغ برآگاهی، نگرش وعملکرد دختران 14-12 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Nursing Caries and Associating Factors in 2-4 year Olds Children
شیوع پوسیدگی دوران شیر خوارگی و عوامل همراه در کودکان 4-2 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Asthma Symptoms in Children
شیوع علائم بیماری آسم در کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 55 (2005-10)


Compare the Effect of Porcelain Firing on the Bond Strength of a Two Base Metal of Iranian and Original Super Cast
مقایسه قدرت باند متال پرسلن در دو آلیاژ سوپرکست ایران با نمونه اصلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective Factors on Self Management in Insulin Dependent Diabetes Mellitus Patients
بررسی عوامل موثر بر خود کنترلی، بیماران دیا بتی وابسته به انسولین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Cellular Immunity of Patients with Brucellosis by Measuring Interferon Gamma (IFN-) and Interleukin-13 (IL-13) By Flow Cytometry and ELISA
ارزیابی ایمنی سلولی بیماران مبتلا به بروسلوز با اندازه گیری گاما اینترفرون (IFN-) و اینترلوکین 13 (IL-13) با روش فلوسیتومتری و الایزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and Risk Factors of Hepatitis C Virus Among Hemodialysis Patients
شیوع و عوامل خطر هپاتیت C در بیماران همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Major Abnormality and Some of Its Related Factors in Thenewborns in Shahid Yahyanejad hospital in Babol(2001)
شیوع‌ ناهنجاری‌های‌ عمده‌ ظاهری‌ و برخی‌ از عوامل‌ مرتبط‌ با آن‌ درنوزادان ‌متولد شده‌ در زایشگاه‌ بیمارستان‌ شهید یحیی‌نژاد بابل‌ (1380)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relative Frequency of Gonococcal Endocervisitis and Some Associated Factors in Reproductive Age Women
فراوانی اندوسرویسیت گنوککی و برخی عوامل همراه با آن در زنان سنین باروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Women’s Knowledge Regarding Postpartum Complications and Cares
بررسی آگاهی مادران از مشکلات پس از زایمان و مراقبتهای دوره نفاس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Resulted Outcome of Artificial Bone Transplant in Treatment of Bone Diseases
بررسی‌ نتایج‌ حاصل‌ از پیوند استخوان‌ مصنوعی‌(Nova Bone) در درمان‌ بیماریهای‌ استخوان‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Cannabis Use in Patients Admitted to Psychiatry Emergency Ward
فراوانی مصرف ماری جوانا در بیماران مراجعه کننده به بخش فوریت‌های روانپزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compare the Quality of Life of Spouses of Addicted Men with a Control Group
مقایسه کیفیت زندگی همسران مردان سوءمصرف کننده مواد با گروه کنترل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Motility Parameters Changes in Sperm Due to Zinc and Cadmium Exposure
تغییرات پارامترهای حرکتی اسپرم در اثر تماس با فلزات سنگین روی و کادمیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lectin Histochemistry Epididymal Epithelium in Mouse
لکتین هیستوشیمیائی اپی‌تلیوم اپی‌دیدیم درموش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Potential Role of Green salt (Dalar) in Fascioliasis in Animal Model
امکان انتقال فاسیولا هپاتیکا از طریق مصرف نمک سبز در مدل حیوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Reversible Inactivation of Locus Coeruleus on Long-term Potentiation in the Dentate Ggyrus of Rat Hippocampus
اثر غیرفعال سازی برگشت پذیرلوکوس سرولئوس بر تقویت طولانی مدت در شکنج دندانه ای هیپوکمپ موش سفید بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 54 (2005-7)


Seven Years Outcome of Little Abdominal Anerism
سرنوشت هفت ساله آنوریسم های کوچک آئورت شکمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Constraining Factors of Research from the Viewpoint of Faculty Members in Guilan University of Medical Sciences
‌بررسی عوامل بازدارنده انجام تحقیق از دیدگاه اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Early Neonatal Injuries in Normal Vaginal and Cesarean Deliveries
فراوانی آسیب های زود رس نوزادی در زایمان های واژینال و سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Gingivitis in Beta- Thalassemia Major
بررسی فراوانی ژنژیویت در بیماران بتا تالاسمی ماژور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Etiological Factors of Obstructive Jaundice Undergone Operation
بررسی عوامل اتیولوژیک یرقان انسدادی منجر به جراحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey Spread of Positive Lepotospirosis by ELISA in Guilan Province
بررسی انتشار موارد مثبت لپتوسپیروز در استان گیلان به روش الیزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Hidden Prostate Carcinoma
شیوع کارسینوم مخفی پروستات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Normal Saline and Sodium Bicarbonate On Duration of Anesthesia Following Epidural Anesthesia by Lidocaine 2% in Patients with Femoral Fracture
مقایسه تاثیر تزریق اپیدورال نرمال سالین با بیکربنات سدیم بر مدت بیحسی حاصل از تزریق اپیدورال لیدوکائین2% در بیماران تحت جراحی شکستگی استخوان ران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Relationship Between The Microbial Flora of Cervix at Time of Embryo Transfer and Invitro Fertilization (IVF) Outcomes
بررسی ارتباط فلور میکروبی سرویکس در هنگام انتقال رویان با پیامد IVF
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Educational Needs about Acute Rheumatic Fever in Mothers
بررسی نیازهای آموزشی مادران در مورد تب حاد رماتیسمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing MRI Findings and Blink Reflex in Patients with Brainstem Strokes
مقایسه یافته های MRI و پاسخ های رفلکس چشمک در بیماران مبتلا به سکته های ساقه مغز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Escherichia Coli and Drug Sensitivity in Children with Urinary Tract Infection
اشریشیاکولی و حساسیت دارویی آن در کودکان با عفونت ادراری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Defined by Nurses as Influential Upon the Development of Clinical Competence
بررسی عوامل موثر بر کسب شایستگی بالینی از دیدگاه پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Enamel Organ Morphogenesis in the Rat During Fetal and Postnatal Period
مطالعه چگونگی شکل گیری مینای دندان در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 53 (2005-4)


Report of a petit traumatic lumbar hernia
گزارش یک مورد فتق تروماتیک کمری از نوع کوچک (Petit )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The importance of Sestamibi Scan on the Localization of Parathyroid Adenomas
فواید استفاده از اسکن در تعیین محل آدنومای پاراتیروئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological survey of Traumatic Brain Injury in Hospitalized Patients in Rasht
بررسی اپیدمیولوژیک ضربه‌های سر در بیماران بستری در رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Allergic Rhinitis Among Children in Rasht
شیوع علامت‌های رینیت آلرژیک درکودکان شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relative Frequency of IUD Expulsion in Women
فراوانی نسبی علت های خارج شدن IUD
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of The Level of Concordance Between Hysterosalpigography (HSG) and Laparoscopy in Diagnosis of Tubo-Peritoneal Factors in Infertile Women
بررسی میزان همخوانی هیستروسالپینگوگرافی با لاپاراسکوپی در تشخیص علل لوله‌ای- صفاقی زنان نازا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of the Quality of Care in Provided in Prevention of Pressure Sores in Hospitalized Patients in Orthopedic Wards
بررسی کیفیت مراقبت‌های ارائه شده در پیشگیری از زخم فشاری در بیماران بستری در بخش‌های ارتوپدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relative Frequency of Causes of Acute Pancreatitis in Hospitalized Patients
بررسی فراوانی علل پانکراتیت حاد در بیماران بستری شده در بیمارستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the Kinetics of Activated Sludge in Integrated System (Fenton Oxidation/Activated Sludge) for Removal of 2,4,6 Trichlorophenol
بررسی سینتیک فرآیند لجن فعال تلفیقی با اکسیداسیون فنتون برای حذف 2، 4، 6 تری کلروفنل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of PPD Status, Booster Phenomena and Standard Skin Anergy Test in Chronic Hemodialysis Patients
بررسی وضعیت PPD ،پدیده یادآور وآزمون پوستی استاندارد آنرژی در بیماران همودیالیزی مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Systemic Injection of Vasopressin on Anxiety in Plus Maze in mice
اثر تزریق سیستمیک وازوپرسین‌ بر تعدیل‌ واکنش های اضطراب‌ در موش‌ سوری‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Women’s Educational Needs Regarding to Family Planning Methods
نیازهای آموزشی زنان درباره روش های پیشگیری از بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Selective Media for Recovery of Pathpgenic Yersinia Enterocolitica and Yersinia Enterocolitica –like species From Direct and Stool Culture
مقایسه محیط های انتخابی در بازیافت یرسینیا انتروکولی تیکای پاتوژن و گونه‌های محیطی به طور مستقیم از کشت خالص و کشت مدفوع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 52 (2005-1)


Comparison of Knowledge Utilization Models in Medical Sciences
مقایسه مدل های بهره برداری از دانش در علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Results of Renal Transplantation in Patients with Past History of Hepatitis C in Guilan Province
نتایج پیوند کلیه در بیماران با سابقه هپاتیت C در استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Metoclopramide, Droperidol and Promethazine For Prophylaxis of Nausea after Outpatient Surgeries
مقایسه متوکلوپرامید ، دروپریدول و پرومتازین در پیشگیری از تهوع پس از اعمال جراحی سرپایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison with Culture in Diagnosis of Infection with M. Tuberculosis
تعیین میزان حساسیت و ویژگی تست PCR در مقایسه با نتایج کشت در تشخیص عفونت با M. Tuberculosis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical Comparison of Two Dentin Bonding Systems(Prompt and Excite) in Treatment of Dentin Hypersensitivity
مقایسه دو سیستم باندینگ(Excite-Prompt) در درمان افزایش حساسیت عاجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of Mg Sulfate, Fentanyl and Lidocain in Attenuating Hemodynamic Responses to Laryngoscopy in Patients with Coronary Artery Disease
مقایسه اثر سولفات منیزیم با فنتانیل و لیدوکائین بر تغییرات همودینامیک ناشی از لارنگوسکوپی و لوله گذاری در حین عمل جراحی عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Adenotonsillectomy on Serum IgA, IgM, IgG Levels in Patients Under 15 Years
تأثیر آدنوتونسیلکتومی بر سطح IgG ، IgM،IgA سرم افراد زیر 15 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of Care in Airways of Head Injury Patients in Emergency Ward of Bahonar Hospital in Kerman City
کیفیت مراقبت از راه های هوایی در بیماران ضربه مغزی در بخش اورژانس بیمارستان باهنر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Associated with Esophageal Cancer in the Southeast Part of the Caspian Sea
بررسی سرطان مری وبرخی عوامل مرتبط با آن درحاشیه جنوب شرقی دریای خزر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of Prevalence of Pediculosis Among Primary School Students of Guilan Province in the School year of 2002-3
بررسی شیوع آلودگی به شپش سر در دانش‌آموزان مدارس ابتدایی استان گیلان در سال تحصیلی 82ـ1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Phenobarbital on Neural Tube and Skeletal Development in Rats During Pregnancy
تاثیر مصرف داروی فنوباربیتال در دوران حاملگی بر تکامل لوله عصبی و اسکلتی در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pentylentetrazol- Induced Seizure Induces Immediate Early Gene c- fos in Rat Brain
تشنج ناشی از پنتیلن تترازول موجب بیان تظاهر c- fos در مغز موش صحرایی می گردد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 51 (2004-10)


Comparative Study on Degree of Root Canal Transportation Using Two Rotary Systems of Protaper, Profile 0.04 Taper and Hand K- Flexofiles in a In Vitro Condition
بررسی مقایسه‌ای میزان جابجایی مسیر کانال ریشه دندان با استفاده از دو سیستم چرخشی ProFile. 04 taper, Protaper و فایلهای دستی K-Flexofile در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study On Neonates and Infants With Prenatal Hydronephrosis
بررسی نوزادان متولد شده با هیدرونفروز جنینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of P100 Mean Latency in VEP of 18-65 Year Age Group in Rasht Poorsina Hospital
بررسی میانگین تأخیر 100P در پتانسیل برانگیخته بینائی (VEP) افراد 65-18 سال در کلینیک الکتروفیزیولوژی بیمارستان پورسینا رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Epidemiological Study of Psychiatric Disorders in Guilan Province (Year 2001)
همه‏گیری‌شناسی اختلالات روانپزشکی در استان گیلان (سال 1380)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Serum Inhibin B as a Reliable Marker for Prediction of Testicular Spermatozoa in Testes of Azoospermic Patients
بررسی Inhibin B سرم به عنوان یک نشانگرمطمئن برای پیش بینی وجود اسپرم بیضه های مردان آزواسپرمیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Legionnaires’ Disease Agents in Therapeutic Equipments and Drinking Water Sources in Ahwaz, Iran
بررسی عوامل بیماری لژیونر (لژیونلاها) درتجهیزات کمک درمانی ، منابع آب آشامیدنی ومحیطی اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison on Effect of Zinc on Viability and Morphology of Raji and Molt-4 Cell-Line
مقایسه اثر روی (Zn )بر زنده ماندن و شکل ظاهری سلول های رده لنفوئیدی Raji و Molt-4
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of the Knowledge and Attitude of Mothers During One Year After Delivery About Breast Feeding
بررسی آگاهی و نگرش مادران طی یکسال اوّل بعد از زایمان نسبت به تغذیه با شیر مادر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on Prevalence Rate of Cryptosporidium in Patients Receiving Immunosuppressive Drugs
بررسی کریپتوسپوریدیوزیس در مصرف‌کنندگان داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on H- Reflex: Estimated Number of Synapses at S1 Cord Level
بررسی در مورد تخمین تعداد سیناپس نخاعی رفلکس H
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Notes on Coquillettidia Richiardii and Uranotaenia Unguiculata (Diptera: Culicidae) in Guilan Province
بررسی پشه های کوکیلتیدیا ریکیاردی و یورانوتنیا انگویی کولاتا (دوبالان :کولیسیده )در استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 50 (2004-7)


Neonatal Screening for Congenital Hypothyroidism (CH) in Rasht
غربالگری نوزادان برای شناسایی کم کاری مادرزادی تیروئید در رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Some Environmental Factors on Smoking and the Consequences of Smoking on Major Cardiovascular Disease (CVD) Risk Factors in Adolescent: Isfahan Healthy Heart Program- Heart Health Promotion from Childhood
بررسی تأثیر برخی عوامل محیطی بر مصرف سیگار توسط نوجوانان و اثرات سیگار بر عوامل خطرساز اصلی بیماری‌های قلبی عروقی در نوجوانان: برنامه قلب سالم اصفهان پروژه ارتقاء سلامت قلب از دوران کودکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Does Intercortical Bone Graft Obtaining from Iliac Crest Have Any Effect on Pain and Hematoma at Donor Site?
آیا برداشتن پیوند استخوان از بین دو کورتکس داخلی و خارجی ایلیاک اثری روی میزان درد و خونریزی موضعی محل برداشتن پیوند دارد؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey on Intravenous Fluid of Intrapartum Maternal Glucose in Acid Base of Newborns
تأثیر تزریق وریدی محلول‌های حاوی گلوکز در هنگام زایمان بر وضعیت اسید-باز نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Aloe Vera Gel as an Effective and Cheap Option for Treatment in Chronic Bed Sores
ژل آلوئه ورا (صبر زرد)، جایگزینی مؤثرو ارزان، برای درمان زخمهای مزمن بستر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation of Helicobacterpylori with PCR Method from Oral Aphthous of Patients with Recurrent Aphthous Stomatitis in Rasht in 2002
جدا سازی هلیکوباکتر پیلوری به روش PCRاز آفت های دهانی بیماران مبتلا به آفت های راجعه دهانی در سال 1381 در شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey on Efficacy of Antibiotics in Gram Negative Septicemia in Neonates and Children
بررسی نتایج مصرف آنتی‌بیوتیک در سپتی سمی گرم منفی کودکان و نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Washing the Irradiated Skin with Water and Soap During Radiation Therapy in Breast Cancer Patients in Imam Hospital (2002)
تاثیر شست و شو با آب و صابون بر عوارض حاد پوستی در طول درمان رادیوتراپی در بیماران مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey on Prevalence of Migraine in Highschool Students of Rasht- City
بررسی شیوع میگرن در دانش آموزان دبیرستانی شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Knowledge and Attitude of Family Health Workers about IUD, Norplant and DMPA in Health Care Centers in East of Guilan Between 2001- 2002
بررسی آگاهی و نگرش پرسنل بهداشت خانواده مراکز بهداشتی درمانی شهری شرق گیلان در مورد آی یو دی ، نورپلانت و آمپول‌های تزریقی پیشگیری از بارداری در سال 81-80
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison Between Two Methods: Objective Structured Clinical Evaluation (OSCE) and Traditional on Nursing Students’ Satisfaction
مقایسه دوروش ارزشیابی بالینیOSCE و سنتی برمیزان رضایت دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in Parameters Related to Serum Iron Metabolism in Indium Treated Rats
تغییرات پارامترهای وابسته به متابولیسم آهن سرم متعاقب تزریق ایندیوم در رات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 49 (2004-4)


Assessment of Managerial Skills of the Research Managers at the Universities of Medical Sciences
ارزیابی مهارت های مدیریتی مدیران پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی به منظور تعیین اهداف آموزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Epidemiologic Study on Spinal Injuries in Kashan
بررسی اپیدمیولوژیک صدمات ستون فقرات ونخاع در کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Adding Oral Steroids to Antibiotics in Treatment of Chronic Otitis Media with Effusion
تأثیر افزودن استروئید خوراکی به آنتی بیوتیک در درمان اتیت مدیای مزمن همراه با افیوژن ‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of Therapeutic Effect between Mefenamic Acid and Mefenamic Acid Plus Fish Oil in Reduction of the Severity of Pain in Primary Dysmenorrhea
مقایسه اثر درمانی مفنامیک اسید با مفنامیک اسید و روغن ماهی در کاهش شدت درد در دیس منوره اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recitation Effect of Holy Quran on Anxiety of Patients Before Undergoing Coronary Artery Angiography
تاثیر آوای قرآن بر میزان اضطراب بیماران قبل از آنژیوگرافی عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of Effects of Fasting in Ramadan on the Level of Stress
بررسی تاثیر روزه داری در ماه رمضان بر میزان اضطراب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Placental Weight and Associated Factors
بررسی وزن جفت و عوامل همراه با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Six- Year Review of Meningioma in Rasht Poorsina Hospital
مننژیوم در بیمارستان پورسینای رشت – یک بررسی 6 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on Knowledge, Attitude and Performance of Teachers in Rasht- City Concerning Family Planning and Contraceptive Methods
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد فرهنگیان شهر رشت نسبت به تنظیم خانواده و روش‌های پیشگیری از حاملگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on Relation Between time of Clomiphen Citrate Administration and Pregnancy Rate in Patients with Unexplainable Infertility
ارتباط بین زمان تجویز کلومیفن سیترات با میزان وقوع حاملگی در مبتلایان به نازایی غیرقابل‌توجیه‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge and Attitude of Non- Medical Students Towards AIDS
آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه گیلان در مورد ایدز در سال 1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on Lifestyle Habits and Gastric Cancer in Guilan Province
بررسی عادات‌ زندگی‌ و سرطان‌ معده‌ در گیلان‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on Lidocaine Pharmacokinetic Behavior Following Endotracheal Administration in ICU
بررسی سرنوشت فارماکوکینتیکی داروی لیدوکائین متعاقب تجویز داخل تراشه‌ای آن در بیماران بستری شده در بخش مراقبتهای ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 48 (2004-1)


Square- Flap Procedure: A Report of 31 Cases
معرفی فلاپ چهارگوشه : گزارش 31 مورد بیماردرمان شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of ‍Prevalence and Risk Factors Associated with Early Post- Partum Hemorrhage in Cesarean Deliveries
بررسی‌ شیوع‌ خونریزی‌ شدید زودرس‌ پس‌ از سزارین‌ و ارتباط‌ آن‌ بابرخی‌ عوامل‌ مؤثر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Prevalence and Some Correlative Factors with Unwanted Pregnancies
بررسی شیوع و برخی عوامل همبسته با بارداریهای ناخواسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Atittude and Knowledge About Tubal Ligation and its Complications in Women Residing in Rasht
بررسی آگاهی و نگرش زنان ساکن شهر رشت نسبت به عمل بستن لوله های رحمی و عوارض آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Incidence Rate of A Reexpansion Pulmonary Edema (RPE) and Its Approaching
بررسی میزان وقوع ادم ریوی ناشی از اتساع مجددریه (RPE) و نحوه برخورد با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Incidence of Post Dural Puncture Headache in Patients Undergoing Cesarean Section in Alzahra Hospital
میزان بروز سردرد پس از بیحسی نخاعی در بیماران تحت سزارین در بیمارستان الزهرای رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison Between Education By Compact Disc and Booklet on Learning Outcome in Nursing and Midwifery Students About Breast Self Examination
مقایسه آموزش با استفاده از لوح فشرده و بوکلت بر برآیندهای یادگیری دانشجویان پرستاری و مامایی در مورد خودآزمایی پستان●
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of Oral Clindamycin and Oral Metronidazole in Treatment of Bacterial vaginitis
مقایسه کلیندامایسین و مترونیدازول خوراکی در درمان واژینیت باکتریایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison between Prednisolon and Acyclovir Regimen With Prednisolone Alone in Treatment of Bell’s Palsy
مقایسه اثر درمانی پردنیزولون با رژیم توأم پردنیزولون- آسیکلوویر در درمان فلج بل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study on the Anticonvulsive Effects of the Aqueous Extract of the Melissa Officinalis Plant with Phenobarbital in Pentylenetetrazol-Induced Seizures on Mice
مقایسه‌ی اثرضد تشنجی عصاره آبی گیاه بادرنجبویه و فنوباربیتال در موش سفید آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Methanolic Essence and Extract of Myrtus Communis on Trichomonas Vaginalis
تأثیر اسانس وعصاره متانولی گیاه مورد (Myrtus communis) بر تریکوموناس واژینالیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on Pulse Methylprednisolone in Treatment of Diffuse Alopecia Areata
پالس متیل پردنیزولون در درمان آلوپسی آرئاتای منتشر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 47 (2003-10)


گزارش 20 مورد گرانولومای انتوباسیون
گزارش 20 مورد گرانولومای انتوباسیون
| [PDF-FA] | [XML] |

A Comparision of two Teaching Strategies : Lecture and PBL, on Learning and Retaining in Nursing Students
مقایسه تاثیر آموزش به روش سخنرانی با یادگیری بر مبنای مسئله بر میزان یادگیری و یادداری دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on Prevalence of Horizontal Strabismus in Patients Under 14 Years
بررسی انواع استرابیسموس افقی در بیماران زیر 14 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Professional Problems of Operating Rooms from the Standpoint of Personnel in Iran Between 2001 - 2002.
مشکلات حرفه‌ای در اتاق‌های عمل ازدیدگاه کارکنان شاغل در اتاق‌های عمل در ایران در سال 1381 ـ 1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison Between complications of Tubal Ligation Via Laparotomy and Laparascopy
مقایسه بستن لوله‌های رحمی از طریق مینی‌لاپاروتومی و لاپاروسکوپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of anthropometrics indexes Weight, Height, TSF And BMI status of adolescent girls in Astaneh Ashrafieh/ Gilan/ Iran/ 2000
بررسی شاخصهای تن سنجی وزن ، قد ، چربی زیر پوست و نمایه توده بدن (BMI) در دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهری و روستایی آستانه اشرفیه سال تحصیلی 79-1378
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of Views of Operating Rooms Personnel about Preventive Criteria for Lower limb Varicose Veins
بررسی‌ نظرات‌ پرسنل اتاق عمل‌ در مورد اقدامات‌ پیشگیری‌ کننده‌ از واریس‌ عروق اندام‌ تحتانی‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison Between the Effects of Mefenamic Acid And Tranexamic Acid on Patients with Hypermenorrhea
مقایسه اثر مفنامیک اسید با ترانس آمیک اسید بر روی بیماران با هیپرمنوره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of Knowledge, Attitude, and Health Behaviour of Girl Studeuts about Puberty
بررسی آگاهی ، نگرش و رفتارهای بهداشتی دانش آموزان دختر در مورد دوران بلوغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Post-Cesarean Wound Infection: Closed Versus Non-Closed Subcutaneous Tissue
ارزیابی عفونت بعد از سزارین : بستن یا باز گذاشتن زیر جلد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Hemodialysis Patients’ QOL from Patients’ and Nurses’ Perception
مقایسه کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز از دیدگاه پرستاران و بیماران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Separation and Purification of Peroxidase Isoenzymes from Cultivated Radish
جدا سازی و خالص سازی ایزو آنزیم های پراکسیداز از تربچه (Cultivated Radish)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Anticardiolipin Antibody in Recurrent Pregnancy Loss
شیوع آنتی کاردیولیپین آنتی بادی در سقط و مرگ جنین مکرر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 46 (2003-7)


گزارش یک مورد Huage Thymic cyst
گزارش یک مورد Huage Thymic cyst
| [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Toxoplasmosis in Patients Admitted to Outpatient Department in Markaze Tebi Koudakan
شیوع آلودگی به توکسوپلاسموزیس در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه بیماران سرپائی بیمارستان مرکز طبی کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Frequency of Cancerous Organs in Guilan Province (1999-2000)
بررسی فراوانی ارگانهای مبتلا به سرطان در استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reasons of Chronic Renal Failure in Hemodialysis Patients in Guilan Province
بررسی علل نارسایی مزمن کلیه در بیماران همودیالیزی استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of Knowledge and Attitude of Pregnant Women About Delivery Methods
بررسی میزان آگاهی و نگرش خانم های باردار نسبت به روشهای زایمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study on Colposcopy and Cervical Biopsy Findings in Patients with Minimally Abnormal Pap Smear Test
بررسی مقایسه ای یافته های کولپوسکوپی و بیوپسی سرویکس با پاپ اسمیر غیرطبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examination of Hypokalemia In Prognosis of Brain Stroke
بررسی هیپوکالمی در پیش آگهی بیماران سکته مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Lamivudine on Function of Liver and Clinical Condition in Patients with Decompensated Cirrhosis
اثر لامی وودین بر عملکرد کبدی و وضعیت بالینی مبتلایان به سیروز جبران نشده (Decompensated cirrhosis)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Topical Clobetazol on Post Extubation Sore Throat in Surgery
بررسی اثر کلو بتازول موضعی در بروز گلو درد پس از لوله گذاری نای در جراحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on Health Maintenance Methods in Students of Guilan University of Medical Sciences
مطالعه روشهای حفظ سلامت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Fluid Therapy with Phototherapy in Neonatal Hyperbilirubinemia
تا ثیر افزودن مایع در مانی به فتوتراپی در درمان یرقان نوزادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison Effects of Diet Enriched by Olive Oil and Hydrogenated Fat On Serum Lipoprotein, Lipid Peroxidation And Atherosclerosis Development in Rabbits
مقایسه اثرات رژیم غذایی غنی از روغن زیتون و روغن هیدروژنه بر لیپوپروتئین سرم، پراکسیداسیون چربی و ایجاد آترواسکلروز در خرگوش
| [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of The Effects of Intraperitoneal and Intracerebellar Ventricle Injection of Picrotoxin and Biccuculine on Regulation of Blood Glucose Concentration in Mice
بررسی‌ مقایسه‌ای‌ اثرات‌ ناشی‌ از تزریق‌ داخل‌ صفاقی‌ و داخل‌ بطن‌ مغزی‌ پیکروتوکسین‌ و بیکوکولین‌ در تنظیم‌ گلوکز پلاسمایی‌ موش‌ کوچک‌ آزمایشگاهی‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of a Single Maximal Aerobic Training on Serum IgG and IgA
تاثیر یک فعالیت شدید هوازی بر ایمونوگلوبولین های G و A سیستم ایمنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 45 (2003-4)


Sectional Impression for Patients with Microstomia
گزارش یک مورد قالبگیری قطعه‌ای جهت بیمار با محدودیت در بازکردن دهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Shear Bond Strengths Between Porcelain and Enamel in three types of Bonding Agents
مقایسه استحکام برشی پیوند پرسلن و مینا به واسطه سه نوع عامل پیوند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Transverse Strength in PMMA Reinforced by Wire and Iron Mesh
مقایسه استحکام عرضی رزین پلی متیل متاکریلات در نوع تقویت با سیم و مش فلزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Tongue Anomalies in Primary School Of Lahidjan
فراوانی آنومالیهای زبان درمدارس ابتدایی شهر لاهیجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical Evaluation of Different Grafting Procedures for Root Coverage
ارزیابی کلینیکی روشهای مختلف پیوندلثه در دستیابی به پوشش سطح ریشه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Medial Sigmoid Depression in Panoramic View of Orthodontic Patients Based on Facial Skeletal Classification
فراوانی وجود فرورفتگی سیگموئید داخلی در رادیوگرافی پانورامیک براساس طبقه بندی اسکلتال بیماران ارتدنسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Bite Plane on The EMG Activity of Mastication Muscles in T.M.J Dysfunctions
بررسی اثر بایت‌پلن بر روی فعالیت الکترومیوگرافی عضلات ماضغه بیماران با اختلالات مفصل گیجگاهی فکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Aqueous Triamcinolone Acetonide %0.2 Suspension in Treatment of Oral Lichen Planus.
تاثیر دهانشویه سوسپانسیون مایع تریامسینولون استوناید 2/0 % در درمان لیکن پلان دهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 44 (2003-1)


گزارش 21 مورد بیمار مبتلا به فنیل کتونوری
گزارش 21 مورد بیمار مبتلا به فنیل کتونوری
| [PDF-FA] | [XML] |

Patients with BPH Operated in Urology Ward
بررسی بیماران جراحی شده با تشخیص هیپروتروفی خوش خیم پروستات (BPH) دربخش ارولوژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Different Kinds of Backache During Pregnancy
بررسی انواع کمر درد در زنان بار دار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Intrathecal Midazolam on Cesarean Pain Control
تاثیر میدازولام داخل نخاعی در کنترل درد پس از سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibiotic Resistance of Salmonella Typhi Isolated from Typhoid Fever Patients
بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلاهای تیفی جدا شده از بیماران تیفوئیدی بستر ی در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Indirect Immunofluorescent (IFA) in Diagnosis of Brucellosis vs. Other Serologic Methods
ارزیابی روش ایمونو فلورسانی غیرمستقیم (IFA) در تشخیص بیماری بروسلوز در مقایسه با سایر روش های سرولوژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Postoperative Pain After Cesarean Sections Delivery Leaving Peritoneum Opened vs. Closed
بررسی‌ اثر بازماندن‌ صفاق‌ بر درد پس‌ از عمل‌ سزارین‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nocardiosis in Pulmonary Patients
بررسی نوکاردیوزیس در بیماران ریوی بستری و ارجاعی به مراکز درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Serum Magnesium in Head Trauma Versus Extremities Trauma in ICU
مقایسه‌ سطح‌ سرمی‌ یون‌ منیزیوم‌ در بیماران‌ ضربه‌‌ سروصدمه‌ به‌ اندام‌، در بخش ‌مراقبت‌‌ ویژه‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Allopurinol on Leshman Tropica Resistant Types
تأثیر آلوپورینول بر پروماستیگوتهای لیشمانیا تروپیکا مقاوم به گلوکانتیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Contagious Skin Diseases in Rasht Lakan Prison
شیوع‌ بیماری های‌ پوستی‌ واگیردار در زندانیان‌ زندان‌ لاکان‌ شهرستان‌رشت‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Opium Addiction in Silent With Non-Silent Myocardial Infarction
بررسی‌ مقایسه‌ای‌ شیوع‌ اعتیاد به‌ تریاک‌ در انفارکتوس‌ میوکاردخاموش (Silent) با غیرخاموش‌ (Non-Silent)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 43 (2002-10)


Surgery in Acromegaly
جایگاه‌ جراحی‌ در درمان‌ آکرومگالی‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Topical Antibiotic Resistance in Kerman Burning Center
مقاومت دارویی نسبت به آنتی بیوتیکهای موضعی در مرکز سوانح و سوختگی کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Skin Lesions in Diabetic Patients
بررسی شیوع تظاهرات جلدی در بیماران دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Need of the Health Workers for Action Research
ارزیابی‌ نیاز کارکنان‌ بهداشتی‌ درمانی‌ به‌ روش‌ پژوهش‌ کاربردی‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Vitamin E on Muscle Cramps of Hemodialysis Patients
تأثیر ویتامین E بر کرامپهای عضلانی بیماران دیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mosquitoes of the Genus Aedes (Diptera: Culicidae) in Guilan
بررسی‌ پشه‌های جنس آادس(دوبالان:کولیسیده‌) در استان‌ گیلان‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ovarian Masses in Cesarean Section
بررسی‌ یافته‌های‌ پاتولوژیک‌ توده‌های‌ تخمدانی‌ در زمان‌ سزارین‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Blastocystosis Pathogenecity with Metronidazole Effect Approach
بیماری زایی بلاستوسیستوزیس با رویکرد تاثیر مترونیدازول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Postoperative Morphine Requirement in Cholecystectomy with Interpleural Injection of Bupivacaine
تأثیر تجویز بوپیواکائین‌ داخل‌ جنبی بر مورفین‌ مورد نیاز بعد از عمل‌ برداشتن‌ کیسه‌ صفرا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Self Promoting Behaviors Among Teachers in Kerman
بررسی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در معلمان شهر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 42 (2002-7)


Bone Hemangiomatosis
گزارش‌ یک‌ مورد همانژیوماتوز استخوان‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Clonidine and Morphine for Premedication of Coronary Artery Bypass (CABG)
مقایسه کلونیدین با مورفین جهت پیش داروی بیهوشی در جراحی عروق کرونر (CABG)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Microanatomy of Cancellous Bone in Women and Men of Similar Bone Mass With and Without Vertebral Fracture
میکرو آناتومی استخوان اسفنجی در زنان و مردان با حجم استخوانی مشابه با و بدون شکستگی مهره ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Semi-fowler’s Position and Its Duration Effect on The Arterial Blood Gases (ABGs)
بررسی تاثیر وضعیت نیمه نشسته (Semi-Fowler) ومدت زمان آن بر روی نتایج گازهای خون شریانی (ABG) بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در ICU عمومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ocular Complications in Renal Transplant Patients
بررسی عوارض چشمی در بیماران بعد از عمل پیوند کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Passive and Active Smoking on Induction of Anesthesia
تأثیر استعمال‌ سیگار بصورت‌ فعال‌ و غیرفعال‌ در القاء بیهوشی‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Nursing Intervention Based on Trans- Theoretical Model of Change of Smoking Cessation
بررسی‌ کارآئی مداخله پرستاری بر پایه ‌ فراتئوری‌ تغییر در ترک‌ سیگار دبیران‌ آموزش‌ و پرورش‌ شهر تبریز‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Causes of Patients’ Hospitalization in Guilan University Hospitals
بررسی علل بستری سالمندان دربیمارستانهای‌آموزشی شهررشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Education on Teachers’ Attitude to Vasectomy in Kerman
بررسی‌ تأثیر آموزش‌ بر نگرش‌ به‌ وازکتومی‌ در معلمین‌ مرد شهر کرمان‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Knowledge and Attitude of Pregnant Women About Delivery Methods in Health Centers in Tehran
بررسی آگاهی و نگرش خانمهای باردار نسبت به روشهای زایمانی در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cell Cycle Analysis of Human Ovarian Carcinoma (OV2008) After Application of Different Doses of Cisplatin
ارزیابی چرخه سلولی سلولهای کارسینومای تخمدان انسانی (Ov2008) بدنبال استفاده از دوزهای مختلف داروی سیس پلاتین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Malignant Skin Tumors in Guilan
بررسی تومور های بدخیم پوست در استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 41 (2002-4)


A Case Report of Multiple Sclerosis Presenting As Bipolar Mood Disorder
گزارش یک مورد مولتیپل اسکلروز با تظاهرات اختلال خلقی دوقطبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating and Appraisal of Epidemiological Scientific Papers
بررسی و نقد مقالات اپیدمیولوژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Microbiological Study of Ophtalmia Neonatorum in Term Neonate Born in Shahid Beheshti Hospital of Yasuj 1999-2000
مطالعه میکروبی بیماری افتالمیانئونیتارم در نوزادان متولد شده در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج 1379-1378
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Laparascopic cholecystectomy: Preferential Procedure
کوله‌ سیستکتومی‌ لاپراسکوپی‌ روشی‌ برتر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Crystalloid Administration Before Spinal Block On Hypotention in Elderly
تأثیر کریستالوئید قبل از بیحسی نخاعی در بروز هیپوتانسیون القاء شده در افراد مسن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Specificity and Sensitivity of Vasal Lumen Smear for Diagnosing “Vas Deferenses” After Vasectomy
بررسی حساسیت و ویژگی آزمایش گستره مجرای دفرنس در تشخیص بافت خارج شده با وازکتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Low Dose Lidocaine- Fentanyl and Conventional – dose Lidocaine on Transient Neurologic Symptoms after Spinal Anesthesia
مقایسه لیدوکائین (دوز پائین)- فنتانیل با لیدوکائین بر علایم نورولوژیک گذرا بعد از بیحسی نخاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Anti-depressant Drugs Interactions in Insured Prescriptions in Anzali in 1379
بررسی تداخل داروهای ضد افسردگی درنسخ بیمه بیماران‌ ‌‌ مراجعه‌ کننده به داروخانه های شهر انزلی در سال 1379
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pediculosis Capitis in 3-7 years old Children of Kindergartens in Rasht
بررسی شیوع بیماری شپش سردرکودکان3-7 ساله مهدهای کودک رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preoperative Semen Analysis As a Predictor of Seminal Improvement Following Varicocelectomy In Varicocele Associated Male Factor Infertility
ارزش آنالیز منی قبل از جراحی واریکوسلکتومی در پیش بینی بهبودی آن بعد از جراحی در موارد ناباروری های همراه با واریکوسل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Monitoring Parameters of Iodine Supplementation
ارزیابی شاخص های ید رسانی در افراد بالای40 سال شهر تهران در سال 1375 : عدم افزایش پرکاری تیروئید پس از مصرف نمک یددار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Delirium in CCU
دلیریوم در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 39 (2001-9)


گزارش یک مورد آبله مرغان مادرزادی
گزارش یک مورد آبله مرغان مادرزادی
| [PDF-FA] | [XML] |

Study of Situation of Elderly Residents in Guilan Elderly Nursing Home
بررسی وضعیت سالمندان ساکن در آسایشگاه معلولان و سالمندان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Midazolam and Diazepam on Incidence of Postoperative Nausea and vomiting
مقایسه اثر داروی میدازولام با دیازپام در بروز تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Longterm Results of Penile Vein Ligation for Impotence of Venous Leakage
بررسی نتایج عمل جراحی بستن وریدی آلت تناسلی در بیماران با اختلال نعوظ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Life Events Prior to Suicide Attempt
بررسی حوادث زندگی در اقدام کنندگان به خودکشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sport Injuries in the second Islamic CountriesWomen's sports Games
بررسی میزان بروز صدمات وابسته به ورزش و انواع آن در شرکت کنندگان دومین دوره مسابقات بانوان کشورهای اسلامی (سال ۱۳۷۶- ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Foley Catheter in Prepration of Cervix for Delivery
اثر سوند فولی بر آماده سازی دهانه رحم جهت زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Suctioning of the Middle Ear Effusion on Hearing Condition Before Ventilation Tube Insertion
تأثیر ساکشن ترشحات کوش میانی قبل از گذاشتن لوله تهویه بر وضعیت شنوایی بیماران مبتلا به اوتیت مدیا همراه با افیوژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Magnesium Sulfat Versus Placebo in Preterm Delivery Prevention
مقایسه اثر سولفات منیزیوم و دارونما در پیشگیری از زایمان زودرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Variation of EEG According to Location of Aneurysm in ubararachnoid Hemorrhage
بررسی تغییرات نوار قلبی در ارتباط با محل آنوریسم در بیماران دچار خونریزی زیر عنکبوتیه مغز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hepatitis Viruses Seromarkers and Liver Function inGuilan Hemophiliacs
نشانگرهای سرمی هپاتیتهای ویروسی و عملکرد کبدی در بیماران هموفیلی استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Psychopathology in High School Students in Rasht
شیوع آسیب شناسی روانی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Dexamethasone Before Induction of Anesthesia On Postoperative Shivering
تاثیر دگزامتازون قبل از القاء بیهوشی بر لرز پس از عمل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Mean Age of Acute Myocardial Infarction Occurrance in 1989 and 1999
مقایسه میانگین سنی بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد در سالهای ۱۳۶۸ و ۱۳۷۸
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of an Antagonist of Vasoactive Intestinal Polypeptide on Biological Rhythm of Rest Activity in the Rat
تاثیر یک آنتاگونیست پپتید روده ای فعال کننده رک برریتم زیست شناختی استراحت - حرکت در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

11 Cases of Sciatic Nerve Injury Following Intragluteal Injection of Diclofenac
بررسی ۱۱ مورد آسیب عصب سیاتیک به دنبال تزریق دیکلوفناک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Depression in MI Patients
شیوع افسردگی در مبتلایان به سکته قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Goiter and Urinary Iodine Concentration in Schoolchildren Aged 8 to 10 Year of Gilan in 1996
پایش شیوع کواتر و میزان ید ادرار در دانش آموزان ۸ تا ۱۰ ساله استان گیلان در سال ۱۳۷۵
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of Mental Disorder Anxiety and Depression with Cessation of Breastfeeding
بررسی رابطه اختلال روانی ، اضطراب و افسردگی با قطع شیردهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

سرمقاله دانشکده پزشکی گیلان در آینه آمار نگاهی به کتاب بانک اطلاعات و رتبه بندی دانشکده‌های پزشکی ایران
سرمقاله دانشکده پزشکی گیلان در آینه آمار نگاهی به کتاب بانک اطلاعات و رتبه بندی دانشکده‌های پزشکی ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 37 (2001-4)


گزارش یک مورد نادر دیورتیکول دئودنال در ناحیه آمپول واتر
گزارش یک مورد نادر دیورتیکول دئودنال در ناحیه آمپول واتر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Betadin with Betadin- Alcohole in Fast Skin Prepartion for spainal Anesthesia
مقایسه بتادین با بتادین - الکل در آماده سازی سریع پوست جهت بیحسی نخاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Polypharmacy and Correlations with Sex, Age and Drug Regimen in Insurance Prescription
شیوع پلی فارماسی و همبستگی آن باجنس، سن ودسته های دارویی در نسخه های بیمه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective Factors on Quality of Life in Diabetic Patients
تعیین الگوی عوامل موثر بر ابعاد کیفیت زندگی در بیماران دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Growth of Children Feeding with Different Formula During First 4 Month after Birth
رشد کودکان تغذیه شده با شیر مادر و خشک در طول ۴ ماه بعد از تولد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serum Cholesterol Level and its Association with their Fats and Cholesterol Intake.
بررسی میزان کلسترول سرم و ارتباط آن با چربیهای دریافتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Post-Space Preparation on Apical Seal of Endodontically Treated Teeth
تأثیر تهیه فضای Post بر روی مهر و موم آپیکالی دندانهای معالجه ریشه شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Radiological Findings in Active Pulmonary TB
بررسی یافته های رادیولوژیک در بیماران با سل ریوی فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalance of Hirsutism and Hair Growth Pattern in Female Students
شیوع پرموئی و الگوی رویش مو در دختران و زنان دانشجو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Etiologies of Erythroderma on Patients Admitted in Dermatology Department
علل اریترودرمی در بیماران بستری در بخش پوست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of knowledge, attitude and practice of mothers about Jaundice of Neonate
بررسی دانش، نگرش و عملکرد مادران در زمینه یرقان نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of Demographic Factors of Mother and Child With Infant Mortality Rate
بررسی ارتباط ویژگیهای دموگرافیک مادر و کودک بامرگ کودکان زیر یکسال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Complications and length of Hospitalization in management of Stevens-Johnson Syndrome with Systemic Steroid or Supportive Care
مقایسه طول مدت بستری و عوارض درمان سندرم استیونس جانسون با استروئید دارای سیستمیک یا درمان حمایتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroepidemiology of Hepatitis A in Population under 30 years old in Rural Area of Zabol
سرواپیدمیولوژی هپاتیت A در جمعیت زیر ۳۰ سال روستایی زابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation between CBC Finding and BH attacks in children
بررسی رابطه یافته های CBC و حملات ریسه در کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge of People Over 15 years old about Prophylaxis and transferring of AIDS and hepatitis B in Sanandaj
بررسی آگاهی افراد بالای ۱۵ سال در زمینه راههای انتقال و پیشگیری از بیماری ایدز و هپاتیت (ب) در شهر سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Effective Factors in Cervical Cancer in Isfahan
بررسی عوامل مؤثر در سرطان سرویکس در اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the Lag Time or Susceptibility in LDL Oxidation Procedure
روش محاسبه زمان تاخیری یا مقاومت در فرآیند اکسیداسیون LDL
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 35 (2000-4)


معرفی یک مورد بیمار مبتلا به آدیسن
معرفی یک مورد بیمار مبتلا به آدیسن
| [PDF-FA] | [XML] |

Sensitivity and Specifity of Plain X-Ray in Diagnosis of Acute Sinusitis
بررسی حساسیت و ویژگی رادیوگرافی ساده در تشخیص سینوزیت حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Priming Dose of Atracurium on the Onset of Muscle Relaxation: A Controlled Clinical Trial
اثر دوز آغازین آتراکوریوم بر شروع شلی عضلانی، یک کارآزمایی بالینی کنترل شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pathologic Findings of Diagnostic Curettage for Abnormal Uterine Bleeding
یافته های پاتولوژیک نمونه های حاصل از کورتاژهای تشخیصی در خونریزی غیر‌طبیعی رحم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Partograph on the First Stage of Delivery
بررسی تاثیر استفاده از رسم پارتوگراف در مرحله اول زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of Extrusion Time of Ventilating Tube (pariz) with mported v.t (Shepard) in Patients Affected with Chronic Serous Otitis
مقایسه زمان دفع لوله تهویه ایرانی (پاریز) و خارجی (شپارد) در بیماران مبتلا به اتیت سروز مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Factors Associated with Mastalgia
بررسی عوامل همراه با درد پستان در زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Blood Transmitted Infection in Donors of Yasuj Blood Transfusion Organization
شیوع بیماریهای منتقله از راه خون در مراجعین به سازمان انتقال خون در یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bone and Joint Tuberculosis in Imam Khomeini Hospital Tehran, 1372-1375
توبرکلوز استخوان و مفصل در بیمارستان امام خمینی تهران(۱۳۷۲-۷۵)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Hand, Foot and Facial warts Amongst the 6-17 Years - Old Students of Rasht
بررسی شیوع زگیل دست و پا و صورت در دانش آموزان ۱۷-۶ ساله مدارس رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Findings of Cerebral CT-scan in Car Accident Patients
یافته‌های سی تی اسکن مغزی در بیماران مصدوم با اتومبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Lidocaine on the Acute Hemodynamic Response to Electroconvulsive Therapy
تاثیر لیدوکائین وریدی در پاسخ های قلبی - عروقی متعاقب الکتروشوک درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective Factors on Selection of Governmental or Private Hospital with Surgical Patients
عوامل تأثیرگذار برانتخاب بیمارستان دولتی یا خصوصی توسط بیماران نیازمند عمل جراحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of Fetal Genitourinary Abnormalities
بررسیهای ناهنجاریهای دستگاه ادراری تناسلی جنین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recurrence of Attack and Associated Factors in Children with Febril Convulsion Admitted in Hospital
تکرار حملات تشنج و عوامل همراه در کودکان بستری با تب و تشنج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Normal Values of Median, Ulnar and Radial Nerves Conduction in Healthy Adults (20-59 years)
مقادیر نرمال نتایج بررسی هدایت عصب مدیان، اولنار، رادیان در بالغین سالم (‌59 - 20 سال)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bacterial Infection in Infants and Children with Fever Selected for Lumbar Puncture
عفونتهای باکتریایی در شیرخواران و کودکان تب دار منتخب برای بزل مایع نخاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Formalin- Ether and the Katz Kato in The Parasitological Diagnosis of Human Fascioliasis
مقایسه دو روش انگل شناسی ( فرمالین-اتر وکاتو) در تشخیص فاسیولیازیس انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 33 (2000-4)


Survey of Related Factors in Prematurity Birth
بررسی عوامل مؤثر بر تولد نوزادان نارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Cyclic Mastalgia and It’s Relation With Age, Marriage and Employment Outside the House
شیوع ماستالژی دوره ای و ارتباط آن با سن، تأهل و اشتغال خارج از منزل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Attitude and Knowledge of Couple About Thalassemmia at the Stage of Marriage in Babol
آگاهی و نگرش زوجین در شرف ازدواج در باره بیماری تالاسمی در شهرستان بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Abnormal Serum Digoxin Concentration
ارزیابی غلظت سرمی غیرطبیعی دیگوکسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Cesarean Section and Some Determinant Factors In Kerman
شیوع سزارین و برخی عوامل مؤثر بر آن در کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment Scientific Knowledge of Medical Interns about Four Common Infection Diseases in Fars
ارزیابی آگاهیهای علمی کارورزان پزشکی در زمینه چهار بیماری عفونی شایع در استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Zinc Concentration in Thalassemic Patients Hair
غلظت روی در موی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Finding of Neck Mass Biopsy with FNA in 129 Patients
بررسی یافته های ۱۲۹ مورد بیوپسی توده های گردنی با FNA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sensitivity of the Median- Ulnar Motor Comparative Techniques in Carpal Tunnel Syndrome
تعیین حساسیت روش هدایت عصبی حرکتی مدیان - اولنار در تشخیص سندرم کارپال تونل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Privalence of Low Birth Weight and Their Relation With Some of Maternal Risk Factors in Isfahan
بررسی شیوع کم وزنی هنگام تولد و تعیین برخی از عوامل خطرساز مادری در شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of a Care Programme with Example of Poliomyelitis in Iran
روش ارزیابی یک برنامه مراقبت با مثالی از بیماری فلج اطفال در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Irrigation Time of Abdomen Before Cesarean Section on Wound Infection
تأثیر دفعات شستن محل زخم قبل از انجام عمل سزارین بر عفونت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Caffeine on the Development of the Palat
اثر کافئین بر تکامل کام در جنین Rat
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunophenotyping of Immune Cells in Peripheral Blood of TB Patient with Positive Smear Before Treatment
ایمونوفنوتایپینگ سلول های ایمنی در خون محیطی بیماران مسلول خلط مثبت ریوی قبل از درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Electromyographic Changes of Abdominal Muscles in Two Sit-up Movement for One Minute
تغییرات الکترومیوگرافی عضلات شکم در دو نوع حرکت دراز و نشست در یک دقیقه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mutagenicity Effect of Antimigrin Herbal Medicine
اثرات جهش زایی فرآورده گیاهی آنتی میگرن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Plasmid Curing Activity of Five Plant Extracts on Multiple Resistant Plasmid Bearing Klebsiella Pnumoniae Strains
اثرات ضدپلاسمیدی ۵ عصاره گیاهی از گیاهان دارویی بر روی سوشهای مقاوم کلبسیلا پنومونیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 31 (1999-9)


Infant Acute Hemorragic Edema
ادم هموراژیک حاد شیرخواران
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارش یک مورد آسپرژیلوزیس سینوس کاورنوس و قاعده جمجمه
گزارش یک مورد آسپرژیلوزیس سینوس کاورنوس و قاعده جمجمه
| [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Depression in Medical Patients admitted in a general hospital
شیوع افسردگی در بیماران بستری در یک بیمارستان عمومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Students' Vision Screening Test by School Nurse
ارزشیابی آزمون غربالگری سنجش بینایی دانش آموزان توسط مربی بهداشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Hypothyroidism Mentally Retarded Patients
شیوع کم کاری تیروئید در معلولین ذهنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of the men's attitude three years after vasectomy
بررسی نگرش افراد وازکتومی شده نسبت به عمل وازکتومی بعد از ۳ سال از عمل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Patients with Different Types of Rickets in Fars Province
بررسی بیماران مبتلا به انواع مختلف راشی تیسم در استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Thoracoscopy in Diagnose of Pleural Effiusion with Unknown Source
نقش توراکوسکوپی در تشخیص ترشح فضای جنب با منشأ نامعلوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Cardiovascular Damage due to Atherosclerosis in 112 Patients
بررسی ۱۱۲ بیمار مبتلا به ضایعات عروقی ناشی از آتروسکلروزیس در استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of Malaria in Kashan
اپیدمیولوژی مالاریا در شهرستان کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Toxoplasma gondii in the Slaughterhouse Workers of Tabriz
شیوع عفونت توکسوپلاسما در کارکنان کشتارگاه صنعتی تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Toxoplasma gondii Infection and it's Effective Factors in Butchers of Sari
شیوع آلودگی توکسوپلاسما گوندی و عوامل موثر بر آن در قصابان شهر ساری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibiotics in Qazvin Pysicians' Prescriptions
آنتی بیوتیک در نسخه‌های پزشکان قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Drug Resistance Patterns of Typhoidal and Non-typhoidal Salmonella Species in Hamadan
الگوی مقاومت دارویی سالمونلاهای تیفوئیدی و غیرتیفوئیدی در شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fetal Growth Curve in Neonates in Alzahra Hospital in Rasht
منحنی رشد جنینی نوزادان تولد یافته در بیمارستان الزهرا رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Lowering PCR Reaction Volumes and Increasing the Speed of DNA Amplification on the Sensitivity of PCR
تأثیر کاهش حجم مخلوط واکنشی و افزایش سرعت آمپلیفیکاسیون DNA بر روی حساسیت تکنیک واکنش زنجیره پلیمراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Serum Ferritin and Hemoglobin Levels of Mothers and their Newborns
بررسی سطح هموگلوبین و فری تین سرم در مادران و نوزادان آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation of a Photoactivable Ligand for Bradykinin Receptors
تهیه یک لیگاند حساس به نور برای گیرنده‌های برادی کنین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 29 (1999-4)


نقش کیفیت و ثبات داده‌های خام در اعتبار یافته‌های پژوهش
نقش کیفیت و ثبات داده‌های خام در اعتبار یافته‌های پژوهش
| [PDF-FA] | [XML] |

Infection and Report of two Cases of Septicemia in Major Beta thalassemia
عفونت و گزارش در مورد سپتی سمی در بتاتالاسمی ماژور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Laboratory Study of 3 Cases of Mycotic Keratitis Member
کراتیت قارچی، بررسی آزمایشگاهی ۳ مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارش یک مورد بیمار مبتلا به کیستهای متعدد کاذب پانکراس متعاقب ضربه شکمی
گزارش یک مورد بیمار مبتلا به کیستهای متعدد کاذب پانکراس متعاقب ضربه شکمی
| [PDF-FA] | [XML] |

معرفی یک مورد سندرم نادر ELLIS- VAN - CREVELD
معرفی یک مورد سندرم نادر ELLIS- VAN - CREVELD
| [PDF-FA] | [XML] |

Color Vision abnormalities
‌بررسی اختلال دید رنگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Screening Results of Thalassemia in High School Students
نتایج غربالگری تالاسمی در دانش آموز دبیرستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prenatal Development of the Mandibular Joint in the Rat Embryo in Particular on the Cavity Formation
تکامل مفصل گیجگاهی آرواره ای در جنین رات با تأکید بر نحوه ایجاد حفره مفصلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histopathology and Relative Frequency of Parasitic Appendicitis in the Main Treatment Centers of Hamadan City
هیستوپاتولوژی و فراوانی نسبی آپاندیسهای انگلی در مراکز عمده درمانی شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of the Mycological Contamination of the Air and the Equipment of Operating Room
بررسی قارچهای آلوده کننده هوا و وسایل اتاق عمل بیمارستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation and Comparision of Fertility and Pregnancy Characteristics of Female Transplant Recipients
بررسی مقایسه‌ای ویژگیهای باروری در خانمهای پیوند کلیه شده در سن باروری با یک گروه کنترل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge of Mothers about Symptoms, Prevention,Therapeutic Care and Complications of Pharyngitis in Children
آگاهی مادران از علائم، پیشگیری، مراقبتهای درمانی و عوارض گلودرد چرکی کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Respiratory Function in Glassplant Workers with Spirometry Tests
عملکرد سیستم تنفسی شاغلین یک کارخانه شیشه سازی با آزمونهای اسپیرومتری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Ecological Study of Infant Mortality and Under 5 Mortality Rate (UFMR)in the World and Its Relation With National Gross roduction (GNP)
بررسی اکولوژیک از وضعیت مرگ و میر کودکان در جهان و رابطه آن با تولید ناخالص ملی (GNP)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnostic Accuracy of Chest X-ray and Appearance of Bronchogenic Carcinoma
بررسی تظاهرات رادیوگرافیک وصحت تشخیص سرطان برنکوژنیک درکلیشه قفسه سینه‌‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Complications of Extra- corporenal Shock Wave Lithotripsy (ESWL)
عوارض سنگ شکنی برون اندامی (ESWL) دستگاه اد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Adsorption of Cr(VI) by MLSS in Activated Sludge
جذب (Cr (VI توسط MLSS.جذب (Cr (VI توسط MLSS در رآکتورهای بسته لجن فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of Cerebrovascular Accident in Young Adults
بررسی حوادث عروق مغزی در بالغین جوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 27 (1998-9)


IUD در کولون سیگموئید
IUD در کولون سیگموئید
| [PDF-FA] | [XML] |

گزارش یک مورد سندرم VAN DER WOUDE
گزارش یک مورد سندرم VAN DER WOUDE
| [PDF-FA] | [XML] |

مقالات گزارش ۱۵ مورد سندرم راه خروجی قفسه صدری
مقالات گزارش ۱۵ مورد سندرم راه خروجی قفسه صدری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارش اولین مورد عمل جراحی فئوکروموسیتوم غده فوق کلیوی در استان گیلان
گزارش اولین مورد عمل جراحی فئوکروموسیتوم غده فوق کلیوی در استان گیلان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Attitudes of Doctors and Nurses Working in Shiraz City about Their Role in Patients' Smoking Cessation
مقایسه نگرش پزشکان و پرستاران شاغل در شهر شیراز در مورد نقش آنان در ترک سیگار بیماران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on Awareness Rate of Girls About the Nature and the Risks of Rubella in Connection with Their Readiness for Vaccination Against This Disease
بررسی میزان آگاهی دختران از ماهیت و خطرات بیماری سرخجه و ارتباط آن با آمادگی جهت واکسیناسیون بر علیه این بیماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Antibacterial Effect of Honeybee propolis on the S. aureus,Strep. pyogenes, P. aeruginosa, E. coli, Sat. typhi and Proteus vulgaris
اثر ضد باکتریائی بره موم زنبور عسل روی تعدادی از باکتریهای بیماریزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Air Stripping of Volatile Organic Compounds from Contaminated Water By Packed Tower Aeration
زدایش ترکیبات آلی فرار از آب‌های آلوده با استفاده از هوادهی برج آکنده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Effect of Interferential Currents (IFC) In the Treatment of Stress Urinary Incontinence (SUI) In Patients Referred to Gynecology Clinics of Shiraz University of Medical Sciences
بررسی اثر جریانهای تداخلی در درمان بی‌اختیاری ادراری استرسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Mental Health in Guilan University of Medical Sciences, students
بررسی وضع سلامت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان (76-1375)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Mg- Enriched Diets on Blood Cholestrol and Triglycerids in Rabbits
بررسی تأثیر رژیمهای غذایی غنی از منیزیم بر روی غلظت خونی کلسترول و تری‌گلیسرید در خرگوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalance of postthyroidectomy metabolic complications in Rasht
شیوع عوارض متابولیک تیروئیدکتومی در شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Brain Complications in Cardiac Surgery
بررسی آسیبهای مغزی بدنبال جراحی قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cotton Dust Concentration Survey in the Ambient Air in of Card Workshops in Mazandran Textile Industries
غلظت گردوغبار پنبه در هوای کارگاههای حلاجی کارخانجات نساجی استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of Relationship Between the wrist Ratio and CTS
بررسی ارتباط ابعاد مچ دست با خطر ابتلا به سندرم تونل کارپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Testosterone on Oral Glucose Tolerance Test In Hypogonadism
اثرات تستوسترون بر تست تحمل گلوکز در بیماران هیپوگونادیسم‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalance of Congenital Melanocytic Nevus (CMN)in Newborns
شیوع خالهای ملانوستیک مادرزادی در نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 25 (1998-4)


اوتیسم - مروری بر آخرین یافته‌هاو چگونگی درمان‌
اوتیسم - مروری بر آخرین یافته‌هاو چگونگی درمان‌
| [PDF-FA] | [XML] |

Progressive External Ophthalmo plegia
فلج پیشرونده خارج چشمی همراه مردمک گشاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارش یک مورد دیابت کتواسیدوز دریک شیرخوار۴۰ روزه
گزارش یک مورد دیابت کتواسیدوز دریک شیرخوار۴۰ روزه
| [PDF-FA] | [XML] |

A Case Report of Congenital Infection Caused by Cytomegal Virus
گزارش یک مورد عفونت مادرزادی ناشی از ویروس سیتومگال
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bacteriologic and Epidemiologic Study on the Patients Suspected to Have Cholera in Khouzestan, Iran
مطالعات باکتریولوژیک و اپیدمیولوژیک بیماران مشکوک به و‌با در منطقه خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examination of Phenotypes and Inhibitory Activation of Alpha 1-Anti trypsin in Patients with Amphysema
بررسی فنوتیپ ها و فعالیت مهاری الفا - یک آنتی تریپسین در بیماران آمفیزم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Teratogenic Effects of Vitamin A on Neurulation in Mouse Embryo
اثرات تراتوژنیک ویتامین A بر شکل‌گیری لوله عصبی در جنین موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Report of 50 Surgical Operations on Pulmonary Hydatid Cysts in Children Under 12 years
گزارش ۵۰ مورد جراحی کیست هیداتید ریه در اطفال زیر ۱۲ سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Three Bacterial Susceptibility Tests for Nitrofurantoin
مقایسه سه روش تعیین حساسیت باکتریایی نسبت به نیتروفورانتوئین‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on Frequency of lesions Due to Trauma in Intra-abdominal Organs
بررسی ضایعات ناشی از تروما در ارگانهای داخل شکمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Hypothalamic Suprachiasmatic Nucleus of Rat:A Golgi and Tyrosine Hydroxylase Immunohistochemical Study
بررسی مورفولوژیک هسته سوپرا کیاسماتیک هیپوتالاموس مغز در موشهای صحرایی نر: "مطالعه به روش گلژی و ایمونوهیستوشیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Dissertation of Graduates from Qazvin University Ghazvin University of Medical Sciences
بررسی پایان نامه‌های دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Five Year Study on Dissertations of Medical Students in Guilan University of Medical Sciences From 1369 to 1373
بررسی ۵ ساله پایان نامه‌های دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examination of Observed Principles in Scientitic Writing of Research Dissertations of Medical Students
بررسی رعایت اصول نگارش علمی پایان نامه‌های تحقیقاتی دانشجویان پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

سرمقاله: نگاهی به روند پایان نامه های دانشگاههای علوم پزشکی
سرمقاله: نگاهی به روند پایان نامه های دانشگاههای علوم پزشکی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 23 (1997-9)


A Case-Report of Dermatomyositis in Infants
درما تومیوزیت در کودکان (گزارش یک مورد )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case-Report of Infantile Spasm as a Presenting Feature of Tuberous Sclerosis .
گزارش یک مورد اسپاسم شیرخوارگی در زمینه تو بروس اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارش یک مورد اکتینومایکوزیس جدار قفسه سینه
گزارش یک مورد اکتینومایکوزیس جدار قفسه سینه
| [PDF-FA] | [XML] |

Effect of 1500 Kcal .Diet on Weight Redution, F.B.S. and T.G.In Diabetic ,Obese Patients
مطالعه تاثیر رژیم غذایی ۱۵۰۰ کیلوکالری در کاهش وزن‌، قند خون ناشتاوتری گلیسرید در بیماران دیابتی و چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Caffeine on Eesti Development of Skeletal Tissue and Osteofication B
اثر کافئین براستخوانسازی و سیستم اسکلتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Transvaginal Ultrasonography and Diagnostic Curettage in the Evaluation of Patient with Abnormal Uterine Bleeding
مقایسه سونوگرافی واژینال وکورتاژ تشخیصی در ارزیابی بیماران مبتلا به خونریزی غیر طبیعی رحمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study between VPT and NCV in Patients with Diabetes Mellitus
بررسی مقایسه‌ای آستانه درک ارتعاش با مطالعات هدایت عصبی در بیماران مبتلا به دیابت قندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Result of Cystoscopic Report in 100 Patients with Hematuria
بررسی نتایج سیستوسکپی در یکصد بیمار مبتلا به هماچوری‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on Prevalence of Acute Myocardial Infarction in Young Patients Admitted to Poorsina and DR.Heshmat Hospital ,Rasht
بررسی شیوع آنفارکتوس حاد میوکارد درجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Neck Tumors in Tutonkaran Hospital During a Period of Three Years (1993 - 1996).
بررسی توده های گردنی در بیمارستان تو تونکاران رشت طی سالهای ۷2-۷5
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Clinical Trial Study in Assessment of Effects of Vitamin E in Acute Hemolysis Attack in Glucose -6-phosphate Dehydrogenase DeficientPatients (Favism)
بررسی تاثیر ویتامین E در درمان حمله حاد همولیز در بیماران مبتلاء به کمبود آنزیم گلوکز --۶فسفات دهیدروژناز(فاویسم‌)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of laser vs Non-Laser Thermal Modalities for the Treatment of Watermelon Stomach (WMS)
درمان آندوسکوپیک Watermelon Stomach با روش لیزر و غیر‌لیزر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of Serum Levels of Prostate Specific Antigen (PSA) Before and After Ejaculation in 21 Males in Clinic or in Urology Unit
مقایسه سطح آنتی ژن اختصاصی پروستات ((PSA سرم قبل و بعد از انزال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Iron Supplementation on Iron Status and Work Capacity in Exercising Young Women
بررسی آهن تکمیلی بر وضعیت آهن وکارایی جسمانی زنان ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Prevalence Rate of Protein - Energy Malnutrition in Children Under 5 in Urban and Rural Areas of Guilan Province
تعیین شیوع سوء تغذیه پروتئین انرژی در کودکان زیر ۵ سال جامعه شهری وروستایی استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and associated risk factors of silent transmural myocardial infarction in a cardiovascular clinic patients in Rasht.
بررسی شیوع آنفارکتوس میوکارد خاموش و عوامل مرتبط با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 22 (1997-6)


خبرها و نظرهای پزشکی (MEDICAL NEWS AND VIEWS) تازه‌هایی در مورد بهداشت
خبرها و نظرهای پزشکی (MEDICAL NEWS AND VIEWS) تازه‌هایی در مورد بهداشت
| [PDF-FA] | [XML] |

FUTURE OF ASTHMA DRUG THERAPY
آینده درمان دارویی آستم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارش یک مورد توبرکلوز حفره دهان، حلقی دهانی با تظاهرات شبیه وروکوز کارسینوما
گزارش یک مورد توبرکلوز حفره دهان، حلقی دهانی با تظاهرات شبیه وروکوز کارسینوما
| [PDF-FA] | [XML] |

Acute Urinary Retention Following the Crust Due To Anterior Urethritis
گزارش یک مورداحتباس حاد ادراری بدنبال ترشح غلیظ ناشی از اورتریت قدامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

سیاه زخم گوارشی و معرفی دو مورد نادر از آن همراه با یافته‌های اتوپسی
سیاه زخم گوارشی و معرفی دو مورد نادر از آن همراه با یافته‌های اتوپسی
| [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Morphogenic and Teratogenic Retinoic Acid in Chick Embryo
اثرات مورفوژنیک و تراتوژنیک اسید رتینوئیک در جنین جوجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sonographic Study on Solid Tumors Adult Kidney
بررسی سونوگرافیک تومورهای سولید کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of 300 Cases of Transfusions in order to Determine the Underlying Etiology
بررسی علل ۳۰۰ مورد ا‌یکتر نوزادی منجر به تعویض خون در بیمارستان ۱۷ شهریور
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Percutaneous Drainage of the Hydatid Cyst
تخلیه کیست هیداتیک از طریق پوست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical Evaluation of Mixed Agglutination Reaction (MAR) and Tray Agglutination Tests in Infertile Men
ارزیابی بالینی نتایج آزمایش مار(MAR– Mixed Agglutination Reaction) و آزمایش تات (TAT – Tray Agglutination Test) در مردان نابارور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on Symptoms, Diagnosis and Treatment Method in 40 Patients With Empyema
بررسی علائم‌، روش تشخیص‌، نحوه درمان در ۴۰ بیمار مبتلا به آمپیم‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Probability for Differentiation of Blood Indices for Determination of Iron Deficiency in Mihor Thalassemia Based on Red Cell
امکان افتراق اندکسهای خونی فقر آهن در تالاسمی مینور براساس گلبول قرمز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

سرمقاله: دانشگاه و ضرورت تبادل اندیشه‌های علمی
سرمقاله: دانشگاه و ضرورت تبادل اندیشه‌های علمی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 20 (1997-4)


خبرها ونظرهای پزشکی (MEDICAL NEWS AND VIEWS) « تازه هایی در مورد بیهوشی
خبرها ونظرهای پزشکی (MEDICAL NEWS AND VIEWS) « تازه هایی در مورد بیهوشی
| [PDF-FA] | [XML] |

تازه های علمی پیرامون بیماری پنوموسیستوز
تازه های علمی پیرامون بیماری پنوموسیستوز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سل غدد فوق کلیوی
سل غدد فوق کلیوی
| [PDF-FA] | [XML] |

گزارش یک مورد انواژیناسیون بدنبال دیورتیکول مکل
گزارش یک مورد انواژیناسیون بدنبال دیورتیکول مکل
| [PDF-FA] | [XML] |

A Case -Report Of Crossing -Over in HLA System
گزارش یک مورد کراسینگ اور در آنتی ژنهای سیستم HLA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارش یک موردطحال در محل غیرطبیعی (Wandering Spleen)
گزارش یک موردطحال در محل غیرطبیعی (Wandering Spleen)
| [PDF-FA] | [XML] |

An Epidemiological Study on Fluorosis and Its Relation with Ingestion of Tooth pates Containing Fluoride
بررسی اپیدمیولوژیک فلوروزیس و همراهی آن با بلع خمیردندانهای فلورایددار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on Effective Causes of Mortality in Infants (0-12 months) in Mashhad Hospitals
بررسی علل و عوامل موثر در مرگ و میر کودکان زیر یکسال مطالعه در بیمارستانهای مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on 100 Cases of Vascular Trauma in the War-Injured Individuals in Guilan Province (Rasht -City)
بررسی یکصد مورد ترومای عروقی در مجروحین جنگی در استان گیلان - شهرستان رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on Physical and Social Effects of Alcohol Use in Rasht City in Period between 1372-73 (1993-94) (An Investigation on Different Types of Acute and Chronic Side -Effects of Alcohol Use).
بررسی اثرات بدنی و اجتماعی مصرف الکل در شهرستان رشت درفاصله سالهای ۷۳-۱۳۷۲ (بررسی انواع عوارض حاد و مزمن)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on Carriers of Salmonella ty’phi and Paraty'phi in Professionals of Foodstuff in Cities of Someh -Sara ,Fuman ,Rasht , Astaneh and Lahijan in 1369 -71 (1990-92).
بررسی حاملان سالمونلا تیفی و پاراتیفی در شاغلین عرضه کننده مواد غذائی در چند شهرستان استان گیلان در سالهای ۷۱- ۱۳۶۹.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

IS THERE A CORRELATION BETWEEN HLA SYSTEM AND CONGENITAL UPJO?
جستجوی ارتباط آنتی ژنهای سیستم HLA با UPJO مادرزادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Autonomic Dysreflexia in 50 Spinal Cord Injured Patients
بررسی اتونومیک دیس رفلکسی (Autonomic Dysreflexia) در۵۰ مورد از بیماران ضایعه نخاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Effects of Seasons on Incidence and Mortality Rate of (acute) Myocardial Infarction
بررسی تاثیر فصل در بروزمرگ و میر انفارکتوس (حاد) میوکارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Medical Student and Problem -Based Learning(PBL)
دانشجوی پزشکی و روش یادگیری بر مبنای حل مساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 18 (1996-9)


خبرها ونظرهای پزشکی (MEDICAL NEWS AND VIEWS] (تازه‌هایی در مورد کبد ) Transjugular Intrahepatic Porto - systemic Shunt (TIPS)‌کاربرد
خبرها ونظرهای پزشکی (MEDICAL NEWS AND VIEWS] (تازه‌هایی در مورد کبد ) Transjugular Intrahepatic Porto - systemic Shunt (TIPS)‌کاربرد
| [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر تازه‌های درمان تومورهای ژرمینال بیضه
مروری بر تازه‌های درمان تومورهای ژرمینال بیضه
| [PDF-FA] | [XML] |

گزارش یک مورد کیست کولدوک از بیمارستان ۱۷ شهریور رشت
گزارش یک مورد کیست کولدوک از بیمارستان ۱۷ شهریور رشت
| [PDF-FA] | [XML] |

گزارش یک مورد مدولوبلاستوما از بیمارستان ۱۷ شهریور رشت
گزارش یک مورد مدولوبلاستوما از بیمارستان ۱۷ شهریور رشت
| [PDF-FA] | [XML] |

COMPARISON OF LOWER THIRD MOLAR POSITON IN PATIENTS WITH SKELETAL CII ,CI II AND CL III
مقایسه وضعیت مولرسوم پائین در افراد با اسکلت CI III,CI II, CII
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Candida Vulvovaginitis in Outpatients Referred to Gynecology- Obstetrics Clinics of Sari.(1993 - 94)
ولوواژنیت کاندیدایی در مراجعین به درمانگاههای زنان شهرستان ساری درسال ۱۳۷۲-۱۳۷3
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر فتوتراپی در پیشگیری از یرقان نوزادان با وزن کمتر از ۱۵۰۰گرم
بررسی تاثیر فتوتراپی در پیشگیری از یرقان نوزادان با وزن کمتر از ۱۵۰۰گرم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on the susceptibility of Pseudomonas aeruginosa isolated from wound infections of burned in-patients at Kerman Emergency Hospital ,1372 Hejira
بررسی حساسیت سودوموناس ایروجینوزای عفونتهای سوختگی در بیمارستان سوانح و سوختگی کرمان به بعضی از آنتی بیوتیکهای رایج در سال ۱۳۷۲
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Severe Protien Deficiency on Immunological Memory Responses in Mice
اثر کمبود شدید پروتئین بر روی پاسخهای خاطره‌ای سیستم ایمنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

boleh dibahas thes, con la calle Av Lichen planus in Guilan province teles Bad Bun g Evaluation of 110 cases
نگاهی به سیمای لیکن پلان در گیلان بررسی ۱۱۰ بیمار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 16 (1996-4)


خبرها ونظرهای پزشکی [MEDICAL NEWS AND VIEWS
خبرها ونظرهای پزشکی [MEDICAL NEWS AND VIEWS
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تظاهرات فکی - صورتی - دهانی و دندانی تریزومی ۲۱
تظاهرات فکی - صورتی - دهانی و دندانی تریزومی ۲۱
| [PDF-FA] | [XML] |

گزارش یک مورد اکتینومایکوزیس جدار شکم‌
گزارش یک مورد اکتینومایکوزیس جدار شکم‌
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

DRASH SYNDROME AND ITS FIRST CASE REPORT IN IRAN
سندرم DRASH و گزارش اولین مورد آن در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case Report of Hand -foot and Mouth Disease
گزارش یک مورد بیمار مبتلا به بیماری دست‌، پا‌، دهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A SURVEY of 100 Children with Hematuria in Hefdah-Shahriver Hospital ,RASHT within 1992 -1994
بررسی یکصد کودک مبتلا به هماتوری دربیمارستان ۱۷ شهریور رشت از سال ۷۱ لغایت ۷۳)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Report of 118 Cases of Emergency Surgical Treatment for Duodenal Ulcer Bleeding : Oversewing plus Vagotomy and Gastric Resection
گزارش ۱۱۸ مورد درمان خونریزی دئودنال السر با دو روش جراحی درحالت اورژانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey of skin Tuberculosis in 120 patients in HAFTOM -TIR Hospital,Tabriz.
بررسی سل پوستی در ۱۲۰ بیمار مبتلا به بیماری در بیمارستان هفتم تیر تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of weight stress on the inclination angle of femure in the weightlifters
تاثیر فشار وزنه برزاویه شیب مفصل ران در افراد وزنه بردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of Prevalence of intestinal parasitic diseases in patients referred to Special clinic of Kermanshah university of Medical sciences (1990-1995)
بررسی شیوع انگلهای روده‌ای در بیماران مراجعه کننده به کلینیک ویژه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۴
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Embroyonic Development of Hand Palate in RATS
تکامل جنینی کام سخت در موش صحرائی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Blood Levels of Carbamazepine (CBZ) in Patients and Poisoned Individuals and the Study of Its Relation with clinical and Laboratory Signs
تعیین سطح خونی کاربامازپین در بیماران و مسمومین و بررسی رابطه آن با علائم بالینی و آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 14 (1995-9)


تحلیل جامع (Meta-analysis) روشی آماری در راستای کشف برخی ابهامات پزشکی
تحلیل جامع (Meta-analysis) روشی آماری در راستای کشف برخی ابهامات پزشکی
| [PDF-FA] | [XML] |

معرفی یک مورد آتاکسیا تلانژکتازیای ارثی
معرفی یک مورد آتاکسیا تلانژکتازیای ارثی
| [PDF-FA] | [XML] |

گزارش بیماری آتاکسی فرید رایش در یک خانواده
گزارش بیماری آتاکسی فرید رایش در یک خانواده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Tympanic Membrane (T.M) and the left -handed
پرده صماخ و چپ دست‌ها T.M and left handed
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Report of 10 Cases of Keratoacanthoma Treated with Intralesional Injection of MTX .
گزارش ۱۰ مورد درمان کراتوآکانتوما با تزریق متوترکسات داخل ضایعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Statistical Study of Typhoid Peritonitis in Surgery Section , Imam Khomeini Hospital of Tabriz During 1366- 71(1987-1992)
بررسی آماری پریتونیت تیفوئیدی در بخش جراحی بیمارستان امام خمینی تبریز از سال ۱۳66-۱۳71
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Report of Renal Colic Cases in a Period of 57 months in Bandar-,Anzali
گزارش موارد قولنج کلیوی (رنال کولیک) به مدت ۵۷ ماه در شهرستان بندرانزلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Prospective Study of 350 Patients Having Lumbar Disk Operation in Rasht from 1989-1993
بررسی ۳۵۰ مورد دیسک کمری عمل شده در بیمارستانهای رشت از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immune profile in preeclampsia & eclampsia (gestosis)
بررسی ایمونولوژیکی اکلامپسی و پره اکلامپسی (Gestosis)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on accidental poisonings in childern admitted 17 Shahrivar Hospital( Rasht, 1989 - 1990.)
بررسی میزان شیوع انواع مسمومیت‌های تصادفی در کودکان بستری شده در بیمارستان ۱۷ شهریور در سال‌های ۱۳۶8-۱۳۶9
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the risk factors and prevalence of atrial fibrillation and systemic arterial thromboembolism (stroke)in patients with rheumatic valvular heart disease.
بررسی عوامل همراه در شیوع فیبریلاسیون دهلیزی و ترومبوآمبولی سیستمیک(سکته مغزی) در بیماران مبتلا به بیماری رماتیسمال دریچه‌ای قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Screening of School Children in Guilan for Prevalence of Rhematic Heart Disease
بررسی میزان شیوع بیماری روماتیسم قلبی در دانش‌آموزان چهار منطقه استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

سرمقاله مطالبی پیرامون مقالات گزارش موردی (Case Report) و مروری (Review)
سرمقاله مطالبی پیرامون مقالات گزارش موردی (Case Report) و مروری (Review)
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 12 (1995-4)


ویژگیهای درمانی بیماریهای گوش وعصب فاسیال در دوران حاملگی
ویژگیهای درمانی بیماریهای گوش وعصب فاسیال در دوران حاملگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case -report of Actinomycosis in Oral Mucosa
گزارش یک مورد اکتینومایکوزیس مخاط دهان
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

کیست هیداتیک نخاع و گزارش یک مورد نادر
کیست هیداتیک نخاع و گزارش یک مورد نادر
| [PDF-FA] | [XML] |

A Prevalence Survey of Factors Associated with Panic Disorders in 310 Clients in 1365-72 (1986-1993)
بررسی شیوع عوامل همراه با اختلال هراس در ۳۱۰ نفر از مراجعین به مطب در سالهای 65-72 رشت (گیلان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Neonatal meningitis prevalence because of uncommon pathogens
شیوع مننژیت نوزادان به علت پاتوژن‌های غیر شایع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عادات غذایی در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی - درمانی سمنان از سال ۱۳۷۳
بررسی عادات غذایی در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی - درمانی سمنان از سال ۱۳۷۳
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study between Cellular Composition and Colostral Immunoglobulins in Mother's Milk with Term and Preterm Deliveries
مقایسه ترکیب سلولی و ایمونوگلبولین‌های کلستروم مادران با زایمان ترم و پره ترم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Environmontal Radioactivity Monitoring Following the Chernobyl Accidents
بررسی رادیوکولوژیکی محیط پس از حادثه چرنوبیل شوروی(سابق)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on Relation of Birth in mental patients in the Psychiatric Center of Mirza -Koochik during one year
بررسی رابطه تولد در بیماران روانی در مرکز روانپزشکی میرزا کوچک را به مدت یکسال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Concomitant Factors of Arterial Hypertension and Diabetes
بررسی عوامل مؤثر بر همراهی افزایش فشارخون شریانی با دیابت قندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 10 (1994-9)


مروری بر متاستازهای جلدی
مروری بر متاستازهای جلدی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case-Report of Unilateral Renal Agenesis Associated With Internal Genitalia Abnormalities
گزارش یک مورد آژنزی یکطرفه کلیه همراه با ناهنجاری‌های ژنیتالیای داخلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی یک بیمار مبتلا به سندرم مارفان
معرفی یک بیمار مبتلا به سندرم مارفان
| [PDF-FA] | [XML] |

Types of delusions in delusional disorder
انواع هذیانها در اختلال هذیانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the stability and resistance of vitamin C against destructive factors in varied preservation conditions in some fruits available in Iran
مقاومت و پایداری ویتامین ث در برخی میوه‌ها در شرایط مختلف نگهداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Intestinal Parasites in Kangavar Town, Bakhtaran Province in the West of Iran
بررسی میزان شیوع عفونتهای انگلی روده ای در شهرستان کنگاور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey to Find the Prevalence of Rickets in Two Regions of Gilan ,Astaneh & Somehsara
بررسی میزان شیوع راشیتیسم در مناطق آستانه اشرفیه، صومعه سرا در استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

New procedure for Diagnosis of Malignant Hyperthermia with Using Plateletes.
روش جدید تشخیص هیپرترمی بدخیم با استفاده از پلاکت‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Vitamin E on platelet activity.
اثر ویتامین E بر فعالیت پلاکتی درانسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 9 (1994-4)


Drooling and Various Therapeutic Modalities
سیالوره و روشهای درمان آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Glioblastoma Multiforme in Children, A Case-Report
گلیو بلاستوما مولتی فورم در اطفال Case Report
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

سندرم مارفان و گزارش یک مورد آن در مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور رشت
سندرم مارفان و گزارش یک مورد آن در مرکز آموزشی درمانی هفده شهریور رشت
| [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Salmonella Infections in Patients of Razi Hospital and Hefdah-Shahriver Hospital ,Rasht.
بررسی عفونتهای سالمونلائی در بیماران بستری شده در بیمارستان رازی و هفده شهریوررشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Meningitis in the Newborn Infants in Hefdah- Shahrivar Hospital,Rasht
بررسی مننژیت نوزادان دربیمارستان ۱۷ شهریور رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on Prevalence Rate of Psychiatric Disorders Arising from War with Associated Factors in Hospitalized Patients of Mirzakoochak Hospital ,Rasht, Guilan , in 1365-68.
بررسی شیوع بیماریهای روانی ناشی از جنگ و عوامل همراه با آن در بیماران بستری شده بیمارستان میرزا کوچک رشت - (گیلان ) درسالهای ( ۶۵ - ۶۸)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Report of 137 Cases of Thyroidectomy in Dr Heshmat Hospital ,in Rasht ,Guilan (1360 - 1365)
بررسی ۱۳۷ مورد تیروئیدکتومی در بیمارستان دکتر حشمت رشت (۱۳۶۰ - ۱۳۶۵)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical and Electrocardiographic comparison of patients with primary Mitral Valve Prolapse Syndrome and control group
مقایسه کلینیکی و الکتروکاردیوگرافی مبتلایان به سندرم پرولاپس دریچه میترال اولیه با گروه شاهد ( افراد سالم)''
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 8 (1993-4)


Secretors ,Non - Secretors and Semi-Secretors in A,B,0 System
سکر تورهای غیر سکرتورهاو نیمه سکر تورهای سیستم ABO
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و درمان آبسه مغزی Evaluation and treatment of Brain Abscess)
بررسی و درمان آبسه مغزی Evaluation and treatment of Brain Abscess)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

نارسایی کلیه و فعالیت فارماکولوژیک داروهای
نارسایی کلیه و فعالیت فارماکولوژیک داروهای
| [PDF-FA] | [XML] |

Intra Abdominal Ectopic Pregnancies and an Interesting Case Report about It
حاملگی نابجای داخل شکمی و گزارش مورد جالبی از آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

درمان پورپورای آنافیلاکتوئید با داپسون ‌‌(گزارش یک مورد)
درمان پورپورای آنافیلاکتوئید با داپسون ‌‌(گزارش یک مورد)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Sunlight on Blood Pressure and Plasma Concentration of Na+,K+,T3,T4 B.
تاثیر نور آفتاب بر فشارخون، غلظت پلاسمایی سدیم، پتاسیم، تیروکسین و تری یدو تیرونین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological & Laboratory Study on Scorpion Stings in Khuzestan Province
بررسی اپیدمیولوژی و آزمایشگاهی عقرب زدگی در خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Epidemiologic Study In 55 Pre-eclamptic and AS Eclamptic Patients In Rasht Maternity Hospital
بررسی اپیدمیولوژیک ۵۵ مورد پری اکلامپسیواکلامپسی در زایشگاه رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 6 (1993-4)


Nutrition of school children at the Ages of 6-12 A review
مروری بر تغذیه کودکان دبستانی (۱۲- ۶ ساله ) و : کمبودهای احتمالی تغذیه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی احتمالی آسپیرین در پیشگیری از بیماری کرونری قلب ناشی از استرس زلزله و گزارش بیماری
بررسی احتمالی آسپیرین در پیشگیری از بیماری کرونری قلب ناشی از استرس زلزله و گزارش بیماری
| [PDF-FA] | [XML] |

One Case-report of Hand-Schuller-christian Syndrome in Children
گزارش یک موردسندرم هند شولر کریستین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Toxoplasmosis in the Pregnant Women and its Transmission to the Embryo in Rafsanjan City, Iran
توکسوپلاسموز در زنان آبستن و انتقال آن به جنین در شهرستان رفسنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study and Evaluation of Formulation and Nutritional values of parenteral Nutrition Formulae of Iranian Generic Project in Ten Major General Hospitals
بررسی و ارزیابی محلولهای تزریقی مورد استفاده در تغذیه وریدی طرح ژنریک از نقطه نظر فرمولاسیون و ارزش غذایی درده بیمارستان عمده ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Height and Weight in the Students of Rasht and Sangar,1989.
بررسی قد و وزن در دانش آموزان رشت و سنگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

CLINICOEPIDEMIOLOGICAL STUDY OF HUMAN FASCIOLIASIS IN GUILAN
مطالعه اپیدمیولوژی بالینی فاسیولیازیس انسانی در گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 5 (1993-4)


ارتباط اعتیاد و ایدز
ارتباط اعتیاد و ایدز
| [PDF-FA] | [XML] |

نگرشی به خطرات داروهای مصرفی دردوپینگ
نگرشی به خطرات داروهای مصرفی دردوپینگ
| [PDF-FA] | [XML] |

گزارش یک مورد پارگی دریچه گرد در اثر ترومای ناشی از جسم خارجی
گزارش یک مورد پارگی دریچه گرد در اثر ترومای ناشی از جسم خارجی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آترواسکلروز زودرس عروق کرونردریک خانواده از منطقه استان گیلان در زمینه تیپ ΙΙΙ هیپرلیپوپروتئینمی
آترواسکلروز زودرس عروق کرونردریک خانواده از منطقه استان گیلان در زمینه تیپ ΙΙΙ هیپرلیپوپروتئینمی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Metastatic skin carcinoma, A Report on a Rare case
کارسینوم متاستاتیک پوست گزارش یک مورد نادر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

میزان شیوع گواتردر دانش آموزان دو شهر رشت و سنگر(استان گیلان) و در پاییز سال ۱۳۶۸
میزان شیوع گواتردر دانش آموزان دو شهر رشت و سنگر(استان گیلان) و در پاییز سال ۱۳۶۸
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Effet of low-dose Aspirin on mortality of Acute myocardial Infarction
تاثیر مقدار کم آسپیرین در میزان مرگ و میر انفارکتوس حادمیوکارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 4 (1992-4)


MEDICAL NEWS AND VIEWS
خبرها و نظرهای پزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of 200 dispensing prescriptions in respect to their formulation suitability.
مطالعه ۲۰۰نسخه ترکیبی پوستی دستوری از نقطه نظر تناسب فرمولاسیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Roots of new of Anatomy in the Islamic and Iranian medical Sorces
ریشه‌های کالبدشناسی نوین در منابع طبی ایرانی اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Physic of Laser
فیزیک لیزر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارش یک موردسندرم سوئیت بالنفوم
گزارش یک موردسندرم سوئیت بالنفوم
| [PDF-FA] | [XML] |

3- year-Long survey of skin Disease in the skin clinic
بررسی سه ساله بیماریهای پوستی در درمانگاه پوست بیمارستان رازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Monoclonal Antibodies
آنتی بادی های مونوکلونال
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Epidemiological Survey on a patient with myocardial infarction In Dr. Heshmat Hospital During 5 years.
‌بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به آنفارکتوس قلبی مراجعه کننده به بیمارستان دکتر حشمت درطی ۵ سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Kala- Azar in Khoozestan Part one (1971-1980)
کالا آزار در خوزستان | قسمت اول (۱۹۷۱ تا ۱۹۸۰)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (1992-4)


MEDICAL NEWS and VIEWS
خبرها و نظرهای پزشکی
| [PDF-FA] | [XML] |

Kawasaki Disease in Children: A Case Report.
بیماری کاوازاکی در کودکان...
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Leishmania tropica in Guilan Province, report of 3 Cases
گزارش سه مورد بیماری سالک از استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

COARCTATION OF THE AORTA Negligence in Diagnosis Four (Case- Reports).